XSMN Thứ 3

Xổ Số Miền Nam ngày 30-05-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
70
76
29
Giải bảy
237
775
585
Giải sáu
7954
6999
0586
6752
7899
2193
1592
1302
6978
Giải năm
1348
2455
0152
Giải bốn
62453
90186
14840
45345
17115
66409
04502
51919
05671
69912
57800
71006
39929
60165
07583
38824
33135
91264
26174
91803
31739
Giải ba
94442
87102
81765
06321
84864
06013
Giải nhì
47014
51890
97390
Giải nhất
31195
29032
74242
Giải Đặc Biệt
263248
183144
962882
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
09 ,2 ,20 ,62 ,3
15 ,49 ,23
29 ,19 ,4
3725 ,9
48 ,0 ,5 ,2 ,842
54 ,32 ,52
65 ,54 ,4
706 ,5 ,18 ,4
86 ,65 ,3 ,2
99 ,59 ,3 ,02 ,0

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: XSBL
Giải tám
29
Giải bảy
585
Giải sáu
1592
1302
6978
Giải năm
0152
Giải bốn
07583
38824
33135
91264
26174
91803
31739
Giải ba
84864
06013
Giải nhì
97390
Giải nhất
74242
Giải Đặc biệt
962882
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,3
1
3
2
9 ,4
3
5 ,9
4
2
5
2
6
4 ,4
7
8 ,4
8
5 ,3 ,2
9
2 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
1
9 ,0 ,5 ,4 ,8
2
8 ,0 ,1
3
2 ,6 ,7 ,6
4
8 ,3
5
6
7
7
8
2 ,3
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: XSVT
Giải tám
76
Giải bảy
775
Giải sáu
6752
7899
2193
Giải năm
2455
Giải bốn
51919
05671
69912
57800
71006
39929
60165
Giải ba
81765
06321
Giải nhì
51890
Giải nhất
29032
Giải Đặc biệt
183144
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,6
1
9 ,2
2
9 ,1
3
2
4
4
5
2 ,5
6
5 ,5
7
6 ,5 ,1
8
9
9 ,3 ,0
ĐầuĐuôi
0 ,9
0
7 ,2
1
5 ,1 ,3
2
9
3
4
4
7 ,5 ,6 ,6
5
7 ,0
6
7
8
9 ,1 ,2
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 30-05-2023

Ngày: 30/05/2023
Mã: XSBT
Giải tám
70
Giải bảy
237
Giải sáu
7954
6999
0586
Giải năm
1348
Giải bốn
62453
90186
14840
45345
17115
66409
04502
Giải ba
94442
87102
Giải nhì
47014
Giải nhất
31195
Giải Đặc biệt
263248
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,2
1
5 ,4
2
3
7
4
8 ,0 ,5 ,2 ,8
5
4 ,3
6
7
0
8
6 ,6
9
9 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
1
0 ,4 ,0
2
5
3
5 ,1
4
4 ,1 ,9
5
8 ,8
6
3
7
4 ,4
8
9 ,0
9

Xổ Số Miền Nam ngày 23-05-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
18
36
11
Giải bảy
104
338
008
Giải sáu
7995
3127
7820
5497
1261
0595
4988
4080
4395
Giải năm
0372
6413
8014
Giải bốn
80394
34190
78305
47310
18683
10395
97852
99833
87748
60004
01142
06627
70878
91187
39079
71275
73941
62004
78557
23365
63773
Giải ba
30872
34039
60047
43859
31955
93242
Giải nhì
75364
37550
05860
Giải nhất
01834
66112
57715
Giải Đặc Biệt
176224
139573
386018
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
04 ,548 ,4
18 ,03 ,21 ,4 ,5 ,8
27 ,0 ,47
39 ,46 ,8 ,3
48 ,2 ,71 ,2
529 ,07 ,5
6415 ,0
72 ,28 ,39 ,5 ,3
8378 ,0
95 ,4 ,0 ,57 ,55

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 23-05-2023

Ngày: 23/05/2023
Mã: XSBL
Giải tám
11
Giải bảy
008
Giải sáu
4988
4080
4395
Giải năm
8014
Giải bốn
39079
71275
73941
62004
78557
23365
63773
Giải ba
31955
93242
Giải nhì
05860
Giải nhất
57715
Giải Đặc biệt
386018
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,4
1
1 ,4 ,5 ,8
2
3
4
1 ,2
5
7 ,5
6
5 ,0
7
9 ,5 ,3
8
8 ,0
9
5
ĐầuĐuôi
8 ,6
0
1 ,4
1
4
2
7
3
1 ,0
4
9 ,7 ,6 ,5 ,1
5
6
5
7
0 ,8 ,1
8
7
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 23-05-2023

Ngày: 23/05/2023
Mã: XSVT
Giải tám
36
Giải bảy
338
Giải sáu
5497
1261
0595
Giải năm
6413
Giải bốn
99833
87748
60004
01142
06627
70878
91187
Giải ba
60047
43859
Giải nhì
37550
Giải nhất
66112
Giải Đặc biệt
139573
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
3 ,2
2
7
3
6 ,8 ,3
4
8 ,2 ,7
5
9 ,0
6
1
7
8 ,3
8
7
9
7 ,5
ĐầuĐuôi
5
0
6
1
4 ,1
2
1 ,3 ,7
3
0
4
9
5
3
6
9 ,2 ,8 ,4
7
3 ,4 ,7
8
5
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 23-05-2023

Ngày: 23/05/2023
Mã: XSBT
Giải tám
18
Giải bảy
104
Giải sáu
7995
3127
7820
Giải năm
0372
Giải bốn
80394
34190
78305
47310
18683
10395
97852
Giải ba
30872
34039
Giải nhì
75364
Giải nhất
01834
Giải Đặc biệt
176224
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5
1
8 ,0
2
7 ,0 ,4
3
9 ,4
4
5
2
6
4
7
2 ,2
8
3
9
5 ,4 ,0 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,9 ,1
0
1
7 ,5 ,7
2
8
3
0 ,9 ,6 ,3 ,2
4
9 ,0 ,9
5
6
2
7
1
8
3
9

Xổ Số Miền Nam ngày 16-05-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
88
03
07
Giải bảy
493
426
976
Giải sáu
5070
8116
1159
5972
1169
4275
6059
7144
7648
Giải năm
1737
6668
3146
Giải bốn
40270
61004
57963
61808
03915
05072
87371
31832
35044
08241
78462
80474
59548
90268
05131
98740
93338
49872
17496
69035
81101
Giải ba
07877
43953
35361
09798
33386
77211
Giải nhì
29156
82625
18955
Giải nhất
71813
19782
28867
Giải Đặc Biệt
339526
524717
665077
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
04 ,837 ,1
16 ,5 ,371
266 ,5
3721 ,8 ,5
44 ,1 ,84 ,8 ,6 ,0
59 ,3 ,69 ,5
639 ,8 ,2 ,8 ,17
70 ,0 ,2 ,1 ,72 ,5 ,46 ,2 ,7
8826
9386

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 16-05-2023

Ngày: 16/05/2023
Mã: XSBL
Giải tám
07
Giải bảy
976
Giải sáu
6059
7144
7648
Giải năm
3146
Giải bốn
05131
98740
93338
49872
17496
69035
81101
Giải ba
33386
77211
Giải nhì
18955
Giải nhất
28867
Giải Đặc biệt
665077
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,1
1
1
2
3
1 ,8 ,5
4
4 ,8 ,6 ,0
5
9 ,5
6
7
7
6 ,2 ,7
8
6
9
6
ĐầuĐuôi
4
0
3 ,0 ,1
1
7
2
3
4
4
3 ,5
5
7 ,4 ,9 ,8
6
0 ,6 ,7
7
4 ,3
8
5
9