XSMN Thứ 2

Xổ Số Miền Nam ngày 25-05-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
92
87
26
Giải bảy
419
909
756
Giải sáu
3576
1859
2676
5585
3293
7205
6836
2755
3306
Giải năm
5274
0061
2288
Giải bốn
61128
63484
14454
37137
78402
16696
07920
70105
36304
56206
77197
92273
49990
45653
91221
14066
44351
99033
18069
95532
97572
Giải ba
81714
08105
22806
87884
03976
85499
Giải nhì
33133
85575
68155
Giải nhất
70910
14003
14364
Giải Đặc Biệt
006149
435985
971238
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
02 ,5 9 ,5 ,5 ,4 ,6 ,6 ,3 6
19 ,4 ,0
28 ,0 6 ,1
37 ,3 6 ,3 ,2 ,8
49
59 ,4 3 6 ,5 ,1 ,5
61 6 ,9 ,4
76 ,6 ,4 3 ,5 2 ,6
84 7 ,5 ,4 ,5 8
92 ,6 3 ,7 ,0 9

Xổ Số CÀ MAU ngày 25-05-2020

Ngày: 25/05/2020
Mã: XSCM
Giải tám
26
Giải bảy
756
Giải sáu
6836
2755
3306
Giải năm
2288
Giải bốn
91221
14066
44351
99033
18069
95532
97572
Giải ba
03976
85499
Giải nhì
68155
Giải nhất
14364
Giải Đặc biệt
971238
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
2
6 ,1
3
6 ,3 ,2 ,8
4
5
6 ,5 ,1 ,5
6
6 ,9 ,4
7
2 ,6
8
8
9
9
ĐầuĐuôi
0
2 ,5
1
3 ,7
2
3
3
6
4
5 ,5
5
2 ,5 ,3 ,0 ,6 ,7
6
7
8 ,3
8
6 ,9
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 25-05-2020

Ngày: 25/05/2020
Mã: XSDT
Giải tám
87
Giải bảy
909
Giải sáu
5585
3293
7205
Giải năm
0061
Giải bốn
70105
36304
56206
77197
92273
49990
45653
Giải ba
22806
87884
Giải nhì
85575
Giải nhất
14003
Giải Đặc biệt
435985
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,5 ,5 ,4 ,6 ,6 ,3
1
2
3
4
5
3
6
1
7
3 ,5
8
7 ,5 ,4 ,5
9
3 ,7 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
6
1
2
9 ,7 ,5 ,0
3
0 ,8
4
8 ,0 ,0 ,7 ,8
5
0 ,0
6
8 ,9
7
8
0
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 25-05-2020

Ngày: 25/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
92
Giải bảy
419
Giải sáu
3576
1859
2676
Giải năm
5274
Giải bốn
61128
63484
14454
37137
78402
16696
07920
Giải ba
81714
08105
Giải nhì
33133
Giải nhất
70910
Giải Đặc biệt
006149
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,5
1
9 ,4 ,0
2
8 ,0
3
7 ,3
4
9
5
9 ,4
6
7
6 ,6 ,4
8
4
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
2 ,1
0
1
9 ,0
2
3
3
7 ,8 ,5 ,1
4
0
5
7 ,7 ,9
6
3
7
2
8
1 ,5 ,4
9

Xổ Số Miền Nam ngày 18-05-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
00
72
82
Giải bảy
695
084
194
Giải sáu
3698
6014
2156
3884
2120
5302
6821
5586
2232
Giải năm
2166
1859
6096
Giải bốn
84000
95682
96242
33430
09841
13032
01898
73217
58900
70418
29395
41250
90538
74840
43481
79101
49967
28778
20149
14031
33533
Giải ba
59784
97055
62885
85858
37290
30406
Giải nhì
20137
83207
77304
Giải nhất
30357
42372
04868
Giải Đặc Biệt
347672
806225
081098
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
00 ,0 2 ,0 ,7 1 ,6 ,4
14 7 ,8
20 ,5 1
30 ,2 ,7 8 2 ,1 ,3
42 ,1 0 9
56 ,5 ,7 9 ,0 ,8
66 7 ,8
72 2 ,2 8
82 ,4 4 ,4 ,5 2 ,6 ,1
95 ,8 ,8 5 4 ,6 ,0 ,8

Xổ Số CÀ MAU ngày 18-05-2020

Ngày: 18/05/2020
Mã: XSCM
Giải tám
82
Giải bảy
194
Giải sáu
6821
5586
2232
Giải năm
6096
Giải bốn
43481
79101
49967
28778
20149
14031
33533
Giải ba
37290
30406
Giải nhì
77304
Giải nhất
04868
Giải Đặc biệt
081098
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,6 ,4
1
2
1
3
2 ,1 ,3
4
9
5
6
7 ,8
7
8
8
2 ,6 ,1
9
4 ,6 ,0 ,8
ĐầuĐuôi
9
0
2 ,8 ,0 ,3
1
8 ,3
2
3
3
9 ,0
4
5
8 ,9 ,0
6
6
7
7 ,6 ,9
8
4
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 18-05-2020

Ngày: 18/05/2020
Mã: XSDT
Giải tám
72
Giải bảy
084
Giải sáu
3884
2120
5302
Giải năm
1859
Giải bốn
73217
58900
70418
29395
41250
90538
74840
Giải ba
62885
85858
Giải nhì
83207
Giải nhất
42372
Giải Đặc biệt
806225
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,0 ,7
1
7 ,8
2
0 ,5
3
8
4
0
5
9 ,0 ,8
6
7
2 ,2
8
4 ,4 ,5
9
5
ĐầuĐuôi
2 ,0 ,5 ,4
0
1
7 ,0 ,7
2
3
8 ,8
4
9 ,8 ,2
5
6
1 ,0
7
1 ,3 ,5
8
5
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 18-05-2020

Ngày: 18/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
00
Giải bảy
695
Giải sáu
3698
6014
2156
Giải năm
2166
Giải bốn
84000
95682
96242
33430
09841
13032
01898
Giải ba
59784
97055
Giải nhì
20137
Giải nhất
30357
Giải Đặc biệt
347672
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,0
1
4
2
3
0 ,2 ,7
4
2 ,1
5
6 ,5 ,7
6
6
7
2
8
2 ,4
9
5 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,3
0
4
1
8 ,4 ,3 ,7
2
3
1 ,8
4
9 ,5
5
5 ,6
6
3 ,5
7
9 ,9
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 11-05-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
88
67
98
Giải bảy
252
351
969
Giải sáu
4538
4334
7652
3285
1603
4869
2915
3046
6765
Giải năm
9283
3906
8606
Giải bốn
31186
81609
92938
34666
74989
72240
70515
18029
79857
92474
10464
95698
96556
13109
22360
22400
77535
91270
35841
32139
35407
Giải ba
84614
30371
78390
59776
55928
82466
Giải nhì
25344
39982
33590
Giải nhất
92711
25960
44034
Giải Đặc Biệt
577014
480245
320212
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
09 3 ,6 ,9 6 ,0 ,7
15 ,4 ,1 ,4 5 ,2
29 8
38 ,4 ,8 5 ,9 ,4
40 ,4 5 6 ,1
52 ,2 1 ,7 ,6
66 7 ,9 ,4 ,0 9 ,5 ,0 ,6
71 4 ,6 0
88 ,3 ,6 ,9 5 ,2
98 ,0 8 ,0

Xổ Số CÀ MAU ngày 11-05-2020

Ngày: 11/05/2020
Mã: XSCM
Giải tám
98
Giải bảy
969
Giải sáu
2915
3046
6765
Giải năm
8606
Giải bốn
22360
22400
77535
91270
35841
32139
35407
Giải ba
55928
82466
Giải nhì
33590
Giải nhất
44034
Giải Đặc biệt
320212
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,0 ,7
1
5 ,2
2
8
3
5 ,9 ,4
4
6 ,1
5
6
9 ,5 ,0 ,6
7
0
8
9
8 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,0 ,7 ,9
0
4
1
1
2
3
3
4
1 ,6 ,3
5
4 ,0 ,6
6
0
7
9 ,2
8
6 ,3
9