XSMN Thứ 5

Xổ Số Miền Nam ngày 28-05-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
16
99
10
Giải bảy
150
632
371
Giải sáu
4499
2503
3662
0073
3746
4489
3825
1471
3891
Giải năm
0668
6929
4151
Giải bốn
31434
17859
01171
64662
45319
53516
31437
37919
02623
43355
67198
06769
24875
32149
90732
51673
90863
20188
47590
22794
09035
Giải ba
50431
68546
51171
42231
11663
05003
Giải nhì
79401
57543
45171
Giải nhất
15528
94694
38878
Giải Đặc Biệt
646825
272701
251284
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03 ,1 1 3
16 ,9 ,6 9 0
28 ,5 9 ,3 5
34 ,7 ,1 2 ,1 2 ,5
46 6 ,9 ,3
50 ,9 5 1
62 ,8 ,2 9 3 ,3
71 3 ,5 ,1 1 ,1 ,3 ,1 ,8
89 8 ,4
99 9 ,8 ,4 1 ,0 ,4

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
10
Giải bảy
371
Giải sáu
3825
1471
3891
Giải năm
4151
Giải bốn
90732
51673
90863
20188
47590
22794
09035
Giải ba
11663
05003
Giải nhì
45171
Giải nhất
38878
Giải Đặc biệt
251284
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
0
2
5
3
2 ,5
4
5
1
6
3 ,3
7
1 ,1 ,3 ,1 ,8
8
8 ,4
9
1 ,0 ,4
ĐầuĐuôi
1 ,9
0
7 ,7 ,9 ,5 ,7
1
3
2
7 ,6 ,6 ,0
3
9 ,8
4
2 ,3
5
6
7
8 ,7
8
9

Xổ Số AN GIANG ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: XSAG
Giải tám
99
Giải bảy
632
Giải sáu
0073
3746
4489
Giải năm
6929
Giải bốn
37919
02623
43355
67198
06769
24875
32149
Giải ba
51171
42231
Giải nhì
57543
Giải nhất
94694
Giải Đặc biệt
272701
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
9
2
9 ,3
3
2 ,1
4
6 ,9 ,3
5
5
6
9
7
3 ,5 ,1
8
9
9
9 ,8 ,4
ĐầuĐuôi
0
7 ,3 ,0
1
3
2
7 ,2 ,4
3
9
4
5 ,7
5
4
6
7
9
8
9 ,8 ,2 ,1 ,6 ,4
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: XSTN
Giải tám
16
Giải bảy
150
Giải sáu
4499
2503
3662
Giải năm
0668
Giải bốn
31434
17859
01171
64662
45319
53516
31437
Giải ba
50431
68546
Giải nhì
79401
Giải nhất
15528
Giải Đặc biệt
646825
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,1
1
6 ,9 ,6
2
8 ,5
3
4 ,7 ,1
4
6
5
0 ,9
6
2 ,8 ,2
7
1
8
9
9
ĐầuĐuôi
5
0
7 ,3 ,0
1
6 ,6
2
0
3
3
4
2
5
1 ,1 ,4
6
3
7
6 ,2
8
9 ,5 ,1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 21-05-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
36
46
60
Giải bảy
483
951
379
Giải sáu
5290
2150
7227
2038
7868
6007
7506
6294
4107
Giải năm
1173
3480
7363
Giải bốn
70876
48756
45928
47604
24650
80525
70669
52956
40415
95322
83735
41374
88482
77956
11475
92097
83100
50243
40450
54856
84542
Giải ba
24946
05508
34564
22524
07573
17259
Giải nhì
51128
96420
60916
Giải nhất
56118
78112
78959
Giải Đặc Biệt
759236
945221
444737
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
04 ,8 7 6 ,7 ,0
18 5 ,2 6
27 ,8 ,5 ,8 2 ,4 ,0 ,1
36 ,6 8 ,5 7
46 6 3 ,2
50 ,6 ,0 1 ,6 ,6 0 ,6 ,9 ,9
69 8 ,4 0 ,3
73 ,6 4 9 ,5 ,3
83 0 ,2
90 4 ,7

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
60
Giải bảy
379
Giải sáu
7506
6294
4107
Giải năm
7363
Giải bốn
11475
92097
83100
50243
40450
54856
84542
Giải ba
07573
17259
Giải nhì
60916
Giải nhất
78959
Giải Đặc biệt
444737
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,7 ,0
1
6
2
3
7
4
3 ,2
5
0 ,6 ,9 ,9
6
0 ,3
7
9 ,5 ,3
8
9
4 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,0 ,5
0
1
4
2
6 ,4 ,7
3
9
4
7
5
0 ,5 ,1
6
0 ,9 ,3
7
8
7 ,5 ,5
9

Xổ Số AN GIANG ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: XSAG
Giải tám
46
Giải bảy
951
Giải sáu
2038
7868
6007
Giải năm
3480
Giải bốn
52956
40415
95322
83735
41374
88482
77956
Giải ba
34564
22524
Giải nhì
96420
Giải nhất
78112
Giải Đặc biệt
945221
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
5 ,2
2
2 ,4 ,0 ,1
3
8 ,5
4
6
5
1 ,6 ,6
6
8 ,4
7
4
8
0 ,2
9
ĐầuĐuôi
8 ,2
0
5 ,2
1
2 ,8 ,1
2
3
7 ,6 ,2
4
1 ,3
5
4 ,5 ,5
6
0
7
3 ,6
8
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: XSTN
Giải tám
36
Giải bảy
483
Giải sáu
5290
2150
7227
Giải năm
1173
Giải bốn
70876
48756
45928
47604
24650
80525
70669
Giải ba
24946
05508
Giải nhì
51128
Giải nhất
56118
Giải Đặc biệt
759236
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,8
1
8
2
7 ,8 ,5 ,8
3
6 ,6
4
6
5
0 ,6 ,0
6
9
7
3 ,6
8
3
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,5 ,5
0
1
2
8 ,7
3
0
4
2
5
3 ,7 ,5 ,4 ,3
6
2
7
2 ,0 ,2 ,1
8
6
9

Xổ Số Miền Nam ngày 14-05-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
76
25
71
Giải bảy
462
056
728
Giải sáu
2269
0924
9222
3570
2271
2327
1402
4122
4065
Giải năm
6266
4498
8451
Giải bốn
88336
99970
16323
51318
55672
05542
52862
97437
25613
24397
08231
45232
83122
21459
77326
70053
69579
39842
56151
02859
98600
Giải ba
56221
68697
76269
15912
95263
08176
Giải nhì
96872
09598
21005
Giải nhất
70156
34401
82506
Giải Đặc Biệt
715676
478426
636732
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
01 2 ,0 ,5 ,6
18 3 ,2
24 ,2 ,3 ,1 5 ,7 ,2 ,6 8 ,2 ,6
36 7 ,1 ,2 2
42 2
56 6 ,9 1 ,3 ,1 ,9
62 ,9 ,6 ,2 9 5 ,3
76 ,0 ,2 ,2 ,6 0 ,1 1 ,9 ,6
8
97 8 ,7 ,8

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 14-05-2020

Ngày: 14/05/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
71
Giải bảy
728
Giải sáu
1402
4122
4065
Giải năm
8451
Giải bốn
77326
70053
69579
39842
56151
02859
98600
Giải ba
95263
08176
Giải nhì
21005
Giải nhất
82506
Giải Đặc biệt
636732
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,0 ,5 ,6
1
2
8 ,2 ,6
3
2
4
2
5
1 ,3 ,1 ,9
6
5 ,3
7
1 ,9 ,6
8
9
ĐầuĐuôi
0
0
7 ,5 ,5
1
0 ,2 ,4 ,3
2
5 ,6
3
4
6 ,0
5
2 ,7 ,0
6
7
2
8
7 ,5
9