XSMN Chủ Nhật

Xổ Số Miền Nam ngày 14-08-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
02
92
08
Giải bảy
142
797
364
Giải sáu
8489
8258
1086
2471
3474
1778
1596
8128
5348
Giải năm
0386
0119
7635
Giải bốn
82926
26321
78016
24563
65157
47161
53924
35718
30602
40102
54723
59782
84905
57921
63621
21252
71015
57538
33855
83173
32257
Giải ba
41759
06450
00314
24539
98729
34846
Giải nhì
34717
37903
98261
Giải nhất
47663
13693
64359
Giải Đặc Biệt
812073
959695
900955
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
022 ,2 ,5 ,38
16 ,79 ,8 ,45
26 ,1 ,43 ,18 ,1 ,9
395 ,8
428 ,6
58 ,7 ,9 ,02 ,5 ,7 ,9 ,5
63 ,1 ,34 ,1
731 ,4 ,83
89 ,6 ,62
92 ,7 ,3 ,56

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 14-08-2022

Ngày: 14/08/2022
Mã: XSDL
Giải tám
08
Giải bảy
364
Giải sáu
1596
8128
5348
Giải năm
7635
Giải bốn
63621
21252
71015
57538
33855
83173
32257
Giải ba
98729
34846
Giải nhì
98261
Giải nhất
64359
Giải Đặc biệt
900955
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
5
2
8 ,1 ,9
3
5 ,8
4
8 ,6
5
2 ,5 ,7 ,9 ,5
6
4 ,1
7
3
8
9
6
ĐầuĐuôi
0
2 ,6
1
5
2
7
3
6
4
3 ,1 ,5 ,5
5
9 ,4
6
5
7
0 ,2 ,4 ,3
8
2 ,5
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 14-08-2022

Ngày: 14/08/2022
Mã: XSKG
Giải tám
92
Giải bảy
797
Giải sáu
2471
3474
1778
Giải năm
0119
Giải bốn
35718
30602
40102
54723
59782
84905
57921
Giải ba
00314
24539
Giải nhì
37903
Giải nhất
13693
Giải Đặc biệt
959695
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,2 ,5 ,3
1
9 ,8 ,4
2
3 ,1
3
9
4
5
6
7
1 ,4 ,8
8
2
9
2 ,7 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
0
7 ,2
1
9 ,0 ,0 ,8
2
2 ,0 ,9
3
7 ,1
4
0 ,9
5
6
9
7
7 ,1
8
1 ,3
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 14-08-2022

Ngày: 14/08/2022
Mã: XSTG
Giải tám
02
Giải bảy
142
Giải sáu
8489
8258
1086
Giải năm
0386
Giải bốn
82926
26321
78016
24563
65157
47161
53924
Giải ba
41759
06450
Giải nhì
34717
Giải nhất
47663
Giải Đặc biệt
812073
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
6 ,7
2
6 ,1 ,4
3
4
2
5
8 ,7 ,9 ,0
6
3 ,1 ,3
7
3
8
9 ,6 ,6
9
ĐầuĐuôi
5
0
2 ,6
1
0 ,4
2
6 ,6 ,7
3
2
4
5
8 ,8 ,2 ,1
6
5 ,1
7
5
8
8 ,5
9

Xổ Số Miền Nam ngày 07-08-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
07
21
31
Giải bảy
954
364
959
Giải sáu
0826
5637
9720
3707
8501
9455
0171
2863
3957
Giải năm
2311
5424
1856
Giải bốn
78406
46495
93988
74855
41224
09624
42242
57739
05786
86047
64239
95628
46485
92111
26342
51357
91733
97014
62598
50846
04427
Giải ba
77032
72396
55353
19923
44289
48738
Giải nhì
87396
23260
89462
Giải nhất
20732
43821
64149
Giải Đặc Biệt
656571
225485
113913
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
07 ,67 ,1
1114 ,3
26 ,0 ,4 ,41 ,4 ,8 ,3 ,17
37 ,2 ,29 ,91 ,3 ,8
4272 ,6 ,9
54 ,55 ,39 ,7 ,6 ,7
64 ,03 ,2
711
886 ,5 ,59
95 ,6 ,68

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 07-08-2022

Ngày: 07/08/2022
Mã: XSDL
Giải tám
31
Giải bảy
959
Giải sáu
0171
2863
3957
Giải năm
1856
Giải bốn
26342
51357
91733
97014
62598
50846
04427
Giải ba
44289
48738
Giải nhì
89462
Giải nhất
64149
Giải Đặc biệt
113913
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,3
2
7
3
1 ,3 ,8
4
2 ,6 ,9
5
9 ,7 ,6 ,7
6
3 ,2
7
1
8
9
9
8
ĐầuĐuôi
0
3 ,7
1
4 ,6
2
6 ,3 ,1
3
1
4
5
5 ,4
6
5 ,5 ,2
7
9 ,3
8
5 ,8 ,4
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 07-08-2022

Ngày: 07/08/2022
Mã: XSKG
Giải tám
21
Giải bảy
364
Giải sáu
3707
8501
9455
Giải năm
5424
Giải bốn
57739
05786
86047
64239
95628
46485
92111
Giải ba
55353
19923
Giải nhì
23260
Giải nhất
43821
Giải Đặc biệt
225485
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,1
1
1
2
1 ,4 ,8 ,3 ,1
3
9 ,9
4
7
5
5 ,3
6
4 ,0
7
8
6 ,5 ,5
9
ĐầuĐuôi
6
0
2 ,0 ,1 ,2
1
2
5 ,2
3
6 ,2
4
5 ,8 ,8
5
8
6
0 ,4
7
2
8
3 ,3
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 07-08-2022

Ngày: 07/08/2022
Mã: XSTG
Giải tám
07
Giải bảy
954
Giải sáu
0826
5637
9720
Giải năm
2311
Giải bốn
78406
46495
93988
74855
41224
09624
42242
Giải ba
77032
72396
Giải nhì
87396
Giải nhất
20732
Giải Đặc biệt
656571
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6
1
1
2
6 ,0 ,4 ,4
3
7 ,2 ,2
4
2
5
4 ,5
6
7
1
8
8
9
5 ,6 ,6
ĐầuĐuôi
2
0
1 ,7
1
4 ,3 ,3
2
3
5 ,2 ,2
4
9 ,5
5
2 ,0 ,9 ,9
6
0 ,3
7
8
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 31-07-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
10
59
16
Giải bảy
325
052
187
Giải sáu
5214
7941
5620
9542
0664
5318
0742
5899
4294
Giải năm
8360
4231
4205
Giải bốn
99096
54701
99503
57352
51355
48943
15645
87629
53250
39475
83268
67352
83028
31827
27348
85853
54743
83924
05938
81149
17144
Giải ba
79200
18418
44787
92048
02374
37028
Giải nhì
12455
51447
14936
Giải nhất
52268
88043
80861
Giải Đặc Biệt
840884
720314
060002
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
01 ,3 ,05 ,2
10 ,4 ,88 ,46
25 ,09 ,8 ,74 ,8
318 ,6
41 ,3 ,52 ,8 ,7 ,32 ,8 ,3 ,9 ,4
52 ,5 ,59 ,2 ,0 ,23
60 ,84 ,81
754
8477
969 ,4

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 31-07-2022

Ngày: 31/07/2022
Mã: XSDL
Giải tám
16
Giải bảy
187
Giải sáu
0742
5899
4294
Giải năm
4205
Giải bốn
27348
85853
54743
83924
05938
81149
17144
Giải ba
02374
37028
Giải nhì
14936
Giải nhất
80861
Giải Đặc biệt
060002
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,2
1
6
2
4 ,8
3
8 ,6
4
2 ,8 ,3 ,9 ,4
5
3
6
1
7
4
8
7
9
9 ,4
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,0
2
5 ,4
3
9 ,2 ,4 ,7
4
0
5
1 ,3
6
8
7
4 ,3 ,2
8
9 ,4
9