XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 27-01-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
98
76
26
Giải bảy
978
599
345
Giải sáu
9228
3053
9514
1731
0234
3585
1773
4197
8002
Giải năm
2694
0901
0110
Giải bốn
91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641
Giải ba
14392
45874
54981
15530
80135
79713
Giải nhì
80817
64773
02248
Giải nhất
81031
45249
99482
Giải Đặc Biệt
528265
743731
723196
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01 ,22 ,3
14 ,70 ,7 ,3
2896
311 ,4 ,0 ,15
47 ,4 ,595 ,1 ,1 ,8
53 ,2 ,71 ,26 ,7
65 ,56
78 ,5 ,46 ,4 ,33
85 ,6 ,14 ,2
98 ,4 ,297 ,6

Xổ Số TRÀ VINH ngày 27-01-2023

Ngày: 27/01/2023
Mã: XSTV
Giải tám
26
Giải bảy
345
Giải sáu
1773
4197
8002
Giải năm
0110
Giải bốn
35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641
Giải ba
80135
79713
Giải nhì
02248
Giải nhất
99482
Giải Đặc biệt
723196
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,3
1
0 ,7 ,3
2
6
3
5
4
5 ,1 ,1 ,8
5
6 ,7
6
7
3
8
4 ,2
9
7 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
4 ,4
1
0 ,8
2
7 ,0 ,1
3
8
4
4 ,3
5
2 ,5 ,9
6
9 ,5 ,1
7
4
8
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 27-01-2023

Ngày: 27/01/2023
Mã: XSBD
Giải tám
76
Giải bảy
599
Giải sáu
1731
0234
3585
Giải năm
0901
Giải bốn
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
Giải ba
54981
15530
Giải nhì
64773
Giải nhất
45249
Giải Đặc biệt
743731
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
2
9
3
1 ,4 ,0 ,1
4
9
5
1 ,2
6
6
7
6 ,4 ,3
8
5 ,6 ,1
9
9
ĐầuĐuôi
3
0
3 ,0 ,5 ,8 ,3
1
0 ,5
2
7
3
3 ,7
4
8
5
7 ,6 ,8
6
7
8
9 ,2 ,4
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 27-01-2023

Ngày: 27/01/2023
Mã: XSVL
Giải tám
98
Giải bảy
978
Giải sáu
9228
3053
9514
Giải năm
2694
Giải bốn
91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057
Giải ba
14392
45874
Giải nhì
80817
Giải nhất
81031
Giải Đặc biệt
528265
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,7
2
8
3
1
4
7 ,4 ,5
5
3 ,2 ,7
6
5 ,5
7
8 ,5 ,4
8
9
8 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
0
3
1
5 ,9
2
5
3
1 ,9 ,4 ,7
4
7 ,6 ,4 ,6
5
6
4 ,5 ,1
7
9 ,7 ,2
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 20-01-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
22
85
29
Giải bảy
937
572
238
Giải sáu
0242
9428
3402
1335
7712
6775
3233
2187
5313
Giải năm
3045
3439
4394
Giải bốn
93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930
Giải ba
66040
73912
49008
60352
31406
10873
Giải nhì
27479
50882
19553
Giải nhất
32367
14190
00801
Giải Đặc Biệt
293317
315368
622760
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0286 ,1
12 ,723
22 ,839 ,2
37 ,65 ,9 ,48 ,3 ,0
42 ,5 ,0 ,02 ,15
5221 ,1 ,3
61 ,72 ,87 ,0
792 ,55 ,3
84 ,1 ,85 ,8 ,27
93 ,04

Xổ Số TRÀ VINH ngày 20-01-2023

Ngày: 20/01/2023
Mã: XSTV
Giải tám
29
Giải bảy
238
Giải sáu
3233
2187
5313
Giải năm
4394
Giải bốn
86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930
Giải ba
31406
10873
Giải nhì
19553
Giải nhất
00801
Giải Đặc biệt
622760
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
3
2
9 ,2
3
8 ,3 ,0
4
5
5
1 ,1 ,3
6
7 ,0
7
5 ,3
8
7
9
4
ĐầuĐuôi
3 ,6
0
5 ,5 ,0
1
2
2
3 ,1 ,7 ,5
3
9
4
7 ,4
5
0
6
8 ,6
7
3
8
2
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 20-01-2023

Ngày: 20/01/2023
Mã: XSBD
Giải tám
85
Giải bảy
572
Giải sáu
1335
7712
6775
Giải năm
3439
Giải bốn
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
Giải ba
49008
60352
Giải nhì
50882
Giải nhất
14190
Giải Đặc biệt
315368
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
2
2
3
3
5 ,9 ,4
4
2 ,1
5
2
6
2 ,8
7
2 ,5
8
5 ,8 ,2
9
3 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
4
1
7 ,1 ,4 ,6 ,5 ,8
2
2 ,9
3
3
4
8 ,3 ,7
5
6
7
8 ,0 ,6
8
3
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 20-01-2023

Ngày: 20/01/2023
Mã: XSVL
Giải tám
22
Giải bảy
937
Giải sáu
0242
9428
3402
Giải năm
3045
Giải bốn
93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088
Giải ba
66040
73912
Giải nhì
27479
Giải nhất
32367
Giải Đặc biệt
293317
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
2 ,7
2
2 ,8
3
7 ,6
4
2 ,5 ,0 ,0
5
2
6
1 ,7
7
9
8
4 ,1 ,8
9
ĐầuĐuôi
4 ,4
0
6 ,8
1
2 ,4 ,0 ,5 ,1
2
3
8
4
4
5
3
6
3 ,6 ,1
7
2 ,8
8
7
9

Xổ Số Miền Nam ngày 13-01-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
22
58
03
Giải bảy
814
184
205
Giải sáu
9429
2796
0412
3775
4556
8178
4995
7015
3920
Giải năm
1824
1821
1005
Giải bốn
55968
53846
67624
44994
33290
03800
13892
38643
43910
14177
24681
69758
59053
73026
10513
26297
74068
30005
14481
38077
19027
Giải ba
59036
66767
79201
91384
17197
76926
Giải nhì
62239
91674
71145
Giải nhất
90592
86987
64554
Giải Đặc Biệt
951703
530836
399953
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00 ,313 ,5 ,5 ,5
14 ,205 ,3
22 ,9 ,4 ,41 ,60 ,7 ,6
36 ,96
4635
58 ,6 ,8 ,34 ,3
68 ,78
75 ,8 ,7 ,47
84 ,1 ,4 ,71
96 ,4 ,0 ,2 ,25 ,7 ,7

Xổ Số TRÀ VINH ngày 13-01-2023

Ngày: 13/01/2023
Mã: XSTV
Giải tám
03
Giải bảy
205
Giải sáu
4995
7015
3920
Giải năm
1005
Giải bốn
10513
26297
74068
30005
14481
38077
19027
Giải ba
17197
76926
Giải nhì
71145
Giải nhất
64554
Giải Đặc biệt
399953
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5 ,5 ,5
1
5 ,3
2
0 ,7 ,6
3
4
5
5
4 ,3
6
8
7
7
8
1
9
5 ,7 ,7
ĐầuĐuôi
2
0
8
1
2
0 ,1 ,5
3
5
4
0 ,9 ,1 ,0 ,0 ,4
5
2
6
9 ,7 ,2 ,9
7
6
8
9