XSMN Thứ 4

Xổ Số Miền Nam ngày 28-09-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
56
15
72
Giải bảy
417
148
071
Giải sáu
3269
9166
6426
4653
8401
2971
1411
9437
7416
Giải năm
7823
6889
1721
Giải bốn
17965
78545
24980
13789
61797
08844
15676
68769
41279
17914
37665
24716
46824
52755
28283
35958
42585
37011
66577
05630
10783
Giải ba
68915
14725
78685
25655
21097
42566
Giải nhì
26186
02742
76268
Giải nhất
87640
01425
87288
Giải Đặc Biệt
295730
414966
221027
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
01
17 ,55 ,4 ,61 ,6 ,1
26 ,3 ,54 ,51 ,7
307 ,0
45 ,4 ,08 ,2
563 ,5 ,58
69 ,6 ,59 ,5 ,66 ,8
761 ,92 ,1 ,7
80 ,9 ,69 ,53 ,5 ,3 ,8
977

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 28-09-2022

Ngày: 28/09/2022
Mã: XSST
Giải tám
72
Giải bảy
071
Giải sáu
1411
9437
7416
Giải năm
1721
Giải bốn
28283
35958
42585
37011
66577
05630
10783
Giải ba
21097
42566
Giải nhì
76268
Giải nhất
87288
Giải Đặc biệt
221027
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1 ,6 ,1
2
1 ,7
3
7 ,0
4
5
8
6
6 ,8
7
2 ,1 ,7
8
3 ,5 ,3 ,8
9
7
ĐầuĐuôi
3
0
7 ,1 ,2 ,1
1
7
2
8 ,8
3
4
8
5
1 ,6
6
3 ,7 ,9 ,2
7
5 ,6 ,8
8
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 28-09-2022

Ngày: 28/09/2022
Mã: XSCT
Giải tám
15
Giải bảy
148
Giải sáu
4653
8401
2971
Giải năm
6889
Giải bốn
68769
41279
17914
37665
24716
46824
52755
Giải ba
78685
25655
Giải nhì
02742
Giải nhất
01425
Giải Đặc biệt
414966
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
5 ,4 ,6
2
4 ,5
3
4
8 ,2
5
3 ,5 ,5
6
9 ,5 ,6
7
1 ,9
8
9 ,5
9
ĐầuĐuôi
0
0 ,7
1
4
2
5
3
1 ,2
4
1 ,6 ,5 ,8 ,5 ,2
5
1 ,6
6
7
4
8
8 ,6 ,7
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 28-09-2022

Ngày: 28/09/2022
Mã: XSDN
Giải tám
56
Giải bảy
417
Giải sáu
3269
9166
6426
Giải năm
7823
Giải bốn
17965
78545
24980
13789
61797
08844
15676
Giải ba
68915
14725
Giải nhì
26186
Giải nhất
87640
Giải Đặc biệt
295730
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,5
2
6 ,3 ,5
3
0
4
5 ,4 ,0
5
6
6
9 ,6 ,5
7
6
8
0 ,9 ,6
9
7
ĐầuĐuôi
8 ,4 ,3
0
1
2
2
3
4
4
6 ,4 ,1 ,2
5
5 ,6 ,2 ,7 ,8
6
1 ,9
7
8
6 ,8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 21-09-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
08
74
88
Giải bảy
831
949
168
Giải sáu
8723
8557
8502
2489
3754
7758
0380
7100
0629
Giải năm
8909
8330
6656
Giải bốn
70968
62032
18100
05136
90216
33070
81725
55416
85871
60953
37084
07079
30790
56631
13369
27049
04393
18622
80559
39958
44333
Giải ba
78439
85049
96982
88523
65629
10790
Giải nhì
12905
77878
68950
Giải nhất
59793
34832
33219
Giải Đặc Biệt
600470
619143
446354
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
08 ,2 ,9 ,0 ,50
1669
23 ,539 ,2 ,9
31 ,2 ,6 ,90 ,1 ,23
499 ,39
574 ,8 ,36 ,9 ,8 ,0 ,4
688 ,9
70 ,04 ,1 ,9 ,8
89 ,4 ,28 ,0
9303 ,0

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 21-09-2022

Ngày: 21/09/2022
Mã: XSST
Giải tám
88
Giải bảy
168
Giải sáu
0380
7100
0629
Giải năm
6656
Giải bốn
13369
27049
04393
18622
80559
39958
44333
Giải ba
65629
10790
Giải nhì
68950
Giải nhất
33219
Giải Đặc biệt
446354
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
9
2
9 ,2 ,9
3
3
4
9
5
6 ,9 ,8 ,0 ,4
6
8 ,9
7
8
8 ,0
9
3 ,0
ĐầuĐuôi
8 ,0 ,9 ,5
0
1
2
2
9 ,3
3
5
4
5
5
6
7
8 ,6 ,5
8
2 ,6 ,4 ,5 ,2 ,1
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 21-09-2022

Ngày: 21/09/2022
Mã: XSCT
Giải tám
74
Giải bảy
949
Giải sáu
2489
3754
7758
Giải năm
8330
Giải bốn
55416
85871
60953
37084
07079
30790
56631
Giải ba
96982
88523
Giải nhì
77878
Giải nhất
34832
Giải Đặc biệt
619143
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6
2
3
3
0 ,1 ,2
4
9 ,3
5
4 ,8 ,3
6
7
4 ,1 ,9 ,8
8
9 ,4 ,2
9
0
ĐầuĐuôi
3 ,9
0
7 ,3
1
8 ,3
2
5 ,2 ,4
3
7 ,5 ,8
4
5
1
6
7
5 ,7
8
4 ,8 ,7
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 21-09-2022

Ngày: 21/09/2022
Mã: XSDN
Giải tám
08
Giải bảy
831
Giải sáu
8723
8557
8502
Giải năm
8909
Giải bốn
70968
62032
18100
05136
90216
33070
81725
Giải ba
78439
85049
Giải nhì
12905
Giải nhất
59793
Giải Đặc biệt
600470
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,2 ,9 ,0 ,5
1
6
2
3 ,5
3
1 ,2 ,6 ,9
4
9
5
7
6
8
7
0 ,0
8
9
3
ĐầuĐuôi
0 ,7 ,7
0
3
1
0 ,3
2
2 ,9
3
4
2 ,0
5
3 ,1
6
5
7
0 ,6
8
0 ,3 ,4
9

Xổ Số Miền Nam ngày 14-09-2022

Đồng Nai
Mã: DN
Cần Thơ
Mã: CT
Sóc Trăng
Mã: ST
Giải tám
56
97
97
Giải bảy
322
145
928
Giải sáu
9709
2535
2138
7440
8757
2523
1865
5720
8013
Giải năm
1173
7712
0145
Giải bốn
32820
30245
61874
80230
24553
64723
09869
33818
95639
20415
48861
92038
76086
69312
03345
23800
07816
37751
85679
37034
36234
Giải ba
01421
24274
56619
46975
35459
18883
Giải nhì
97799
85865
86626
Giải nhất
56491
34568
12582
Giải Đặc Biệt
201720
861557
774567
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
090
12 ,8 ,5 ,2 ,93 ,6
22 ,0 ,3 ,1 ,038 ,0 ,6
35 ,8 ,09 ,84 ,4
455 ,05 ,5
56 ,37 ,71 ,9
691 ,5 ,85 ,7
73 ,4 ,459
863 ,2
99 ,177

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 14-09-2022

Ngày: 14/09/2022
Mã: XSST
Giải tám
97
Giải bảy
928
Giải sáu
1865
5720
8013
Giải năm
0145
Giải bốn
03345
23800
07816
37751
85679
37034
36234
Giải ba
35459
18883
Giải nhì
86626
Giải nhất
12582
Giải Đặc biệt
774567
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
3 ,6
2
8 ,0 ,6
3
4 ,4
4
5 ,5
5
1 ,9
6
5 ,7
7
9
8
3 ,2
9
7
ĐầuĐuôi
2 ,0
0
5
1
8
2
1 ,8
3
3 ,3
4
6 ,4 ,4
5
1 ,2
6
9 ,6
7
2
8
7 ,5
9