XSMN Thứ 3

Xổ Số Miền Nam ngày 24-01-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
40
75
71
Giải bảy
980
860
977
Giải sáu
1438
1790
2135
2172
2192
5865
1769
1374
4077
Giải năm
7863
3128
6487
Giải bốn
95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930
51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
Giải ba
08989
24510
53530
59288
97224
97921
Giải nhì
68746
56839
40848
Giải nhất
19888
50420
42081
Giải Đặc Biệt
831255
790795
368280
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0
13 ,7 ,09 ,93
28 ,04 ,1
38 ,5 ,07 ,0 ,98 ,7
40 ,66 ,98
52 ,3 ,0 ,5
630 ,5 ,39 ,1
75 ,21 ,7 ,4 ,7 ,2
80 ,7 ,9 ,887 ,1 ,0
902 ,5 ,54 ,8

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 24-01-2023

Ngày: 24/01/2023
Mã: XSBL
Giải tám
71
Giải bảy
977
Giải sáu
1769
1374
4077
Giải năm
6487
Giải bốn
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
Giải ba
97224
97921
Giải nhì
40848
Giải nhất
42081
Giải Đặc biệt
368280
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3
2
4 ,1
3
8 ,7
4
8
5
6
9 ,1
7
1 ,7 ,4 ,7 ,2
8
7 ,1 ,0
9
4 ,8
ĐầuĐuôi
8
0
7 ,6 ,2 ,8
1
7
2
1
3
7 ,9 ,2
4
5
6
7 ,7 ,8 ,3
7
9 ,3 ,4
8
6
9

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 24-01-2023

Ngày: 24/01/2023
Mã: XSVT
Giải tám
75
Giải bảy
860
Giải sáu
2172
2192
5865
Giải năm
3128
Giải bốn
51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195
Giải ba
53530
59288
Giải nhì
56839
Giải nhất
50420
Giải Đặc biệt
790795
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,9
2
8 ,0
3
7 ,0 ,9
4
6 ,9
5
6
0 ,5 ,3
7
5 ,2
8
8
9
2 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
6 ,3 ,2
0
1
7 ,9
2
6
3
4
7 ,6 ,9 ,9
5
4
6
3
7
2 ,8
8
1 ,1 ,4 ,3
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 24-01-2023

Ngày: 24/01/2023
Mã: XSBT
Giải tám
40
Giải bảy
980
Giải sáu
1438
1790
2135
Giải năm
7863
Giải bốn
95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930
Giải ba
08989
24510
Giải nhì
68746
Giải nhất
19888
Giải Đặc biệt
831255
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,7 ,0
2
3
8 ,5 ,0
4
0 ,6
5
2 ,3 ,0 ,5
6
3
7
8
0 ,7 ,9 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
4 ,8 ,9 ,5 ,3 ,1
0
1
5
2
6 ,1 ,5
3
4
3 ,5
5
4
6
8 ,1
7
3 ,8
8
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 17-01-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
85
83
97
Giải bảy
566
213
479
Giải sáu
0232
8908
3577
4613
3754
7479
1348
4390
9999
Giải năm
3530
6487
8976
Giải bốn
45416
81818
66990
44330
63109
70247
54414
01806
10709
71620
97551
97295
39141
02265
60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537
Giải ba
10925
59433
29637
94124
89076
61180
Giải nhì
06292
39555
59798
Giải nhất
69119
90950
85446
Giải Đặc Biệt
893450
171253
364533
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
08 ,96 ,9
16 ,8 ,4 ,93 ,3
250 ,4
32 ,0 ,0 ,375 ,0 ,7 ,3
4718 ,6
504 ,1 ,5 ,0 ,3
6657
7799 ,6 ,4 ,7 ,6
853 ,70
90 ,257 ,0 ,9 ,6 ,8

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 17-01-2023

Ngày: 17/01/2023
Mã: XSVT
Giải tám
83
Giải bảy
213
Giải sáu
4613
3754
7479
Giải năm
6487
Giải bốn
01806
10709
71620
97551
97295
39141
02265
Giải ba
29637
94124
Giải nhì
39555
Giải nhất
90950
Giải Đặc biệt
171253
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,9
1
3 ,3
2
0 ,4
3
7
4
1
5
4 ,1 ,5 ,0 ,3
6
5
7
9
8
3 ,7
9
5
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
5 ,4
1
2
8 ,1 ,1 ,5
3
5 ,2
4
9 ,6 ,5
5
0
6
8 ,3
7
8
7 ,0
9

Xổ Số BẠC LIÊU ngày 17-01-2023

Ngày: 17/01/2023
Mã: XSBL
Giải tám
97
Giải bảy
479
Giải sáu
1348
4390
9999
Giải năm
8976
Giải bốn
60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537
Giải ba
89076
61180
Giải nhì
59798
Giải nhất
85446
Giải Đặc biệt
364533
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
3
5 ,0 ,7 ,3
4
8 ,6
5
6
7
7
9 ,6 ,4 ,7 ,6
8
0
9
7 ,0 ,9 ,6 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,3 ,8
0
1
2
3
3
7
4
3
5
7 ,9 ,7 ,4
6
9 ,6 ,7 ,3
7
4 ,9
8
7 ,9
9

Xổ Số BẾN TRE ngày 17-01-2023

Ngày: 17/01/2023
Mã: XSBT
Giải tám
85
Giải bảy
566
Giải sáu
0232
8908
3577
Giải năm
3530
Giải bốn
45416
81818
66990
44330
63109
70247
54414
Giải ba
10925
59433
Giải nhì
06292
Giải nhất
69119
Giải Đặc biệt
893450
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,9
1
6 ,8 ,4 ,9
2
5
3
2 ,0 ,0 ,3
4
7
5
0
6
6
7
7
8
5
9
0 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,3 ,5
0
1
3 ,9
2
3
3
1
4
8 ,2
5
6 ,1
6
7 ,4
7
0 ,1
8
0 ,1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 10-01-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
27
48
07
Giải bảy
387
626
215
Giải sáu
9093
2536
7257
5027
7968
9860
7434
0142
1830
Giải năm
3097
0376
6478
Giải bốn
66146
41939
99724
41577
15499
16073
64927
93217
72750
60138
89205
28973
63780
77437
32600
94798
01886
81402
18490
59247
02387
Giải ba
08277
16083
02246
43830
50121
66796
Giải nhì
56422
37138
76707
Giải nhất
64246
59176
27884
Giải Đặc Biệt
409362
686404
978673
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
05 ,47 ,0 ,2 ,7
175
27 ,4 ,7 ,26 ,71
36 ,98 ,7 ,0 ,84 ,0
46 ,68 ,62 ,7
570
628 ,0
77 ,3 ,76 ,3 ,68 ,3
87 ,306 ,7 ,4
93 ,7 ,98 ,0 ,6

Xổ Số VŨNG TÀU ngày 10-01-2023

Ngày: 10/01/2023
Mã: XSVT
Giải tám
48
Giải bảy
626
Giải sáu
5027
7968
9860
Giải năm
0376
Giải bốn
93217
72750
60138
89205
28973
63780
77437
Giải ba
02246
43830
Giải nhì
37138
Giải nhất
59176
Giải Đặc biệt
686404
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4
1
7
2
6 ,7
3
8 ,7 ,0 ,8
4
8 ,6
5
0
6
8 ,0
7
6 ,3 ,6
8
0
9
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,8 ,3
0
1
2
7
3
0
4
0
5
2 ,7 ,4 ,7
6
2 ,1 ,3
7
4 ,6 ,3 ,3
8
9