XSMN Thứ 3

Xổ Số Miền Nam ngày 16-08-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
24
91
88
Giải bảy
638
158
677
Giải sáu
9026
9439
7358
1233
6767
1297
4671
0832
3959
Giải năm
3656
3478
4231
Giải bốn
20234
53393
96414
85153
54437
53178
85206
87195
54348
54739
16398
07985
50276
75056
03772
57616
60235
31979
78412
23614
50650
Giải ba
67767
44448
66067
84699
10293
72734
Giải nhì
49021
42181
61965
Giải nhất
86317
42893
60628
Giải Đặc Biệt
162914
014904
364570
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
064
14 ,7 ,46 ,2 ,4
24 ,6 ,18
38 ,9 ,4 ,73 ,92 ,1 ,5 ,4
488
58 ,6 ,38 ,69 ,0
677 ,75
788 ,67 ,1 ,2 ,9 ,0
85 ,18
931 ,7 ,5 ,8 ,9 ,33

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 16-08-2022

Ngày: 16/08/2022
Mã: XSBL
Giải tám
88
Giải bảy
677
Giải sáu
4671
0832
3959
Giải năm
4231
Giải bốn
03772
57616
60235
31979
78412
23614
50650
Giải ba
10293
72734
Giải nhì
61965
Giải nhất
60628
Giải Đặc biệt
364570
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,2 ,4
2
8
3
2 ,1 ,5 ,4
4
5
9 ,0
6
5
7
7 ,1 ,2 ,9 ,0
8
8
9
3
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
7 ,3
1
3 ,7 ,1
2
9
3
1 ,3
4
3 ,6
5
1
6
7
7
8 ,2
8
5 ,7
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 16-08-2022

Ngày: 16/08/2022
Mã: XSVT
Giải tám
91
Giải bảy
158
Giải sáu
1233
6767
1297
Giải năm
3478
Giải bốn
87195
54348
54739
16398
07985
50276
75056
Giải ba
66067
84699
Giải nhì
42181
Giải nhất
42893
Giải Đặc biệt
014904
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
2
3
3 ,9
4
8
5
8 ,6
6
7 ,7
7
8 ,6
8
5 ,1
9
1 ,7 ,5 ,8 ,9 ,3
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
2
3 ,9
3
0
4
9 ,8
5
7 ,5
6
6 ,9 ,6
7
5 ,7 ,4 ,9
8
3 ,9
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 16-08-2022

Ngày: 16/08/2022
Mã: XSBT
Giải tám
24
Giải bảy
638
Giải sáu
9026
9439
7358
Giải năm
3656
Giải bốn
20234
53393
96414
85153
54437
53178
85206
Giải ba
67767
44448
Giải nhì
49021
Giải nhất
86317
Giải Đặc biệt
162914
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,7 ,4
2
4 ,6 ,1
3
8 ,9 ,4 ,7
4
8
5
8 ,6 ,3
6
7
7
8
8
9
3
ĐầuĐuôi
0
2
1
2
9 ,5
3
2 ,3 ,1 ,1
4
5
2 ,5 ,0
6
3 ,6 ,1
7
3 ,5 ,7 ,4
8
3
9

Xổ Số Miền Nam ngày 09-08-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
93
40
11
Giải bảy
273
405
923
Giải sáu
5350
0854
3746
6929
9235
9214
0077
1178
8005
Giải năm
2789
9413
4683
Giải bốn
13038
11745
86851
50466
86207
65967
53945
20306
56033
65706
46287
89773
87025
92364
07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940
Giải ba
54027
83670
02184
25934
71696
95924
Giải nhì
64368
71002
09727
Giải nhất
41957
65499
12497
Giải Đặc Biệt
379271
203968
848536
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
075 ,6 ,6 ,25 ,8
14 ,31 ,9
279 ,53 ,3 ,4 ,7
385 ,3 ,46
46 ,5 ,505 ,0
50 ,4 ,1 ,7
66 ,7 ,84 ,8
73 ,0 ,137 ,8
897 ,43 ,5
9393 ,6 ,7

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 09-08-2022

Ngày: 09/08/2022
Mã: XSBL
Giải tám
11
Giải bảy
923
Giải sáu
0077
1178
8005
Giải năm
4683
Giải bốn
07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940
Giải ba
71696
95924
Giải nhì
09727
Giải nhất
12497
Giải Đặc biệt
848536
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8
1
1 ,9
2
3 ,3 ,4 ,7
3
6
4
5 ,0
5
6
7
7 ,8
8
3 ,5
9
3 ,6 ,7
ĐầuĐuôi
4
0
1
1
2
2 ,8 ,9 ,2
3
2
4
0 ,4 ,8
5
9 ,3
6
7 ,2 ,9
7
7 ,0
8
1
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 09-08-2022

Ngày: 09/08/2022
Mã: XSVT
Giải tám
40
Giải bảy
405
Giải sáu
6929
9235
9214
Giải năm
9413
Giải bốn
20306
56033
65706
46287
89773
87025
92364
Giải ba
02184
25934
Giải nhì
71002
Giải nhất
65499
Giải Đặc biệt
203968
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,6 ,6 ,2
1
4 ,3
2
9 ,5
3
5 ,3 ,4
4
0
5
6
4 ,8
7
3
8
7 ,4
9
9
ĐầuĐuôi
4
0
1
0
2
1 ,3 ,7
3
1 ,6 ,8 ,3
4
0 ,3 ,2
5
0 ,0
6
8
7
6
8
2 ,9
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 09-08-2022

Ngày: 09/08/2022
Mã: XSBT
Giải tám
93
Giải bảy
273
Giải sáu
5350
0854
3746
Giải năm
2789
Giải bốn
13038
11745
86851
50466
86207
65967
53945
Giải ba
54027
83670
Giải nhì
64368
Giải nhất
41957
Giải Đặc biệt
379271
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2
7
3
8
4
6 ,5 ,5
5
0 ,4 ,1 ,7
6
6 ,7 ,8
7
3 ,0 ,1
8
9
9
3
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
5 ,7
1
2
9 ,7
3
5
4
4 ,4
5
4 ,6
6
0 ,6 ,2 ,5
7
3 ,6
8
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 02-08-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
93
74
01
Giải bảy
264
183
239
Giải sáu
1867
3303
1431
7506
7067
5482
5183
3605
5257
Giải năm
8052
5101
7397
Giải bốn
20773
85825
77433
60223
10031
66201
94320
20465
65088
41615
61537
61976
87257
75715
99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489
Giải ba
41713
00463
61199
91242
59031
48436
Giải nhì
51127
02180
19684
Giải nhất
85240
41212
26692
Giải Đặc Biệt
475132
012885
475792
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
03 ,16 ,11 ,5
135 ,5 ,25 ,5
25 ,3 ,0 ,7
31 ,3 ,1 ,279 ,1 ,6
402
5277 ,2
64 ,7 ,37 ,55
734 ,6
83 ,2 ,8 ,0 ,53 ,9 ,4
9397 ,8 ,3 ,2 ,2

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 02-08-2022

Ngày: 02/08/2022
Mã: XSBL
Giải tám
01
Giải bảy
239
Giải sáu
5183
3605
5257
Giải năm
7397
Giải bốn
99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489
Giải ba
59031
48436
Giải nhì
19684
Giải nhất
26692
Giải Đặc biệt
475792
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5
1
5 ,5
2
3
9 ,1 ,6
4
5
7 ,2
6
5
7
8
3 ,9 ,4
9
7 ,8 ,3 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
0
0 ,3
1
5 ,9 ,9
2
8 ,9
3
8
4
0 ,1 ,6 ,1
5
3
6
5 ,9
7
9
8
3 ,8
9