XSMN Chủ Nhật

Xổ Số Miền Nam ngày 24-05-2020

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
84
95
83
Giải bảy
028
615
864
Giải sáu
3790
4057
5595
0027
0640
8261
3232
3564
1408
Giải năm
6939
0669
9736
Giải bốn
31542
67740
38797
94523
55681
30743
56720
33377
90393
03300
49161
70128
27233
60606
58243
73050
55132
14915
85286
46084
03269
Giải ba
57472
11768
56450
98415
98539
14570
Giải nhì
75597
61603
12234
Giải nhất
51332
31338
81188
Giải Đặc Biệt
192571
976886
324790
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
00 ,6 ,3 8
15 ,5 5
28 ,3 ,0 7 ,8
39 ,2 3 ,8 2 ,6 ,2 ,9 ,4
42 ,0 ,3 0 3
57 0 0
68 1 ,9 ,1 4 ,4 ,9
72 ,1 7 0
84 ,1 6 3 ,6 ,4 ,8
90 ,5 ,7 ,7 5 ,3 0

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 24-05-2020

Ngày: 24/05/2020
Mã: XSDL
Giải tám
83
Giải bảy
864
Giải sáu
3232
3564
1408
Giải năm
9736
Giải bốn
58243
73050
55132
14915
85286
46084
03269
Giải ba
98539
14570
Giải nhì
12234
Giải nhất
81188
Giải Đặc biệt
324790
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
5
2
3
2 ,6 ,2 ,9 ,4
4
3
5
0
6
4 ,4 ,9
7
0
8
3 ,6 ,4 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,9
0
1
3 ,3
2
8 ,4
3
6 ,6 ,8 ,3
4
1
5
3 ,8
6
7
0 ,8
8
6 ,3
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 24-05-2020

Ngày: 24/05/2020
Mã: XSKG
Giải tám
95
Giải bảy
615
Giải sáu
0027
0640
8261
Giải năm
0669
Giải bốn
33377
90393
03300
49161
70128
27233
60606
Giải ba
56450
98415
Giải nhì
61603
Giải nhất
31338
Giải Đặc biệt
976886
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6 ,3
1
5 ,5
2
7 ,8
3
3 ,8
4
0
5
0
6
1 ,9 ,1
7
7
8
6
9
5 ,3
ĐầuĐuôi
4 ,0 ,5
0
6 ,6
1
2
9 ,3 ,0
3
4
9 ,1 ,1
5
0 ,8
6
2 ,7
7
2 ,3
8
6
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 24-05-2020

Ngày: 24/05/2020
Mã: XSTG
Giải tám
84
Giải bảy
028
Giải sáu
3790
4057
5595
Giải năm
6939
Giải bốn
31542
67740
38797
94523
55681
30743
56720
Giải ba
57472
11768
Giải nhì
75597
Giải nhất
51332
Giải Đặc biệt
192571
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2
8 ,3 ,0
3
9 ,2
4
2 ,0 ,3
5
7
6
8
7
2 ,1
8
4 ,1
9
0 ,5 ,7 ,7
ĐầuĐuôi
9 ,4 ,2
0
8 ,7
1
4 ,7 ,3
2
2 ,4
3
8
4
9
5
6
5 ,9 ,9
7
2 ,6
8
3
9

Xổ Số Miền Nam ngày 17-05-2020

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
38
69
30
Giải bảy
382
136
389
Giải sáu
8635
2018
8709
8838
9712
2214
3124
1895
5198
Giải năm
4376
0275
7825
Giải bốn
24754
08928
04135
62940
34197
26826
35612
10476
89342
75644
31480
14790
33157
41100
00494
32486
93451
48912
32786
80268
09149
Giải ba
52414
11153
68592
68602
27256
50421
Giải nhì
13719
71937
28703
Giải nhất
70691
56255
34471
Giải Đặc Biệt
762189
741054
289736
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
09 0 ,2 3
18 ,2 ,4 ,9 2 ,4 2
28 ,6 4 ,5 ,1
38 ,5 ,5 6 ,8 ,7 0 ,6
40 2 ,4 9
54 ,3 7 ,5 ,4 1 ,6
69 8
76 5 ,6 1
82 ,9 0 9 ,6 ,6
97 ,1 0 ,2 5 ,8 ,4

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 17-05-2020

Ngày: 17/05/2020
Mã: XSDL
Giải tám
30
Giải bảy
389
Giải sáu
3124
1895
5198
Giải năm
7825
Giải bốn
00494
32486
93451
48912
32786
80268
09149
Giải ba
27256
50421
Giải nhì
28703
Giải nhất
34471
Giải Đặc biệt
289736
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
2
2
4 ,5 ,1
3
0 ,6
4
9
5
1 ,6
6
8
7
1
8
9 ,6 ,6
9
5 ,8 ,4
ĐầuĐuôi
3
0
5 ,2 ,7
1
1
2
0
3
2 ,9
4
9 ,2
5
8 ,8 ,5 ,3
6
7
9 ,6
8
8 ,4
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 17-05-2020

Ngày: 17/05/2020
Mã: XSKG
Giải tám
69
Giải bảy
136
Giải sáu
8838
9712
2214
Giải năm
0275
Giải bốn
10476
89342
75644
31480
14790
33157
41100
Giải ba
68592
68602
Giải nhì
71937
Giải nhất
56255
Giải Đặc biệt
741054
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,2
1
2 ,4
2
3
6 ,8 ,7
4
2 ,4
5
7 ,5 ,4
6
9
7
5 ,6
8
0
9
0 ,2
ĐầuĐuôi
8 ,9 ,0
0
1
1 ,4 ,9 ,0
2
3
1 ,4 ,5
4
7 ,5
5
3 ,7
6
5 ,3
7
3
8
6
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 17-05-2020

Ngày: 17/05/2020
Mã: XSTG
Giải tám
38
Giải bảy
382
Giải sáu
8635
2018
8709
Giải năm
4376
Giải bốn
24754
08928
04135
62940
34197
26826
35612
Giải ba
52414
11153
Giải nhì
13719
Giải nhất
70691
Giải Đặc biệt
762189
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
8 ,2 ,4 ,9
2
8 ,6
3
8 ,5 ,5
4
0
5
4 ,3
6
7
6
8
2 ,9
9
7 ,1
ĐầuĐuôi
4
0
9
1
8 ,1
2
5
3
5 ,1
4
3 ,3
5
7 ,2
6
9
7
3 ,1 ,2
8
0 ,1 ,8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 10-05-2020

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
11
08
60
Giải bảy
399
269
041
Giải sáu
9365
5619
2458
0605
3171
1578
0810
8116
9123
Giải năm
0204
4421
8948
Giải bốn
95243
86571
32643
85906
97777
75994
68668
51948
35359
42409
57380
44056
87455
10336
98621
40986
48042
82867
56594
86794
24921
Giải ba
00418
76597
22640
29605
88632
74528
Giải nhì
55722
86174
63600
Giải nhất
76890
43345
34844
Giải Đặc Biệt
046218
927346
142159
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
04 ,6 8 ,5 ,9 ,5 0
11 ,9 ,8 ,8 0 ,6
22 1 3 ,1 ,1 ,8
36 2
43 ,3 8 ,0 ,5 ,6 1 ,8 ,2 ,4
58 9 ,6 ,5 9
65 ,8 9 0 ,7
71 ,7 1 ,8 ,4
80 6
99 ,4 ,7 ,0 4 ,4

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 10-05-2020

Ngày: 10/05/2020
Mã: XSDL
Giải tám
60
Giải bảy
041
Giải sáu
0810
8116
9123
Giải năm
8948
Giải bốn
98621
40986
48042
82867
56594
86794
24921
Giải ba
88632
74528
Giải nhì
63600
Giải nhất
34844
Giải Đặc biệt
142159
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
0 ,6
2
3 ,1 ,1 ,8
3
2
4
1 ,8 ,2 ,4
5
9
6
0 ,7
7
8
6
9
4 ,4
ĐầuĐuôi
6 ,1 ,0
0
4 ,2 ,2
1
4 ,3
2
2
3
9 ,9 ,4
4
5
1 ,8
6
6
7
4 ,2
8
5
9