XSMN Chủ Nhật

Xổ Số Miền Nam ngày 15-05-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
52
54
87
Giải bảy
551
741
531
Giải sáu
7756
2725
3723
4257
9293
1093
4829
8727
7685
Giải năm
6299
7102
9431
Giải bốn
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
Giải ba
91926
21862
98457
46656
91736
70964
Giải nhì
40302
42192
67429
Giải nhất
20601
19873
46306
Giải Đặc Biệt
303326
797080
143945
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
02 ,126
17
25 ,3 ,8 ,6 ,69 ,7 ,4 ,9
31 ,1 ,1 ,6
41 ,0 ,9 ,70 ,5
52 ,1 ,6 ,24 ,7 ,7 ,64
624
736 ,5 ,7 ,3
82 ,107 ,5 ,8
99 ,6 ,23 ,3 ,20 ,8

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSDL
Giải tám
87
Giải bảy
531
Giải sáu
4829
8727
7685
Giải năm
9431
Giải bốn
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
Giải ba
91736
70964
Giải nhì
67429
Giải nhất
46306
Giải Đặc biệt
143945
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
9 ,7 ,4 ,9
3
1 ,1 ,1 ,6
4
0 ,5
5
4
6
4
7
8
7 ,5 ,8
9
0 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,4
0
3 ,3 ,3
1
2
3
2 ,5 ,6
4
8 ,4
5
3 ,0
6
8 ,2
7
8 ,9
8
2 ,2
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSKG
Giải tám
54
Giải bảy
741
Giải sáu
4257
9293
1093
Giải năm
7102
Giải bốn
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
Giải ba
98457
46656
Giải nhì
42192
Giải nhất
19873
Giải Đặc biệt
797080
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
7
2
3
4
1 ,0 ,9 ,7
5
4 ,7 ,7 ,6
6
7
6 ,5 ,7 ,3
8
0
9
3 ,3 ,2
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
4
1
0 ,9
2
9 ,9 ,7
3
5
4
7
5
7 ,5
6
5 ,4 ,1 ,7 ,5
7
8
4
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 15-05-2022

Ngày: 15/05/2022
Mã: XSTG
Giải tám
52
Giải bảy
551
Giải sáu
7756
2725
3723
Giải năm
6299
Giải bốn
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
Giải ba
91926
21862
Giải nhì
40302
Giải nhất
20601
Giải Đặc biệt
303326
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
2
5 ,3 ,8 ,6 ,6
3
4
5
2 ,1 ,6 ,2
6
2
7
3
8
2 ,1
9
9 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,0
1
5 ,8 ,5 ,9 ,6 ,0
2
2 ,7
3
4
2
5
5 ,9 ,2 ,2
6
7
2
8
9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 08-05-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
81
25
70
Giải bảy
650
943
434
Giải sáu
9695
8929
7607
0601
1058
7636
3268
8864
5473
Giải năm
6569
5543
3210
Giải bốn
82552
58703
99045
60267
30697
47763
07704
12570
33945
10073
82194
93994
64659
38974
19047
31728
39011
72689
91356
01205
14317
Giải ba
18087
83943
89425
99702
15799
71582
Giải nhì
90721
94052
17822
Giải nhất
92366
75833
65051
Giải Đặc Biệt
014371
221379
836464
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
07 ,3 ,41 ,25
10 ,1 ,7
29 ,15 ,58 ,2
36 ,34
45 ,33 ,3 ,57
50 ,28 ,9 ,26 ,1
69 ,7 ,3 ,68 ,4 ,4
710 ,3 ,4 ,90 ,3
81 ,79 ,2
95 ,74 ,49

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 08-05-2022

Ngày: 08/05/2022
Mã: XSDL
Giải tám
70
Giải bảy
434
Giải sáu
3268
8864
5473
Giải năm
3210
Giải bốn
19047
31728
39011
72689
91356
01205
14317
Giải ba
15799
71582
Giải nhì
17822
Giải nhất
65051
Giải Đặc biệt
836464
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
0 ,1 ,7
2
8 ,2
3
4
4
7
5
6 ,1
6
8 ,4 ,4
7
0 ,3
8
9 ,2
9
9
ĐầuĐuôi
7 ,1
0
1 ,5
1
8 ,2
2
7
3
3 ,6 ,6
4
0
5
5
6
4 ,1
7
6 ,2
8
8 ,9
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 08-05-2022

Ngày: 08/05/2022
Mã: XSKG
Giải tám
25
Giải bảy
943
Giải sáu
0601
1058
7636
Giải năm
5543
Giải bốn
12570
33945
10073
82194
93994
64659
38974
Giải ba
89425
99702
Giải nhì
94052
Giải nhất
75833
Giải Đặc biệt
221379
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
2
5 ,5
3
6 ,3
4
3 ,3 ,5
5
8 ,9 ,2
6
7
0 ,3 ,4 ,9
8
9
4 ,4
ĐầuĐuôi
7
0
0
1
0 ,5
2
4 ,4 ,7 ,3
3
9 ,9 ,7
4
2 ,4 ,2
5
3
6
7
5
8
5 ,7
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 08-05-2022

Ngày: 08/05/2022
Mã: XSTG
Giải tám
81
Giải bảy
650
Giải sáu
9695
8929
7607
Giải năm
6569
Giải bốn
82552
58703
99045
60267
30697
47763
07704
Giải ba
18087
83943
Giải nhì
90721
Giải nhất
92366
Giải Đặc biệt
014371
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3 ,4
1
2
9 ,1
3
4
5 ,3
5
0 ,2
6
9 ,7 ,3 ,6
7
1
8
1 ,7
9
5 ,7
ĐầuĐuôi
5
0
8 ,2 ,7
1
5
2
0 ,6 ,4
3
0
4
9 ,4
5
6
6
0 ,6 ,9 ,8
7
8
2 ,6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 01-05-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
66
85
20
Giải bảy
878
798
783
Giải sáu
9098
1540
5546
3114
8605
0086
9533
3634
0356
Giải năm
9086
7343
6957
Giải bốn
72352
73311
59349
98940
47110
12863
77039
33123
03004
95666
85168
61161
68859
51729
05142
30698
44783
35320
54402
14074
10596
Giải ba
53587
74161
39445
51587
26625
67161
Giải nhì
25841
31021
13415
Giải nhất
59074
06930
88757
Giải Đặc Biệt
323025
667024
453890
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
05 ,42
11 ,045
253 ,9 ,1 ,40 ,0 ,5
3903 ,4
40 ,6 ,9 ,0 ,13 ,52
5296 ,7 ,7
66 ,3 ,16 ,8 ,11
78 ,44
86 ,75 ,6 ,73 ,3
9888 ,6 ,0

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 01-05-2022

Ngày: 01/05/2022
Mã: XSDL
Giải tám
20
Giải bảy
783
Giải sáu
9533
3634
0356
Giải năm
6957
Giải bốn
05142
30698
44783
35320
54402
14074
10596
Giải ba
26625
67161
Giải nhì
13415
Giải nhất
88757
Giải Đặc biệt
453890
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
5
2
0 ,0 ,5
3
3 ,4
4
2
5
6 ,7 ,7
6
1
7
4
8
3 ,3
9
8 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
2 ,2 ,9
0
6
1
4 ,0
2
8 ,3 ,8
3
3 ,7
4
2 ,1
5
5 ,9
6
5 ,5
7
9
8
9