XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 26-05-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
73
62
92
Giải bảy
549
388
406
Giải sáu
9448
7836
0175
5999
4933
2511
5577
5855
3763
Giải năm
2937
6404
7181
Giải bốn
53751
11326
50706
41238
24388
29068
71433
22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515
06128
34254
27432
90545
36131
63514
42699
Giải ba
05946
24847
84930
40724
73956
53336
Giải nhì
65328
79308
02617
Giải nhất
41827
50742
04736
Giải Đặc Biệt
678511
262332
048130
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
064 ,2 ,86
111 ,54 ,7
26 ,8 ,748
36 ,7 ,8 ,33 ,2 ,0 ,22 ,1 ,6 ,6 ,0
49 ,8 ,6 ,75 ,25
515 ,4 ,6
6823
73 ,597
888 ,7 ,21
992 ,9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Mã: XSTV
Giải tám
92
Giải bảy
406
Giải sáu
5577
5855
3763
Giải năm
7181
Giải bốn
06128
34254
27432
90545
36131
63514
42699
Giải ba
73956
53336
Giải nhì
02617
Giải nhất
04736
Giải Đặc biệt
048130
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,7
2
8
3
2 ,1 ,6 ,6 ,0
4
5
5
5 ,4 ,6
6
3
7
7
8
1
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
3
0
8 ,3
1
9 ,3
2
6
3
5 ,1
4
5 ,4
5
0 ,5 ,3 ,3
6
7 ,1
7
2
8
9
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Mã: XSBD
Giải tám
62
Giải bảy
388
Giải sáu
5999
4933
2511
Giải năm
6404
Giải bốn
22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515
Giải ba
84930
40724
Giải nhì
79308
Giải nhất
50742
Giải Đặc biệt
262332
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,2 ,8
1
1 ,5
2
4
3
3 ,2 ,0 ,2
4
5 ,2
5
6
2
7
9
8
8 ,7 ,2
9
9
ĐầuĐuôi
3
0
1
1
6 ,3 ,0 ,8 ,4 ,3
2
3
3
0 ,2
4
4 ,1
5
6
8
7
8 ,0
8
9 ,7
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Mã: XSVL
Giải tám
73
Giải bảy
549
Giải sáu
9448
7836
0175
Giải năm
2937
Giải bốn
53751
11326
50706
41238
24388
29068
71433
Giải ba
05946
24847
Giải nhì
65328
Giải nhất
41827
Giải Đặc biệt
678511
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
1
2
6 ,8 ,7
3
6 ,7 ,8 ,3
4
9 ,8 ,6 ,7
5
1
6
8
7
3 ,5
8
8
9
ĐầuĐuôi
0
5 ,1
1
2
7 ,3
3
4
7
5
3 ,2 ,0 ,4
6
3 ,4 ,2
7
4 ,3 ,8 ,6 ,2
8
4
9

Xổ Số Miền Nam ngày 19-05-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
06
24
78
Giải bảy
391
083
973
Giải sáu
8055
6925
5293
3716
8491
3269
0062
2762
5249
Giải năm
5164
6286
4586
Giải bốn
02268
79165
83107
88528
53748
23612
70762
07137
55594
54999
36213
62901
25561
29210
26627
15990
85176
37765
76291
20010
58013
Giải ba
93401
13234
68736
81494
66929
70358
Giải nhì
45462
34408
30940
Giải nhất
40473
57724
76209
Giải Đặc Biệt
288311
190104
124026
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
06 ,7 ,11 ,8 ,49
12 ,16 ,3 ,00 ,3
25 ,84 ,47 ,9 ,6
347 ,6
489 ,0
558
64 ,8 ,5 ,2 ,29 ,12 ,2 ,5
738 ,3 ,6
83 ,66
91 ,31 ,4 ,9 ,40 ,1

Xổ Số TRÀ VINH ngày 19-05-2023

Ngày: 19/05/2023
Mã: XSTV
Giải tám
78
Giải bảy
973
Giải sáu
0062
2762
5249
Giải năm
4586
Giải bốn
26627
15990
85176
37765
76291
20010
58013
Giải ba
66929
70358
Giải nhì
30940
Giải nhất
76209
Giải Đặc biệt
124026
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
0 ,3
2
7 ,9 ,6
3
4
9 ,0
5
8
6
2 ,2 ,5
7
8 ,3 ,6
8
6
9
0 ,1
ĐầuĐuôi
9 ,1 ,4
0
9
1
6 ,6
2
7 ,1
3
4
6
5
8 ,7 ,2
6
2
7
7 ,5
8
4 ,2 ,0
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 19-05-2023

Ngày: 19/05/2023
Mã: XSBD
Giải tám
24
Giải bảy
083
Giải sáu
3716
8491
3269
Giải năm
6286
Giải bốn
07137
55594
54999
36213
62901
25561
29210
Giải ba
68736
81494
Giải nhì
34408
Giải nhất
57724
Giải Đặc biệt
190104
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,4
1
6 ,3 ,0
2
4 ,4
3
7 ,6
4
5
6
9 ,1
7
8
3 ,6
9
1 ,4 ,9 ,4
ĐầuĐuôi
1
0
9 ,0 ,6
1
2
8 ,1
3
2 ,9 ,9 ,2 ,0
4
5
1 ,8 ,3
6
3
7
0
8
6 ,9
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 19-05-2023

Ngày: 19/05/2023
Mã: XSVL
Giải tám
06
Giải bảy
391
Giải sáu
8055
6925
5293
Giải năm
5164
Giải bốn
02268
79165
83107
88528
53748
23612
70762
Giải ba
93401
13234
Giải nhì
45462
Giải nhất
40473
Giải Đặc biệt
288311
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,7 ,1
1
2 ,1
2
5 ,8
3
4
4
8
5
5
6
4 ,8 ,5 ,2 ,2
7
3
8
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
0
9 ,0 ,1
1
1 ,6 ,6
2
9 ,7
3
6 ,3
4
5 ,2 ,6
5
0
6
0
7
6 ,2 ,4
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 12-05-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
37
54
28
Giải bảy
697
920
287
Giải sáu
5866
4364
8925
6041
8589
1073
9032
2388
3933
Giải năm
6646
4861
1741
Giải bốn
31150
86439
17965
36646
63136
73987
68775
37116
48476
22601
57927
04099
35731
30350
99992
36598
92328
37449
70812
30938
85545
Giải ba
61353
85386
44933
23653
99850
16818
Giải nhì
66106
85346
27007
Giải nhất
03264
46106
22661
Giải Đặc Biệt
581170
019137
080253
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
061 ,67
162 ,8
250 ,78 ,8
37 ,9 ,61 ,3 ,72 ,3 ,8
46 ,61 ,61 ,9 ,5
50 ,34 ,0 ,30 ,3
66 ,4 ,5 ,411
75 ,03 ,6
87 ,697 ,8
9792 ,8

Xổ Số TRÀ VINH ngày 12-05-2023

Ngày: 12/05/2023
Mã: XSTV
Giải tám
28
Giải bảy
287
Giải sáu
9032
2388
3933
Giải năm
1741
Giải bốn
99992
36598
92328
37449
70812
30938
85545
Giải ba
99850
16818
Giải nhì
27007
Giải nhất
22661
Giải Đặc biệt
080253
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2 ,8
2
8 ,8
3
2 ,3 ,8
4
1 ,9 ,5
5
0 ,3
6
1
7
8
7 ,8
9
2 ,8
ĐầuĐuôi
5
0
4 ,6
1
3 ,9 ,1
2
3 ,5
3
4
4
5
6
8 ,0
7
2 ,8 ,9 ,2 ,3 ,1
8
4
9