XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 29-05-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
49
59
34
Giải bảy
759
837
097
Giải sáu
1435
8717
1479
8875
7492
9696
6312
9540
6998
Giải năm
7915
6401
9623
Giải bốn
18366
90730
01710
01348
99712
15646
95086
40522
48714
21444
46934
16547
93337
89148
97217
17920
70767
67778
78586
27112
56740
Giải ba
99751
04001
43886
77756
24165
94153
Giải nhì
45838
21367
59733
Giải nhất
66864
08915
81816
Giải Đặc Biệt
813865
679629
160316
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01 1
17 ,5 ,0 ,2 4 ,5 2 ,7 ,2 ,6 ,6
22 ,9 3 ,0
35 ,0 ,8 7 ,4 ,7 4 ,3
49 ,8 ,6 4 ,7 ,8 0 ,0
59 ,1 9 ,6 3
66 ,4 ,5 7 7 ,5
79 5 8
86 6 6
92 ,6 7 ,8

Xổ Số TRÀ VINH ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Mã: XSTV
Giải tám
34
Giải bảy
097
Giải sáu
6312
9540
6998
Giải năm
9623
Giải bốn
97217
17920
70767
67778
78586
27112
56740
Giải ba
24165
94153
Giải nhì
59733
Giải nhất
81816
Giải Đặc biệt
160316
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,7 ,2 ,6 ,6
2
3 ,0
3
4 ,3
4
0 ,0
5
3
6
7 ,5
7
8
8
6
9
7 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,2 ,4
0
1
1 ,1
2
2 ,5 ,3
3
3
4
6
5
8 ,1 ,1
6
9 ,1 ,6
7
9 ,7
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Mã: XSBD
Giải tám
59
Giải bảy
837
Giải sáu
8875
7492
9696
Giải năm
6401
Giải bốn
40522
48714
21444
46934
16547
93337
89148
Giải ba
43886
77756
Giải nhì
21367
Giải nhất
08915
Giải Đặc biệt
679629
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
4 ,5
2
2 ,9
3
7 ,4 ,7
4
4 ,7 ,8
5
9 ,6
6
7
7
5
8
6
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
0
0
1
9 ,2
2
3
1 ,4 ,3
4
7 ,1
5
9 ,8 ,5
6
3 ,4 ,3 ,6
7
4
8
5 ,2
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 29-05-2020

Ngày: 29/05/2020
Mã: XSVL
Giải tám
49
Giải bảy
759
Giải sáu
1435
8717
1479
Giải năm
7915
Giải bốn
18366
90730
01710
01348
99712
15646
95086
Giải ba
99751
04001
Giải nhì
45838
Giải nhất
66864
Giải Đặc biệt
813865
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
7 ,5 ,0 ,2
2
3
5 ,0 ,8
4
9 ,8 ,6
5
9 ,1
6
6 ,4 ,5
7
9
8
6
9
ĐầuĐuôi
3 ,1
0
5 ,0
1
1
2
3
6
4
3 ,1 ,6
5
6 ,4 ,8
6
1
7
4 ,3
8
4 ,5 ,7
9

Xổ Số Miền Nam ngày 22-05-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
68
93
16
Giải bảy
977
610
502
Giải sáu
8951
7627
9004
4189
7592
9048
1110
3017
4858
Giải năm
7004
5418
4514
Giải bốn
18716
03331
45198
92411
82906
41277
47044
34575
48837
05688
76147
74738
03367
63511
64625
36279
22784
86243
50493
53342
25130
Giải ba
96629
02579
97215
27477
89775
34932
Giải nhì
57530
50851
79589
Giải nhất
50219
45763
01899
Giải Đặc Biệt
454623
872720
216899
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
04 ,4 ,6 2
16 ,1 ,9 0 ,8 ,1 ,5 6 ,0 ,7 ,4
27 ,9 ,3 0 5
31 ,0 7 ,8 0 ,2
44 8 ,7 3 ,2
51 1 8
68 7 ,3
77 ,7 ,9 5 ,7 9 ,5
89 ,8 4 ,9
98 3 ,2 3 ,9 ,9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 22-05-2020

Ngày: 22/05/2020
Mã: XSTV
Giải tám
16
Giải bảy
502
Giải sáu
1110
3017
4858
Giải năm
4514
Giải bốn
64625
36279
22784
86243
50493
53342
25130
Giải ba
89775
34932
Giải nhì
79589
Giải nhất
01899
Giải Đặc biệt
216899
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
6 ,0 ,7 ,4
2
5
3
0 ,2
4
3 ,2
5
8
6
7
9 ,5
8
4 ,9
9
3 ,9 ,9
ĐầuĐuôi
1 ,3
0
1
0 ,4 ,3
2
4 ,9
3
1 ,8
4
2 ,7
5
1
6
1
7
5
8
7 ,8 ,9 ,9
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 22-05-2020

Ngày: 22/05/2020
Mã: XSBD
Giải tám
93
Giải bảy
610
Giải sáu
4189
7592
9048
Giải năm
5418
Giải bốn
34575
48837
05688
76147
74738
03367
63511
Giải ba
97215
27477
Giải nhì
50851
Giải nhất
45763
Giải Đặc biệt
872720
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
0 ,8 ,1 ,5
2
0
3
7 ,8
4
8 ,7
5
1
6
7 ,3
7
5 ,7
8
9 ,8
9
3 ,2
ĐầuĐuôi
1 ,2
0
1 ,5
1
9
2
9 ,6
3
4
7 ,1
5
6
3 ,4 ,6 ,7
7
4 ,1 ,8 ,3
8
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 22-05-2020

Ngày: 22/05/2020
Mã: XSVL
Giải tám
68
Giải bảy
977
Giải sáu
8951
7627
9004
Giải năm
7004
Giải bốn
18716
03331
45198
92411
82906
41277
47044
Giải ba
96629
02579
Giải nhì
57530
Giải nhất
50219
Giải Đặc biệt
454623
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,4 ,6
1
6 ,1 ,9
2
7 ,9 ,3
3
1 ,0
4
4
5
1
6
8
7
7 ,7 ,9
8
9
8
ĐầuĐuôi
3
0
5 ,3 ,1
1
2
2
3
0 ,0 ,4
4
5
1 ,0
6
7 ,2 ,7
7
6 ,9
8
2 ,7 ,1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 15-05-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
21
88
86
Giải bảy
982
520
748
Giải sáu
2750
0924
7946
0479
2425
2721
9589
1834
1692
Giải năm
6491
6662
7730
Giải bốn
09244
02614
26080
62105
85263
28447
35799
58947
71753
62709
86541
64695
87080
36089
51917
82103
23423
86143
32390
56833
99387
Giải ba
71255
45991
88602
38292
44481
69927
Giải nhì
77116
79417
70959
Giải nhất
35913
95882
74883
Giải Đặc Biệt
514611
212382
350758
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 9 ,2 3
14 ,6 ,3 ,1 7 7
21 ,4 0 ,5 ,1 3 ,7
34 ,0 ,3
46 ,4 ,7 7 ,1 8 ,3
50 ,5 3 9 ,8
63 2
79
82 ,0 8 ,0 ,9 ,2 ,2 6 ,9 ,7 ,1 ,3
91 ,9 ,1 5 ,2 2 ,0

Xổ Số TRÀ VINH ngày 15-05-2020

Ngày: 15/05/2020
Mã: XSTV
Giải tám
86
Giải bảy
748
Giải sáu
9589
1834
1692
Giải năm
7730
Giải bốn
51917
82103
23423
86143
32390
56833
99387
Giải ba
44481
69927
Giải nhì
70959
Giải nhất
74883
Giải Đặc biệt
350758
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
7
2
3 ,7
3
4 ,0 ,3
4
8 ,3
5
9 ,8
6
7
8
6 ,9 ,7 ,1 ,3
9
2 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,9
0
8
1
9
2
0 ,2 ,4 ,3 ,8
3
3
4
5
8
6
1 ,8 ,2
7
4 ,5
8
8 ,5
9