XSMN Thứ 3

Xổ Số Miền Nam ngày 27-09-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
08
55
67
Giải bảy
164
381
375
Giải sáu
8080
4250
4974
7702
3848
4207
0328
9282
0148
Giải năm
7199
7767
2534
Giải bốn
75838
95497
98677
18460
58159
73227
31281
28276
49467
04615
59270
51526
54515
40489
69458
38927
19578
03197
76339
43274
07530
Giải ba
05704
15153
47400
92008
69540
18668
Giải nhì
56204
33963
23316
Giải nhất
39198
78207
88348
Giải Đặc Biệt
041409
949449
430950
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
08 ,4 ,4 ,92 ,7 ,0 ,8 ,7
15 ,56
2768 ,7
384 ,9 ,0
48 ,98 ,0 ,8
50 ,9 ,358 ,0
64 ,07 ,7 ,37 ,8
74 ,76 ,05 ,8 ,4
80 ,11 ,92
99 ,7 ,87

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 27-09-2022

Ngày: 27/09/2022
Mã: XSBL
Giải tám
67
Giải bảy
375
Giải sáu
0328
9282
0148
Giải năm
2534
Giải bốn
69458
38927
19578
03197
76339
43274
07530
Giải ba
69540
18668
Giải nhì
23316
Giải nhất
88348
Giải Đặc biệt
430950
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6
2
8 ,7
3
4 ,9 ,0
4
8 ,0 ,8
5
8 ,0
6
7 ,8
7
5 ,8 ,4
8
2
9
7
ĐầuĐuôi
3 ,4 ,5
0
1
8
2
3
3 ,7
4
7
5
1
6
6 ,2 ,9
7
2 ,4 ,5 ,7 ,6 ,4
8
3
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 27-09-2022

Ngày: 27/09/2022
Mã: XSVT
Giải tám
55
Giải bảy
381
Giải sáu
7702
3848
4207
Giải năm
7767
Giải bốn
28276
49467
04615
59270
51526
54515
40489
Giải ba
47400
92008
Giải nhì
33963
Giải nhất
78207
Giải Đặc biệt
949449
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7 ,0 ,8 ,7
1
5 ,5
2
6
3
4
8 ,9
5
5
6
7 ,7 ,3
7
6 ,0
8
1 ,9
9
ĐầuĐuôi
7 ,0
0
8
1
0
2
6
3
4
5 ,1 ,1
5
7 ,2
6
0 ,6 ,6 ,0
7
4 ,0
8
8 ,4
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 27-09-2022

Ngày: 27/09/2022
Mã: XSBT
Giải tám
08
Giải bảy
164
Giải sáu
8080
4250
4974
Giải năm
7199
Giải bốn
75838
95497
98677
18460
58159
73227
31281
Giải ba
05704
15153
Giải nhì
56204
Giải nhất
39198
Giải Đặc biệt
041409
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,4 ,4 ,9
1
2
7
3
8
4
5
0 ,9 ,3
6
4 ,0
7
4 ,7
8
0 ,1
9
9 ,7 ,8
ĐầuĐuôi
8 ,5 ,6
0
8
1
2
5
3
6 ,7 ,0 ,0
4
5
6
9 ,7 ,2
7
0 ,3 ,9
8
9 ,5 ,0
9

Xổ Số Miền Nam ngày 20-09-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
79
86
06
Giải bảy
199
091
829
Giải sáu
4362
3664
6479
3731
7835
2639
5005
6235
8589
Giải năm
4237
2992
7338
Giải bốn
51930
26005
70605
82874
10420
10971
39039
21320
23033
75106
31773
23378
46203
41655
83647
57238
22626
76002
36737
48572
54694
Giải ba
72872
68921
24251
80141
22044
49759
Giải nhì
08187
66182
47956
Giải nhất
16629
97255
14088
Giải Đặc Biệt
308925
108232
649428
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
05 ,56 ,36 ,5 ,2
1
20 ,1 ,9 ,509 ,6 ,8
37 ,0 ,91 ,5 ,9 ,3 ,25 ,8 ,8 ,7
417 ,4
55 ,1 ,59 ,6
62 ,4
79 ,9 ,4 ,1 ,23 ,82
876 ,29 ,8
991 ,24

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 20-09-2022

Ngày: 20/09/2022
Mã: XSBL
Giải tám
06
Giải bảy
829
Giải sáu
5005
6235
8589
Giải năm
7338
Giải bốn
83647
57238
22626
76002
36737
48572
54694
Giải ba
22044
49759
Giải nhì
47956
Giải nhất
14088
Giải Đặc biệt
649428
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5 ,2
1
2
9 ,6 ,8
3
5 ,8 ,8 ,7
4
7 ,4
5
9 ,6
6
7
2
8
9 ,8
9
4
ĐầuĐuôi
0
1
0 ,7
2
3
9 ,4
4
0 ,3
5
0 ,2 ,5
6
4 ,3
7
3 ,3 ,8 ,2
8
2 ,8 ,5
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 20-09-2022

Ngày: 20/09/2022
Mã: XSVT
Giải tám
86
Giải bảy
091
Giải sáu
3731
7835
2639
Giải năm
2992
Giải bốn
21320
23033
75106
31773
23378
46203
41655
Giải ba
24251
80141
Giải nhì
66182
Giải nhất
97255
Giải Đặc biệt
108232
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3
1
2
0
3
1 ,5 ,9 ,3 ,2
4
1
5
5 ,1 ,5
6
7
3 ,8
8
6 ,2
9
1 ,2
ĐầuĐuôi
2
0
9 ,3 ,5 ,4
1
9 ,8 ,3
2
3 ,7 ,0
3
4
3 ,5 ,5
5
8 ,0
6
7
7
8
3
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 20-09-2022

Ngày: 20/09/2022
Mã: XSBT
Giải tám
79
Giải bảy
199
Giải sáu
4362
3664
6479
Giải năm
4237
Giải bốn
51930
26005
70605
82874
10420
10971
39039
Giải ba
72872
68921
Giải nhì
08187
Giải nhất
16629
Giải Đặc biệt
308925
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,5
1
2
0 ,1 ,9 ,5
3
7 ,0 ,9
4
5
6
2 ,4
7
9 ,9 ,4 ,1 ,2
8
7
9
9
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
7 ,2
1
6 ,7
2
3
6 ,7
4
0 ,0 ,2
5
6
3 ,8
7
8
7 ,9 ,7 ,3 ,2
9

Xổ Số Miền Nam ngày 13-09-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
46
76
24
Giải bảy
182
216
152
Giải sáu
8453
0155
9010
3388
7346
2811
3487
4040
2519
Giải năm
9704
2714
3995
Giải bốn
08311
35790
94675
50570
87180
56620
35244
35988
88942
29497
02797
59960
64700
19952
90871
66667
62708
72187
10867
41782
94116
Giải ba
91216
56796
76362
75087
87961
15471
Giải nhì
51054
95876
54002
Giải nhất
49838
94561
85864
Giải Đặc Biệt
079825
738960
545233
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0408 ,2
10 ,1 ,66 ,1 ,49 ,6
20 ,54
383
46 ,46 ,20
53 ,5 ,422
60 ,2 ,1 ,07 ,7 ,1 ,4
75 ,06 ,61 ,1
82 ,08 ,8 ,77 ,7 ,2
90 ,67 ,75

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 13-09-2022

Ngày: 13/09/2022
Mã: XSBL
Giải tám
24
Giải bảy
152
Giải sáu
3487
4040
2519
Giải năm
3995
Giải bốn
90871
66667
62708
72187
10867
41782
94116
Giải ba
87961
15471
Giải nhì
54002
Giải nhất
85864
Giải Đặc biệt
545233
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,2
1
9 ,6
2
4
3
3
4
0
5
2
6
7 ,7 ,1 ,4
7
1 ,1
8
7 ,7 ,2
9
5
ĐầuĐuôi
4
0
7 ,6 ,7
1
5 ,8 ,0
2
3
3
2 ,6
4
9
5
1
6
8 ,6 ,8 ,6
7
0
8
1
9