XSMN Thứ 5

Xổ Số Miền Nam ngày 25-05-2023

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
41
19
19
Giải bảy
780
370
440
Giải sáu
9621
0423
7052
9350
8422
4712
8265
9434
0788
Giải năm
7721
6386
2013
Giải bốn
40609
13802
53158
17538
14865
06961
12897
76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851
39146
63647
91436
11351
36056
54246
06864
Giải ba
61741
70097
86232
57972
10484
99396
Giải nhì
36669
07693
29317
Giải nhất
21098
62495
37631
Giải Đặc Biệt
564864
976172
469636
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
09 ,29
19 ,29 ,3 ,7
21 ,3 ,12
380 ,24 ,6 ,1 ,6
41 ,10 ,6 ,7 ,6
52 ,80 ,0 ,3 ,11 ,6
65 ,1 ,9 ,495 ,4
70 ,2 ,2
806 ,08 ,4
97 ,7 ,83 ,56

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 25-05-2023

Ngày: 25/05/2023
Mã: XSBTH
Giải tám
19
Giải bảy
440
Giải sáu
8265
9434
0788
Giải năm
2013
Giải bốn
39146
63647
91436
11351
36056
54246
06864
Giải ba
10484
99396
Giải nhì
29317
Giải nhất
37631
Giải Đặc biệt
469636
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,3 ,7
2
3
4 ,6 ,1 ,6
4
0 ,6 ,7 ,6
5
1 ,6
6
5 ,4
7
8
8 ,4
9
6
ĐầuĐuôi
4
0
5 ,3
1
2
1
3
3 ,6 ,8
4
6
5
4 ,3 ,5 ,4 ,9 ,3
6
4 ,1
7
8
8
1
9

Xổ Số AN GIANG ngày 25-05-2023

Ngày: 25/05/2023
Mã: XSAG
Giải tám
19
Giải bảy
370
Giải sáu
9350
8422
4712
Giải năm
6386
Giải bốn
76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851
Giải ba
86232
57972
Giải nhì
07693
Giải nhất
62495
Giải Đặc biệt
976172
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
9 ,2
2
2
3
0 ,2
4
5
0 ,0 ,3 ,1
6
9
7
0 ,2 ,2
8
6 ,0
9
3 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,8 ,5 ,3
0
5
1
2 ,1 ,3 ,7 ,7
2
5 ,9
3
4
9
5
8
6
7
8
1 ,6 ,0
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 25-05-2023

Ngày: 25/05/2023
Mã: XSTN
Giải tám
41
Giải bảy
780
Giải sáu
9621
0423
7052
Giải năm
7721
Giải bốn
40609
13802
53158
17538
14865
06961
12897
Giải ba
61741
70097
Giải nhì
36669
Giải nhất
21098
Giải Đặc biệt
564864
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2
1
2
1 ,3 ,1
3
8
4
1 ,1
5
2 ,8
6
5 ,1 ,9 ,4
7
8
0
9
7 ,7 ,8
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,2 ,2 ,6 ,4
1
5 ,0
2
2
3
6
4
6
5
6
9 ,9
7
5 ,3 ,9
8
0 ,6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 18-05-2023

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
34
23
17
Giải bảy
424
937
702
Giải sáu
2238
5327
5318
7858
8481
4320
7173
7300
5070
Giải năm
1187
3359
2860
Giải bốn
01373
46870
78950
62197
99476
74192
62034
10879
10015
44077
01740
36820
72476
08004
35788
76348
16348
24578
95559
52518
17580
Giải ba
07744
05682
33524
13895
90454
36437
Giải nhì
31499
50030
50528
Giải nhất
13194
15996
77078
Giải Đặc Biệt
348200
745698
923678
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0042 ,0
1857 ,8
24 ,73 ,0 ,0 ,48
34 ,8 ,47 ,07
4408 ,8
508 ,99 ,4
60
73 ,0 ,69 ,7 ,63 ,0 ,8 ,8 ,8
87 ,218 ,0
97 ,2 ,9 ,45 ,6 ,8

Xổ Số AN GIANG ngày 18-05-2023

Ngày: 18/05/2023
Mã: XSAG
Giải tám
23
Giải bảy
937
Giải sáu
7858
8481
4320
Giải năm
3359
Giải bốn
10879
10015
44077
01740
36820
72476
08004
Giải ba
33524
13895
Giải nhì
50030
Giải nhất
15996
Giải Đặc biệt
745698
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
5
2
3 ,0 ,0 ,4
3
7 ,0
4
0
5
8 ,9
6
7
9 ,7 ,6
8
1
9
5 ,6 ,8
ĐầuĐuôi
2 ,4 ,2 ,3
0
8
1
2
2
3
0 ,2
4
1 ,9
5
7 ,9
6
3 ,7
7
5 ,9
8
5 ,7
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 18-05-2023

Ngày: 18/05/2023
Mã: XSBTH
Giải tám
17
Giải bảy
702
Giải sáu
7173
7300
5070
Giải năm
2860
Giải bốn
35788
76348
16348
24578
95559
52518
17580
Giải ba
90454
36437
Giải nhì
50528
Giải nhất
77078
Giải Đặc biệt
923678
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,0
1
7 ,8
2
8
3
7
4
8 ,8
5
9 ,4
6
0
7
3 ,0 ,8 ,8 ,8
8
8 ,0
9
ĐầuĐuôi
0 ,7 ,6 ,8
0
1
0
2
7
3
5
4
5
6
1 ,3
7
8 ,4 ,4 ,7 ,1 ,2 ,7 ,7
8
5
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 18-05-2023

Ngày: 18/05/2023
Mã: XSTN
Giải tám
34
Giải bảy
424
Giải sáu
2238
5327
5318
Giải năm
1187
Giải bốn
01373
46870
78950
62197
99476
74192
62034
Giải ba
07744
05682
Giải nhì
31499
Giải nhất
13194
Giải Đặc biệt
348200
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
8
2
4 ,7
3
4 ,8 ,4
4
4
5
0
6
7
3 ,0 ,6
8
7 ,2
9
7 ,2 ,9 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,0
0
1
9 ,8
2
7
3
3 ,2 ,3 ,4 ,9
4
5
7
6
2 ,8 ,9
7
3 ,1
8
9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 11-05-2023

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
38
25
39
Giải bảy
170
573
403
Giải sáu
0124
7530
6930
4719
1821
2747
3594
0364
2262
Giải năm
8904
0487
3853
Giải bốn
95206
19010
98713
91167
70049
21875
51495
21614
35030
70522
95489
80398
25829
12705
69803
71515
98791
96073
85995
37505
39482
Giải ba
03599
03241
86496
50157
88532
11413
Giải nhì
51418
91935
56595
Giải nhất
69860
02541
02052
Giải Đặc Biệt
849542
379134
327646
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
04 ,653 ,3 ,5
10 ,3 ,89 ,45 ,3
245 ,1 ,2 ,9
38 ,0 ,00 ,5 ,49 ,2
49 ,1 ,27 ,16
573 ,2
67 ,04 ,2
70 ,533
87 ,92
95 ,98 ,64 ,1 ,5 ,5

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 11-05-2023

Ngày: 11/05/2023
Mã: XSBTH
Giải tám
39
Giải bảy
403
Giải sáu
3594
0364
2262
Giải năm
3853
Giải bốn
69803
71515
98791
96073
85995
37505
39482
Giải ba
88532
11413
Giải nhì
56595
Giải nhất
02052
Giải Đặc biệt
327646
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,5
1
5 ,3
2
3
9 ,2
4
6
5
3 ,2
6
4 ,2
7
3
8
2
9
4 ,1 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
0
9
1
6 ,8 ,3 ,5
2
0 ,5 ,0 ,7 ,1
3
9 ,6
4
1 ,9 ,0 ,9
5
4
6
7
8
3
9