XSMN Thứ 5

Xổ Số Miền Nam ngày 25-11-2021

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
17
84
15
Giải bảy
629
436
060
Giải sáu
9192
6221
8413
9517
5891
6233
4123
3479
2776
Giải năm
4244
3562
0096
Giải bốn
53581
61720
49198
60965
71104
63588
80158
78673
82437
88660
71199
32407
74825
49057
17934
96477
35453
99174
47624
94075
58025
Giải ba
02848
63359
30197
80263
03357
68220
Giải nhì
81667
33706
31742
Giải nhất
55429
23181
30502
Giải Đặc Biệt
880313
604416
366350
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
047 ,62
17 ,3 ,37 ,65
29 ,1 ,0 ,953 ,4 ,5 ,0
36 ,3 ,74
44 ,82
58 ,973 ,7 ,0
65 ,72 ,0 ,30
739 ,6 ,7 ,4 ,5
81 ,84 ,1
92 ,81 ,9 ,76

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
15
Giải bảy
060
Giải sáu
4123
3479
2776
Giải năm
0096
Giải bốn
17934
96477
35453
99174
47624
94075
58025
Giải ba
03357
68220
Giải nhì
31742
Giải nhất
30502
Giải Đặc biệt
366350
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
5
2
3 ,4 ,5 ,0
3
4
4
2
5
3 ,7 ,0
6
0
7
9 ,6 ,7 ,4 ,5
8
9
6
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,5
0
1
4 ,0
2
2 ,5
3
3 ,7 ,2
4
1 ,7 ,2
5
7 ,9
6
7 ,5
7
8
7
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: XSTN
Giải tám
17
Giải bảy
629
Giải sáu
9192
6221
8413
Giải năm
4244
Giải bốn
53581
61720
49198
60965
71104
63588
80158
Giải ba
02848
63359
Giải nhì
81667
Giải nhất
55429
Giải Đặc biệt
880313
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
7 ,3 ,3
2
9 ,1 ,0 ,9
3
4
4 ,8
5
8 ,9
6
5 ,7
7
8
1 ,8
9
2 ,8
ĐầuĐuôi
2
0
2 ,8
1
9
2
1 ,1
3
4 ,0
4
6
5
6
1 ,6
7
9 ,8 ,5 ,4
8
2 ,5 ,2
9

Xổ Số AN GIANG ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: XSAG
Giải tám
84
Giải bảy
436
Giải sáu
9517
5891
6233
Giải năm
3562
Giải bốn
78673
82437
88660
71199
32407
74825
49057
Giải ba
30197
80263
Giải nhì
33706
Giải nhất
23181
Giải Đặc biệt
604416
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6
1
7 ,6
2
5
3
6 ,3 ,7
4
5
7
6
2 ,0 ,3
7
3
8
4 ,1
9
1 ,9 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
9 ,8
1
6
2
3 ,7 ,6
3
8
4
2
5
3 ,0 ,1
6
1 ,3 ,0 ,5 ,9
7
8
9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 18-11-2021

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
79
30
16
Giải bảy
360
138
696
Giải sáu
5911
4893
4538
4223
6829
6644
5799
2152
8811
Giải năm
3482
9424
2024
Giải bốn
32355
29386
64774
27728
03808
99107
45257
15061
85395
55190
06592
19014
48296
84515
41120
27433
39903
52812
13793
43393
12703
Giải ba
46057
28140
90980
26937
10318
99561
Giải nhì
87265
23980
34626
Giải nhất
56556
97521
67123
Giải Đặc Biệt
373851
691122
504406
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
08 ,73 ,3 ,6
114 ,56 ,1 ,2 ,8
283 ,9 ,4 ,1 ,24 ,0 ,6 ,3
380 ,8 ,73
404
55 ,7 ,7 ,6 ,12
60 ,511
79 ,4
82 ,60 ,0
935 ,0 ,2 ,66 ,9 ,3 ,3

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
16
Giải bảy
696
Giải sáu
5799
2152
8811
Giải năm
2024
Giải bốn
41120
27433
39903
52812
13793
43393
12703
Giải ba
10318
99561
Giải nhì
34626
Giải nhất
67123
Giải Đặc biệt
504406
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,6
1
6 ,1 ,2 ,8
2
4 ,0 ,6 ,3
3
3
4
5
2
6
1
7
8
9
6 ,9 ,3 ,3
ĐầuĐuôi
2
0
1 ,6
1
5 ,1
2
3 ,0 ,9 ,9 ,0 ,2
3
2
4
5
1 ,9 ,2 ,0
6
7
1
8
9
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: XSTN
Giải tám
79
Giải bảy
360
Giải sáu
5911
4893
4538
Giải năm
3482
Giải bốn
32355
29386
64774
27728
03808
99107
45257
Giải ba
46057
28140
Giải nhì
87265
Giải nhất
56556
Giải Đặc biệt
373851
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,7
1
1
2
8
3
8
4
0
5
5 ,7 ,7 ,6 ,1
6
0 ,5
7
9 ,4
8
2 ,6
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,4
0
1 ,5
1
8
2
9
3
7
4
5 ,6
5
8 ,5
6
0 ,5 ,5
7
3 ,2 ,0
8
7
9

Xổ Số AN GIANG ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: XSAG
Giải tám
30
Giải bảy
138
Giải sáu
4223
6829
6644
Giải năm
9424
Giải bốn
15061
85395
55190
06592
19014
48296
84515
Giải ba
90980
26937
Giải nhì
23980
Giải nhất
97521
Giải Đặc biệt
691122
Kết quả Xổ Số AN GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,5
2
3 ,9 ,4 ,1 ,2
3
0 ,8 ,7
4
4
5
6
1
7
8
0 ,0
9
5 ,0 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,8 ,8
0
6 ,2
1
9 ,2
2
2
3
4 ,2 ,1
4
9 ,1
5
9
6
3
7
3
8
2
9

Xổ Số Miền Nam ngày 04-11-2021

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
62
96
88
Giải bảy
503
455
017
Giải sáu
5388
6752
3177
6369
8376
2771
4728
4211
7370
Giải năm
3147
7846
0300
Giải bốn
79607
00043
64786
29334
34353
73228
74249
58373
21107
66993
81874
47642
28173
50720
14396
09941
93372
65172
75702
78017
75292
Giải ba
49148
85933
32437
26408
26367
64864
Giải nhì
81858
56013
32243
Giải nhất
23095
27742
23296
Giải Đặc Biệt
684051
681879
215172
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03 ,77 ,80 ,2
137 ,1 ,7
2808
34 ,37
47 ,3 ,9 ,86 ,2 ,21 ,3
52 ,3 ,8 ,15
6297 ,4
776 ,1 ,3 ,4 ,3 ,90 ,2 ,2 ,2
88 ,68
956 ,36 ,2 ,6

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 04-11-2021

Ngày: 04/11/2021
Mã: XSBTH
Giải tám
88
Giải bảy
017
Giải sáu
4728
4211
7370
Giải năm
0300
Giải bốn
14396
09941
93372
65172
75702
78017
75292
Giải ba
26367
64864
Giải nhì
32243
Giải nhất
23296
Giải Đặc biệt
215172
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2
1
7 ,1 ,7
2
8
3
4
1 ,3
5
6
7 ,4
7
0 ,2 ,2 ,2
8
8
9
6 ,2 ,6
ĐầuĐuôi
7 ,0
0
1 ,4
1
7 ,7 ,0 ,9 ,7
2
4
3
6
4
5
9 ,9
6
1 ,1 ,6
7
8 ,2
8
9