XSMN Chủ Nhật

Xổ Số Miền Nam ngày 17-09-2023

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
17
64
27
Giải bảy
838
591
965
Giải sáu
7702
0251
7593
0181
2515
1734
8452
3020
9533
Giải năm
5426
2123
8596
Giải bốn
06068
49805
18818
23475
38303
04831
13830
62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285
51296
01152
82759
29642
06104
00697
73300
Giải ba
05285
12231
49996
40972
80826
57799
Giải nhì
38168
88273
76090
Giải nhất
02962
70793
30660
Giải Đặc Biệt
050246
169440
428620
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
02 ,5 ,3 4 ,0
17 ,8 5 ,9
26 3 ,9 7 ,0 ,6 ,0
38 ,1 ,0 ,1 4 3
46 0 2
51 7 2 ,2 ,9
68 ,8 ,2 4 ,4 5 ,0
75 2 ,3
85 1 ,0 ,5
93 1 ,4 ,6 ,3 6 ,6 ,7 ,9 ,0

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 17-09-2023

Ngày: 17/09/2023
Mã: XSDL
Giải tám
27
Giải bảy
965
Giải sáu
8452
3020
9533
Giải năm
8596
Giải bốn
51296
01152
82759
29642
06104
00697
73300
Giải ba
80826
57799
Giải nhì
76090
Giải nhất
30660
Giải Đặc biệt
428620
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,0
1
2
7 ,0 ,6 ,0
3
3
4
2
5
2 ,2 ,9
6
5 ,0
7
8
9
6 ,6 ,7 ,9 ,0
ĐầuĐuôi
2 ,0 ,9 ,6 ,2
0
1
5 ,5 ,4
2
3
3
0
4
6
5
9 ,9 ,2
6
2 ,9
7
8
5 ,9
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 17-09-2023

Ngày: 17/09/2023
Mã: XSKG
Giải tám
64
Giải bảy
591
Giải sáu
0181
2515
1734
Giải năm
2123
Giải bốn
62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285
Giải ba
49996
40972
Giải nhì
88273
Giải nhất
70793
Giải Đặc biệt
169440
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5 ,9
2
3 ,9
3
4
4
0
5
7
6
4 ,4
7
2 ,3
8
1 ,0 ,5
9
1 ,4 ,6 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,4
0
9 ,8
1
7
2
2 ,7 ,9
3
6 ,3 ,9 ,6
4
1 ,8
5
9
6
5
7
8
1 ,2
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 17-09-2023

Ngày: 17/09/2023
Mã: XSTG
Giải tám
17
Giải bảy
838
Giải sáu
7702
0251
7593
Giải năm
5426
Giải bốn
06068
49805
18818
23475
38303
04831
13830
Giải ba
05285
12231
Giải nhì
38168
Giải nhất
02962
Giải Đặc biệt
050246
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,5 ,3
1
7 ,8
2
6
3
8 ,1 ,0 ,1
4
6
5
1
6
8 ,8 ,2
7
5
8
5
9
3
ĐầuĐuôi
3
0
5 ,3 ,3
1
0 ,6
2
9 ,0
3
4
0 ,7 ,8
5
2 ,4
6
1
7
3 ,6 ,1 ,6
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 10-09-2023

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
09
70
93
Giải bảy
773
306
347
Giải sáu
8659
1875
2416
0854
7504
0586
2095
7642
4062
Giải năm
8859
9754
3259
Giải bốn
94952
44054
96874
33631
07452
18481
62910
19128
97221
45971
45823
31708
66981
66216
12958
02763
90061
05164
56411
02136
69630
Giải ba
50818
73315
01238
47758
67781
99151
Giải nhì
88200
33550
95737
Giải nhất
38434
24931
78014
Giải Đặc Biệt
926219
942403
892737
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
09 ,0 6 ,4 ,8 ,3
16 ,0 ,8 ,5 ,9 6 1 ,4
28 ,1 ,3
31 ,4 8 ,1 6 ,0 ,7 ,7
47 ,2
59 ,9 ,2 ,4 ,2 4 ,4 ,8 ,0 9 ,8 ,1
62 ,3 ,1 ,4
73 ,5 ,4 0 ,1
81 6 ,1 1
93 ,5

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 10-09-2023

Ngày: 10/09/2023
Mã: XSDL
Giải tám
93
Giải bảy
347
Giải sáu
2095
7642
4062
Giải năm
3259
Giải bốn
12958
02763
90061
05164
56411
02136
69630
Giải ba
67781
99151
Giải nhì
95737
Giải nhất
78014
Giải Đặc biệt
892737
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1 ,4
2
3
6 ,0 ,7 ,7
4
7 ,2
5
9 ,8 ,1
6
2 ,3 ,1 ,4
7
8
1
9
3 ,5
ĐầuĐuôi
3
0
6 ,1 ,8 ,5
1
4 ,6
2
9 ,6
3
6 ,1
4
9
5
3
6
4 ,3 ,3
7
5
8
5
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 10-09-2023

Ngày: 10/09/2023
Mã: XSKG
Giải tám
70
Giải bảy
306
Giải sáu
0854
7504
0586
Giải năm
9754
Giải bốn
19128
97221
45971
45823
31708
66981
66216
Giải ba
01238
47758
Giải nhì
33550
Giải nhất
24931
Giải Đặc biệt
942403
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,4 ,8 ,3
1
6
2
8 ,1 ,3
3
8 ,1
4
5
4 ,4 ,8 ,0
6
7
0 ,1
8
6 ,1
9
ĐầuĐuôi
7 ,5
0
2 ,7 ,8 ,3
1
2
2 ,0
3
5 ,0 ,5
4
5
0 ,8 ,1
6
7
2 ,0 ,3 ,5
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 10-09-2023

Ngày: 10/09/2023
Mã: XSTG
Giải tám
09
Giải bảy
773
Giải sáu
8659
1875
2416
Giải năm
8859
Giải bốn
94952
44054
96874
33631
07452
18481
62910
Giải ba
50818
73315
Giải nhì
88200
Giải nhất
38434
Giải Đặc biệt
926219
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,0
1
6 ,0 ,8 ,5 ,9
2
3
1 ,4
4
5
9 ,9 ,2 ,4 ,2
6
7
3 ,5 ,4
8
1
9
ĐầuĐuôi
1 ,0
0
3 ,8
1
5 ,5
2
7
3
5 ,7 ,3
4
7 ,1
5
1
6
7
1
8
0 ,5 ,5 ,1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 03-09-2023

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
11
69
86
Giải bảy
135
293
903
Giải sáu
5827
1013
6823
5782
0632
0841
0258
0378
3441
Giải năm
1842
2889
8625
Giải bốn
20943
37552
76133
06138
19278
96434
88916
75983
99834
22273
63730
22165
41547
83987
61780
01985
05431
02796
89623
98989
28560
Giải ba
08703
42718
47741
94850
16964
60136
Giải nhì
60530
83367
44128
Giải nhất
61163
36595
13661
Giải Đặc Biệt
629329
197817
694664
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
03 3
11 ,3 ,6 ,8 7
27 ,3 ,9 5 ,3 ,8
35 ,3 ,8 ,4 ,0 2 ,4 ,0 1 ,6
42 ,3 1 ,7 ,1 1
52 0 8
63 9 ,5 ,7 0 ,4 ,1 ,4
78 3 8
82 ,9 ,3 ,7 6 ,0 ,5 ,9
93 ,5 6

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 03-09-2023

Ngày: 03/09/2023
Mã: XSDL
Giải tám
86
Giải bảy
903
Giải sáu
0258
0378
3441
Giải năm
8625
Giải bốn
61780
01985
05431
02796
89623
98989
28560
Giải ba
16964
60136
Giải nhì
44128
Giải nhất
13661
Giải Đặc biệt
694664
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
2
5 ,3 ,8
3
1 ,6
4
1
5
8
6
0 ,4 ,1 ,4
7
8
8
6 ,0 ,5 ,9
9
6
ĐầuĐuôi
8 ,6
0
4 ,3 ,6
1
2
0 ,2
3
6 ,6
4
2 ,8
5
8 ,9 ,3
6
7
5 ,7 ,2
8
8
9