XSMN Thứ 5

Xổ Số Miền Nam ngày 11-08-2022

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
55
46
24
Giải bảy
776
894
518
Giải sáu
8671
7758
3737
3585
7592
4142
1685
1926
3905
Giải năm
8578
9357
7001
Giải bốn
09742
38471
96738
09659
53237
40920
21523
98504
21482
69860
28211
19016
97318
52078
89765
59000
49697
25623
59776
62344
31473
Giải ba
00290
04892
83546
31710
50079
20537
Giải nhì
72801
05223
54805
Giải nhất
57236
21296
57227
Giải Đặc Biệt
224778
842968
118322
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0145 ,1 ,0 ,5
11 ,6 ,8 ,08
20 ,334 ,6 ,3 ,7 ,2
37 ,8 ,7 ,67
426 ,2 ,64
55 ,8 ,97
60 ,85
76 ,1 ,8 ,1 ,886 ,3 ,9
85 ,25
90 ,24 ,2 ,67

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 11-08-2022

Ngày: 11/08/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
24
Giải bảy
518
Giải sáu
1685
1926
3905
Giải năm
7001
Giải bốn
89765
59000
49697
25623
59776
62344
31473
Giải ba
50079
20537
Giải nhì
54805
Giải nhất
57227
Giải Đặc biệt
118322
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1 ,0 ,5
1
8
2
4 ,6 ,3 ,7 ,2
3
7
4
4
5
6
5
7
6 ,3 ,9
8
5
9
7
ĐầuĐuôi
0
0
0
1
2
2
2 ,7
3
2 ,4
4
8 ,0 ,6 ,0
5
2 ,7
6
9 ,3 ,2
7
1
8
7
9

Xổ Số AN GIANG ngày 11-08-2022

Ngày: 11/08/2022
Mã: XSAG
Giải tám
46
Giải bảy
894
Giải sáu
3585
7592
4142
Giải năm
9357
Giải bốn
98504
21482
69860
28211
19016
97318
52078
Giải ba
83546
31710
Giải nhì
05223
Giải nhất
21296
Giải Đặc biệt
842968
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1 ,6 ,8 ,0
2
3
3
4
6 ,2 ,6
5
7
6
0 ,8
7
8
8
5 ,2
9
4 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
6 ,1
0
1
1
9 ,4 ,8
2
2
3
9 ,0
4
8
5
4 ,1 ,4 ,9
6
5
7
1 ,7 ,6
8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 11-08-2022

Ngày: 11/08/2022
Mã: XSTN
Giải tám
55
Giải bảy
776
Giải sáu
8671
7758
3737
Giải năm
8578
Giải bốn
09742
38471
96738
09659
53237
40920
21523
Giải ba
00290
04892
Giải nhì
72801
Giải nhất
57236
Giải Đặc biệt
224778
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2
0 ,3
3
7 ,8 ,7 ,6
4
2
5
5 ,8 ,9
6
7
6 ,1 ,8 ,1 ,8
8
9
0 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,9
0
7 ,7 ,0
1
4 ,9
2
2
3
4
5
5
7 ,3
6
3 ,3
7
5 ,7 ,3 ,7
8
5
9

Xổ Số Miền Nam ngày 04-08-2022

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
94
50
24
Giải bảy
761
350
266
Giải sáu
1341
1686
3720
6246
4390
3697
5747
5226
3132
Giải năm
0909
7019
1562
Giải bốn
24169
23340
09447
94780
51297
07119
87300
83965
17947
46331
13961
65969
19462
63747
17905
36554
69089
27204
47178
28472
15378
Giải ba
86367
10942
73043
25700
83828
16649
Giải nhì
79768
22438
32772
Giải nhất
71433
87303
34847
Giải Đặc Biệt
229166
055974
168587
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
09 ,00 ,35 ,4
199
204 ,6 ,8
331 ,82
41 ,0 ,7 ,26 ,7 ,7 ,37 ,9 ,7
50 ,04
61 ,9 ,7 ,8 ,65 ,1 ,9 ,26 ,2
748 ,2 ,8 ,2
86 ,09 ,7
94 ,70 ,7

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 04-08-2022

Ngày: 04/08/2022
Mã: XSBTH
Giải tám
24
Giải bảy
266
Giải sáu
5747
5226
3132
Giải năm
1562
Giải bốn
17905
36554
69089
27204
47178
28472
15378
Giải ba
83828
16649
Giải nhì
32772
Giải nhất
34847
Giải Đặc biệt
168587
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4
1
2
4 ,6 ,8
3
2
4
7 ,9 ,7
5
4
6
6 ,2
7
8 ,2 ,8 ,2
8
9 ,7
9
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,6 ,7 ,7
2
3
2 ,5 ,0
4
0
5
6 ,2
6
4 ,4 ,8
7
7 ,7 ,2
8
8 ,4
9

Xổ Số AN GIANG ngày 04-08-2022

Ngày: 04/08/2022
Mã: XSAG
Giải tám
50
Giải bảy
350
Giải sáu
6246
4390
3697
Giải năm
7019
Giải bốn
83965
17947
46331
13961
65969
19462
63747
Giải ba
73043
25700
Giải nhì
22438
Giải nhất
87303
Giải Đặc biệt
055974
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3
1
9
2
3
1 ,8
4
6 ,7 ,7 ,3
5
0 ,0
6
5 ,1 ,9 ,2
7
4
8
9
0 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,5 ,9 ,0
0
3 ,6
1
6
2
4 ,0
3
7
4
6
5
4
6
9 ,4 ,4
7
3
8
1 ,6
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 04-08-2022

Ngày: 04/08/2022
Mã: XSTN
Giải tám
94
Giải bảy
761
Giải sáu
1341
1686
3720
Giải năm
0909
Giải bốn
24169
23340
09447
94780
51297
07119
87300
Giải ba
86367
10942
Giải nhì
79768
Giải nhất
71433
Giải Đặc biệt
229166
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0
1
9
2
0
3
3
4
1 ,0 ,7 ,2
5
6
1 ,9 ,7 ,8 ,6
7
8
6 ,0
9
4 ,7
ĐầuĐuôi
2 ,4 ,8 ,0
0
6 ,4
1
4
2
3
3
9
4
5
8 ,6
6
4 ,9 ,6
7
6
8
0 ,6 ,1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 28-07-2022

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
77
61
47
Giải bảy
643
704
777
Giải sáu
3858
7789
7671
9094
8437
0305
5501
3029
6666
Giải năm
5651
1522
9644
Giải bốn
56483
46183
98961
05063
57511
93777
47290
02724
93052
53928
75393
59466
61264
68292
61525
53701
53047
48031
11771
85856
78547
Giải ba
58956
53856
66179
27428
44732
55592
Giải nhì
89247
81215
21125
Giải nhất
18725
54715
36837
Giải Đặc Biệt
242312
728448
780526
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
04 ,51 ,1
11 ,25 ,5
252 ,4 ,8 ,89 ,5 ,5 ,6
371 ,2 ,7
43 ,787 ,4 ,7 ,7
58 ,1 ,6 ,626
61 ,31 ,6 ,46
77 ,1 ,797 ,1
89 ,3 ,3
904 ,3 ,22

Xổ Số AN GIANG ngày 28-07-2022

Ngày: 28/07/2022
Mã: XSAG
Giải tám
61
Giải bảy
704
Giải sáu
9094
8437
0305
Giải năm
1522
Giải bốn
02724
93052
53928
75393
59466
61264
68292
Giải ba
66179
27428
Giải nhì
81215
Giải nhất
54715
Giải Đặc biệt
728448
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5
1
5 ,5
2
2 ,4 ,8 ,8
3
7
4
8
5
2
6
1 ,6 ,4
7
9
8
9
4 ,3 ,2
ĐầuĐuôi
0
6
1
2 ,5 ,9
2
9
3
0 ,9 ,2 ,6
4
0 ,1 ,1
5
6
6
3
7
2 ,2 ,4
8
7
9