XSMN Thứ 4

Xổ Số Miền Nam ngày 31-05-2023

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
82
85
91
Giải bảy
516
243
651
Giải sáu
2249
8239
5416
0118
1711
2344
3044
6803
4086
Giải năm
4805
5906
2187
Giải bốn
60520
98371
30494
23903
37145
61470
85227
84300
37786
00830
42863
76077
22590
94878
02979
06496
02309
29585
36834
83878
78623
Giải ba
47617
61289
97874
59859
49510
39535
Giải nhì
56564
24748
99058
Giải nhất
91859
52702
25367
Giải Đặc Biệt
776856
290965
839121
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
05 ,36 ,0 ,23 ,9
16 ,6 ,78 ,10
20 ,73 ,1
3904 ,5
49 ,53 ,4 ,84
59 ,691 ,8
643 ,57
71 ,07 ,8 ,49 ,8
82 ,95 ,66 ,7 ,5
9401 ,6

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 31-05-2023

Ngày: 31/05/2023
Mã: XSST
Giải tám
91
Giải bảy
651
Giải sáu
3044
6803
4086
Giải năm
2187
Giải bốn
02979
06496
02309
29585
36834
83878
78623
Giải ba
49510
39535
Giải nhì
99058
Giải nhất
25367
Giải Đặc biệt
839121
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,9
1
0
2
3 ,1
3
4 ,5
4
4
5
1 ,8
6
7
7
9 ,8
8
6 ,7 ,5
9
1 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
9 ,5 ,2
1
2
0 ,2
3
4 ,3
4
8 ,3
5
8 ,9
6
8 ,6
7
7 ,5
8
7 ,0
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 31-05-2023

Ngày: 31/05/2023
Mã: XSCT
Giải tám
85
Giải bảy
243
Giải sáu
0118
1711
2344
Giải năm
5906
Giải bốn
84300
37786
00830
42863
76077
22590
94878
Giải ba
97874
59859
Giải nhì
24748
Giải nhất
52702
Giải Đặc biệt
290965
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,0 ,2
1
8 ,1
2
3
0
4
3 ,4 ,8
5
9
6
3 ,5
7
7 ,8 ,4
8
5 ,6
9
0
ĐầuĐuôi
0 ,3 ,9
0
1
1
0
2
4 ,6
3
4 ,7
4
8 ,6
5
0 ,8
6
7
7
1 ,7 ,4
8
5
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 31-05-2023

Ngày: 31/05/2023
Mã: XSDN
Giải tám
82
Giải bảy
516
Giải sáu
2249
8239
5416
Giải năm
4805
Giải bốn
60520
98371
30494
23903
37145
61470
85227
Giải ba
47617
61289
Giải nhì
56564
Giải nhất
91859
Giải Đặc biệt
776856
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,3
1
6 ,6 ,7
2
0 ,7
3
9
4
9 ,5
5
9 ,6
6
4
7
1 ,0
8
2 ,9
9
4
ĐầuĐuôi
2 ,7
0
7
1
8
2
0
3
9 ,6
4
0 ,4
5
1 ,1 ,5
6
2 ,1
7
8
4 ,3 ,8 ,5
9

Xổ Số Miền Nam ngày 24-05-2023

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
52
21
15
Giải bảy
084
619
998
Giải sáu
5043
1175
6419
1912
2794
4534
5143
8775
6125
Giải năm
9112
7457
1865
Giải bốn
61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487
97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851
88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712
Giải ba
78068
88699
84554
36477
57269
85192
Giải nhì
57987
34496
60997
Giải nhất
85772
85428
74053
Giải Đặc Biệt
459317
238481
004582
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
06
19 ,2 ,7 ,1 ,79 ,2 ,95 ,2
21 ,85 ,9
324 ,5 ,0
433 ,2
527 ,1 ,48 ,3 ,3
62 ,85 ,9
75 ,275
84 ,2 ,7 ,78 ,12
98 ,94 ,8 ,68 ,0 ,2 ,2 ,7

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 24-05-2023

Ngày: 24/05/2023
Mã: XSST
Giải tám
15
Giải bảy
998
Giải sáu
5143
8775
6125
Giải năm
1865
Giải bốn
88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712
Giải ba
57269
85192
Giải nhì
60997
Giải nhất
74053
Giải Đặc biệt
004582
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,2
2
5 ,9
3
4
3 ,2
5
8 ,3 ,3
6
5 ,9
7
5
8
2
9
8 ,0 ,2 ,2 ,7
ĐầuĐuôi
9
0
1
9 ,4 ,1 ,9 ,8
2
4 ,5 ,5
3
4
1 ,7 ,2 ,6
5
6
9
7
9 ,5
8
2 ,6
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 24-05-2023

Ngày: 24/05/2023
Mã: XSCT
Giải tám
21
Giải bảy
619
Giải sáu
1912
2794
4534
Giải năm
7457
Giải bốn
97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851
Giải ba
84554
36477
Giải nhì
34496
Giải nhất
85428
Giải Đặc biệt
238481
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
9 ,2 ,9
2
1 ,8
3
4 ,5 ,0
4
5
7 ,1 ,4
6
7
7
8
8 ,1
9
4 ,8 ,6
ĐầuĐuôi
3
0
2 ,5 ,8
1
1
2
3
9 ,3 ,5
4
3
5
0 ,9
6
5 ,7
7
9 ,8 ,2
8
1 ,1
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 24-05-2023

Ngày: 24/05/2023
Mã: XSDN
Giải tám
52
Giải bảy
084
Giải sáu
5043
1175
6419
Giải năm
9112
Giải bốn
61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487
Giải ba
78068
88699
Giải nhì
57987
Giải nhất
85772
Giải Đặc biệt
459317
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,2 ,7 ,1 ,7
2
3
2
4
3
5
2
6
2 ,8
7
5 ,2
8
4 ,2 ,7 ,7
9
8 ,9
ĐầuĐuôi
0
1
1
5 ,1 ,3 ,6 ,8 ,7
2
4
3
8
4
7
5
6
1 ,8 ,8 ,1
7
9 ,6
8
1 ,9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 17-05-2023

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
34
34
21
Giải bảy
615
843
251
Giải sáu
7075
7565
7456
1671
4148
4586
8719
4563
3888
Giải năm
7941
4633
9342
Giải bốn
66151
85862
36747
56566
35652
74265
56857
55357
51582
14877
31443
10262
38856
60677
87824
53912
44425
77022
52341
00376
81289
Giải ba
88214
47994
32318
12353
07952
97585
Giải nhì
34278
68088
99979
Giải nhất
08812
22520
78805
Giải Đặc Biệt
782638
253231
199323
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
05
15 ,4 ,289 ,2
201 ,4 ,5 ,2 ,3
34 ,84 ,3 ,1
41 ,73 ,8 ,32 ,1
56 ,1 ,2 ,77 ,6 ,31 ,2
65 ,2 ,6 ,523
75 ,81 ,7 ,76 ,9
86 ,2 ,88 ,9 ,5
94

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 17-05-2023

Ngày: 17/05/2023
Mã: XSST
Giải tám
21
Giải bảy
251
Giải sáu
8719
4563
3888
Giải năm
9342
Giải bốn
87824
53912
44425
77022
52341
00376
81289
Giải ba
07952
97585
Giải nhì
99979
Giải nhất
78805
Giải Đặc biệt
199323
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
9 ,2
2
1 ,4 ,5 ,2 ,3
3
4
2 ,1
5
1 ,2
6
3
7
6 ,9
8
8 ,9 ,5
9
ĐầuĐuôi
0
2 ,5 ,4
1
4 ,1 ,2 ,5
2
6 ,2
3
2
4
2 ,8 ,0
5
7
6
7
8
8
1 ,8 ,7
9