XSMN Thứ 4

Xổ Số Miền Nam ngày 19-01-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
98
68
21
Giải bảy
265
751
772
Giải sáu
4209
2320
9566
2668
4729
8746
3358
8450
4310
Giải năm
2979
8575
4523
Giải bốn
71534
25216
07443
77314
04557
58070
81899
28690
23496
80893
25725
71680
29261
79709
23557
49846
68516
10806
81980
68637
68341
Giải ba
47246
08002
58854
02032
43553
47390
Giải nhì
93001
25574
18364
Giải nhất
87382
42004
51928
Giải Đặc Biệt
405165
451248
515210
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
09 ,2 ,19 ,46
16 ,40 ,6 ,0
209 ,51 ,3 ,8
3427
43 ,66 ,86 ,1
571 ,48 ,0 ,7 ,3
65 ,6 ,58 ,8 ,14
79 ,05 ,42
8200
98 ,90 ,6 ,30

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 19-01-2022

Ngày: 19/01/2022
Mã: XSST
Giải tám
21
Giải bảy
772
Giải sáu
3358
8450
4310
Giải năm
4523
Giải bốn
23557
49846
68516
10806
81980
68637
68341
Giải ba
43553
47390
Giải nhì
18364
Giải nhất
51928
Giải Đặc biệt
515210
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
0 ,6 ,0
2
1 ,3 ,8
3
7
4
6 ,1
5
8 ,0 ,7 ,3
6
4
7
2
8
0
9
0
ĐầuĐuôi
5 ,1 ,8 ,9 ,1
0
2 ,4
1
7
2
2 ,5
3
6
4
5
4 ,1 ,0
6
5 ,3
7
5 ,2
8
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 19-01-2022

Ngày: 19/01/2022
Mã: XSCT
Giải tám
68
Giải bảy
751
Giải sáu
2668
4729
8746
Giải năm
8575
Giải bốn
28690
23496
80893
25725
71680
29261
79709
Giải ba
58854
02032
Giải nhì
25574
Giải nhất
42004
Giải Đặc biệt
451248
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4
1
2
9 ,5
3
2
4
6 ,8
5
1 ,4
6
8 ,8 ,1
7
5 ,4
8
0
9
0 ,6 ,3
ĐầuĐuôi
9 ,8
0
5 ,6
1
3
2
9
3
5 ,7 ,0
4
7 ,2
5
4 ,9
6
7
6 ,6 ,4
8
2 ,0
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 19-01-2022

Ngày: 19/01/2022
Mã: XSDN
Giải tám
98
Giải bảy
265
Giải sáu
4209
2320
9566
Giải năm
2979
Giải bốn
71534
25216
07443
77314
04557
58070
81899
Giải ba
47246
08002
Giải nhì
93001
Giải nhất
87382
Giải Đặc biệt
405165
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,1
1
6 ,4
2
0
3
4
4
3 ,6
5
7
6
5 ,6 ,5
7
9 ,0
8
2
9
8 ,9
ĐầuĐuôi
2 ,7
0
0
1
0 ,8
2
4
3
3 ,1
4
6 ,6
5
6 ,1 ,4
6
5
7
9
8
0 ,7 ,9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 12-01-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
18
55
27
Giải bảy
142
173
062
Giải sáu
5581
1242
0178
8756
3988
5418
2900
5614
9341
Giải năm
9040
3555
8907
Giải bốn
66888
89541
33889
95513
07463
23612
93534
58870
04961
84568
59494
06163
43168
66872
82969
69590
29636
89870
66786
49857
17490
Giải ba
22758
97006
55068
20956
76590
44245
Giải nhì
46902
46522
93254
Giải nhất
42723
75717
72419
Giải Đặc Biệt
357187
014079
101876
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
06 ,20 ,7
18 ,3 ,28 ,74 ,9
2327
346
42 ,2 ,0 ,11 ,5
585 ,6 ,5 ,67 ,4
631 ,8 ,3 ,8 ,82 ,9
783 ,0 ,2 ,90 ,6
81 ,8 ,9 ,786
940 ,0 ,0

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 12-01-2022

Ngày: 12/01/2022
Mã: XSST
Giải tám
27
Giải bảy
062
Giải sáu
2900
5614
9341
Giải năm
8907
Giải bốn
82969
69590
29636
89870
66786
49857
17490
Giải ba
76590
44245
Giải nhì
93254
Giải nhất
72419
Giải Đặc biệt
101876
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,7
1
4 ,9
2
7
3
6
4
1 ,5
5
7 ,4
6
2 ,9
7
0 ,6
8
6
9
0 ,0 ,0
ĐầuĐuôi
0 ,9 ,7 ,9 ,9
0
4
1
6
2
3
1 ,5
4
4
5
3 ,8 ,7
6
2 ,0 ,5
7
8
6 ,1
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 12-01-2022

Ngày: 12/01/2022
Mã: XSCT
Giải tám
55
Giải bảy
173
Giải sáu
8756
3988
5418
Giải năm
3555
Giải bốn
58870
04961
84568
59494
06163
43168
66872
Giải ba
55068
20956
Giải nhì
46522
Giải nhất
75717
Giải Đặc biệt
014079
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,7
2
2
3
4
5
5 ,6 ,5 ,6
6
1 ,8 ,3 ,8 ,8
7
3 ,0 ,2 ,9
8
8
9
4
ĐầuĐuôi
7
0
6
1
7 ,2
2
7 ,6
3
9
4
5 ,5
5
5 ,5
6
1
7
8 ,1 ,6 ,6 ,6
8
7
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 12-01-2022

Ngày: 12/01/2022
Mã: XSDN
Giải tám
18
Giải bảy
142
Giải sáu
5581
1242
0178
Giải năm
9040
Giải bốn
66888
89541
33889
95513
07463
23612
93534
Giải ba
22758
97006
Giải nhì
46902
Giải nhất
42723
Giải Đặc biệt
357187
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,2
1
8 ,3 ,2
2
3
3
4
4
2 ,2 ,0 ,1
5
8
6
3
7
8
8
1 ,8 ,9 ,7
9
ĐầuĐuôi
4
0
8 ,4
1
4 ,4 ,1 ,0
2
1 ,6 ,2
3
3
4
5
0
6
8
7
1 ,7 ,8 ,5
8
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 05-01-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
62
52
47
Giải bảy
187
386
971
Giải sáu
8803
4599
7517
0316
4397
8385
6647
9214
7330
Giải năm
2638
1851
8590
Giải bốn
15417
19976
98714
53657
31799
84207
49279
78814
61328
78315
17070
56777
03624
38870
22927
96192
43790
74626
49099
11576
84592
Giải ba
43501
80851
15012
30168
38066
34335
Giải nhì
41816
96634
45442
Giải nhất
53723
60749
84507
Giải Đặc Biệt
791049
805944
471775
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03 ,7 ,17
17 ,7 ,4 ,66 ,4 ,5 ,24
238 ,47 ,6
3840 ,5
499 ,47 ,7 ,2
57 ,12 ,1
6286
76 ,90 ,7 ,01 ,6 ,5
876 ,5
99 ,970 ,2 ,0 ,9 ,2

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 05-01-2022

Ngày: 05/01/2022
Mã: XSST
Giải tám
47
Giải bảy
971
Giải sáu
6647
9214
7330
Giải năm
8590
Giải bốn
22927
96192
43790
74626
49099
11576
84592
Giải ba
38066
34335
Giải nhì
45442
Giải nhất
84507
Giải Đặc biệt
471775
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
4
2
7 ,6
3
0 ,5
4
7 ,7 ,2
5
6
6
7
1 ,6 ,5
8
9
0 ,2 ,0 ,9 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,9
0
7
1
9 ,9 ,4
2
3
1
4
3 ,7
5
2 ,7 ,6
6
4 ,4 ,2 ,0
7
8
9
9