XSMN Chủ Nhật

Xổ Số Miền Nam ngày 04-12-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
73
43
85
Giải bảy
506
564
452
Giải sáu
5458
5906
4902
3604
6882
6607
6171
3408
8155
Giải năm
7900
0655
0764
Giải bốn
37651
43018
93787
77756
17202
40319
44175
31071
42498
66971
71588
79205
32630
49996
80005
54784
55510
98930
65070
01494
03810
Giải ba
09316
87376
76172
18120
87642
74122
Giải nhì
03163
62651
12412
Giải nhất
01663
18321
39252
Giải Đặc Biệt
130716
410089
780515
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
06 ,6 ,2 ,0 ,24 ,7 ,58 ,5
18 ,9 ,6 ,60 ,0 ,2 ,5
20 ,12
300
432
58 ,1 ,65 ,12 ,5 ,2
63 ,344
73 ,5 ,61 ,1 ,21 ,0
872 ,8 ,95 ,4
98 ,64

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 04-12-2022

Ngày: 04/12/2022
Mã: XSDL
Giải tám
85
Giải bảy
452
Giải sáu
6171
3408
8155
Giải năm
0764
Giải bốn
80005
54784
55510
98930
65070
01494
03810
Giải ba
87642
74122
Giải nhì
12412
Giải nhất
39252
Giải Đặc biệt
780515
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5
1
0 ,0 ,2 ,5
2
2
3
0
4
2
5
2 ,5 ,2
6
4
7
1 ,0
8
5 ,4
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,3 ,7 ,1
0
7
1
5 ,4 ,2 ,1 ,5
2
3
6 ,8 ,9
4
8 ,5 ,0 ,1
5
6
7
0
8
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 04-12-2022

Ngày: 04/12/2022
Mã: XSKG
Giải tám
43
Giải bảy
564
Giải sáu
3604
6882
6607
Giải năm
0655
Giải bốn
31071
42498
66971
71588
79205
32630
49996
Giải ba
76172
18120
Giải nhì
62651
Giải nhất
18321
Giải Đặc biệt
410089
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,7 ,5
1
2
0 ,1
3
0
4
3
5
5 ,1
6
4
7
1 ,1 ,2
8
2 ,8 ,9
9
8 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
7 ,7 ,5 ,2
1
8 ,7
2
4
3
6 ,0
4
5 ,0
5
9
6
0
7
9 ,8
8
8
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 04-12-2022

Ngày: 04/12/2022
Mã: XSTG
Giải tám
73
Giải bảy
506
Giải sáu
5458
5906
4902
Giải năm
7900
Giải bốn
37651
43018
93787
77756
17202
40319
44175
Giải ba
09316
87376
Giải nhì
03163
Giải nhất
01663
Giải Đặc biệt
130716
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,6 ,2 ,0 ,2
1
8 ,9 ,6 ,6
2
3
4
5
8 ,1 ,6
6
3 ,3
7
3 ,5 ,6
8
7
9
ĐầuĐuôi
0
0
5
1
0 ,0
2
7 ,6 ,6
3
4
7
5
0 ,0 ,5 ,1 ,7 ,1
6
8
7
5 ,1
8
1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 27-11-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
41
67
64
Giải bảy
393
866
099
Giải sáu
3999
7833
3507
4571
6426
6705
9894
6614
2382
Giải năm
4755
7982
2779
Giải bốn
79029
64450
26476
69380
22545
31289
50605
92509
34489
91645
04083
36567
12106
57238
83718
33166
23975
34395
07675
66466
07815
Giải ba
61749
63393
36977
28973
70173
68901
Giải nhì
94224
56054
46402
Giải nhất
14090
42499
80214
Giải Đặc Biệt
402338
515051
132764
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
07 ,55 ,9 ,61 ,2
14 ,8 ,5 ,4
29 ,46
33 ,88
41 ,5 ,95
55 ,04 ,1
67 ,6 ,74 ,6 ,6 ,4
761 ,7 ,39 ,5 ,5 ,3
80 ,92 ,9 ,32
93 ,9 ,3 ,099 ,4 ,5

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 27-11-2022

Ngày: 27/11/2022
Mã: XSDL
Giải tám
64
Giải bảy
099
Giải sáu
9894
6614
2382
Giải năm
2779
Giải bốn
83718
33166
23975
34395
07675
66466
07815
Giải ba
70173
68901
Giải nhì
46402
Giải nhất
80214
Giải Đặc biệt
132764
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
4 ,8 ,5 ,4
2
3
4
5
6
4 ,6 ,6 ,4
7
9 ,5 ,5 ,3
8
2
9
9 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
0
0
1
8 ,0
2
7
3
6 ,9 ,1 ,1 ,6
4
7 ,9 ,7 ,1
5
6 ,6
6
7
1
8
9 ,7
9

Xổ Số KIÊN GIANG ngày 27-11-2022

Ngày: 27/11/2022
Mã: XSKG
Giải tám
67
Giải bảy
866
Giải sáu
4571
6426
6705
Giải năm
7982
Giải bốn
92509
34489
91645
04083
36567
12106
57238
Giải ba
36977
28973
Giải nhì
56054
Giải nhất
42499
Giải Đặc biệt
515051
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,9 ,6
1
2
6
3
8
4
5
5
4 ,1
6
7 ,6 ,7
7
1 ,7 ,3
8
2 ,9 ,3
9
9
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
8
2
8 ,7
3
5
4
0 ,4
5
6 ,2 ,0
6
6 ,6 ,7
7
3
8
0 ,8 ,9
9

Xổ Số TIỀN GIANG ngày 27-11-2022

Ngày: 27/11/2022
Mã: XSTG
Giải tám
41
Giải bảy
393
Giải sáu
3999
7833
3507
Giải năm
4755
Giải bốn
79029
64450
26476
69380
22545
31289
50605
Giải ba
61749
63393
Giải nhì
94224
Giải nhất
14090
Giải Đặc biệt
402338
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
2
9 ,4
3
3 ,8
4
1 ,5 ,9
5
5 ,0
6
7
6
8
0 ,9
9
3 ,9 ,3 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,8 ,9
0
4
1
2
9 ,3 ,9
3
2
4
5 ,4 ,0
5
7
6
0
7
3
8
9 ,2 ,8 ,4
9

Xổ Số Miền Nam ngày 20-11-2022

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
Giải tám
46
82
53
Giải bảy
555
905
808
Giải sáu
5026
6143
5286
2759
9985
9389
0974
7632
6676
Giải năm
5831
5773
3155
Giải bốn
32222
07661
26605
63918
31596
96484
05498
75349
49666
19901
87836
93023
91351
47269
37193
34549
12059
95777
93871
37513
75601
Giải ba
90189
21048
22993
60368
57827
60767
Giải nhì
63284
73570
23740
Giải nhất
99574
94935
20588
Giải Đặc Biệt
261399
719984
900596
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
055 ,18 ,1
183
26 ,237
316 ,52
46 ,3 ,899 ,0
559 ,13 ,5 ,9
616 ,9 ,87
743 ,04 ,6 ,7 ,1
86 ,4 ,9 ,42 ,5 ,9 ,48
96 ,8 ,933 ,6

Xổ Số ĐÀ LẠT ngày 20-11-2022

Ngày: 20/11/2022
Mã: XSDL
Giải tám
53
Giải bảy
808
Giải sáu
0974
7632
6676
Giải năm
3155
Giải bốn
37193
34549
12059
95777
93871
37513
75601
Giải ba
57827
60767
Giải nhì
23740
Giải nhất
20588
Giải Đặc biệt
900596
Kết quả Xổ Số ĐÀ LẠT chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1
1
3
2
7
3
2
4
9 ,0
5
3 ,5 ,9
6
7
7
4 ,6 ,7 ,1
8
8
9
3 ,6
ĐầuĐuôi
4
0
7 ,0
1
3
2
5 ,9 ,1
3
7
4
5
5
7 ,9
6
7 ,2 ,6
7
0 ,8
8
4 ,5
9