XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 26-11-2021

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
75
07
03
Giải bảy
227
193
102
Giải sáu
6397
6232
0573
0971
7169
7989
4015
8917
2999
Giải năm
1435
0304
0087
Giải bốn
03525
67978
68273
68132
13975
98762
66960
15777
37882
75679
57408
16598
45701
21123
55079
42220
07400
56221
04203
75004
72241
Giải ba
57418
12416
13186
53378
21014
74948
Giải nhì
66398
17522
34916
Giải nhất
27572
37493
28460
Giải Đặc Biệt
439080
411917
813796
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
07 ,4 ,8 ,13 ,2 ,0 ,3 ,4
18 ,675 ,7 ,4 ,6
27 ,53 ,20 ,1
32 ,5 ,2
41 ,8
5
62 ,090
75 ,3 ,8 ,3 ,5 ,21 ,7 ,9 ,89
809 ,2 ,67
97 ,83 ,8 ,39 ,6

Xổ Số TRÀ VINH ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSTV
Giải tám
03
Giải bảy
102
Giải sáu
4015
8917
2999
Giải năm
0087
Giải bốn
55079
42220
07400
56221
04203
75004
72241
Giải ba
21014
74948
Giải nhì
34916
Giải nhất
28460
Giải Đặc biệt
813796
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,2 ,0 ,3 ,4
1
5 ,7 ,4 ,6
2
0 ,1
3
4
1 ,8
5
6
0
7
9
8
7
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
2 ,0 ,6
0
2 ,4
1
0
2
0 ,0
3
0 ,1
4
1
5
1 ,9
6
1 ,8
7
4
8
9 ,7
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSBD
Giải tám
07
Giải bảy
193
Giải sáu
0971
7169
7989
Giải năm
0304
Giải bốn
15777
37882
75679
57408
16598
45701
21123
Giải ba
13186
53378
Giải nhì
17522
Giải nhất
37493
Giải Đặc biệt
411917
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,8 ,1
1
7
2
3 ,2
3
4
5
6
9
7
1 ,7 ,9 ,8
8
9 ,2 ,6
9
3 ,8 ,3
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
8 ,2
2
9 ,2 ,9
3
0
4
5
8
6
0 ,7 ,1
7
0 ,9 ,7
8
6 ,8 ,7
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSVL
Giải tám
75
Giải bảy
227
Giải sáu
6397
6232
0573
Giải năm
1435
Giải bốn
03525
67978
68273
68132
13975
98762
66960
Giải ba
57418
12416
Giải nhì
66398
Giải nhất
27572
Giải Đặc biệt
439080
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,6
2
7 ,5
3
2 ,5 ,2
4
5
6
2 ,0
7
5 ,3 ,8 ,3 ,5 ,2
8
0
9
7 ,8
ĐầuĐuôi
6 ,8
0
1
3 ,3 ,6 ,7
2
7 ,7
3
4
7 ,3 ,2 ,7
5
1
6
2 ,9
7
7 ,1 ,9
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 19-11-2021

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
76
64
01
Giải bảy
753
564
931
Giải sáu
4873
1620
5183
6118
3326
4935
0320
4294
7264
Giải năm
4029
1048
1813
Giải bốn
70464
79778
98851
03461
91022
81209
76267
62833
27534
52879
92782
89204
49166
74447
64098
14073
77330
04302
34048
31380
90454
Giải ba
66504
41242
69940
36072
12488
60235
Giải nhì
72640
36201
28229
Giải nhất
89135
10524
78992
Giải Đặc Biệt
429315
108474
200426
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
09 ,44 ,11 ,2
1583
20 ,9 ,26 ,40 ,9 ,6
355 ,3 ,41 ,0 ,5
42 ,08 ,7 ,08
53 ,14
64 ,1 ,74 ,4 ,64
76 ,3 ,89 ,2 ,43
8320 ,8
94 ,8 ,2

Xổ Số TRÀ VINH ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSTV
Giải tám
01
Giải bảy
931
Giải sáu
0320
4294
7264
Giải năm
1813
Giải bốn
64098
14073
77330
04302
34048
31380
90454
Giải ba
12488
60235
Giải nhì
28229
Giải nhất
78992
Giải Đặc biệt
200426
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
3
2
0 ,9 ,6
3
1 ,0 ,5
4
8
5
4
6
4
7
3
8
0 ,8
9
4 ,8 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,8
0
0 ,3
1
0 ,9
2
1 ,7
3
9 ,6 ,5
4
3
5
2
6
7
9 ,4 ,8
8
2
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSBD
Giải tám
64
Giải bảy
564
Giải sáu
6118
3326
4935
Giải năm
1048
Giải bốn
62833
27534
52879
92782
89204
49166
74447
Giải ba
69940
36072
Giải nhì
36201
Giải nhất
10524
Giải Đặc biệt
108474
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1
1
8
2
6 ,4
3
5 ,3 ,4
4
8 ,7 ,0
5
6
4 ,4 ,6
7
9 ,2 ,4
8
2
9
ĐầuĐuôi
4
0
0
1
8 ,7
2
3
3
6 ,6 ,3 ,0 ,2 ,7
4
3
5
2 ,6
6
4
7
1 ,4
8
7
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSVL
Giải tám
76
Giải bảy
753
Giải sáu
4873
1620
5183
Giải năm
4029
Giải bốn
70464
79778
98851
03461
91022
81209
76267
Giải ba
66504
41242
Giải nhì
72640
Giải nhất
89135
Giải Đặc biệt
429315
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4
1
5
2
0 ,9 ,2
3
5
4
2 ,0
5
3 ,1
6
4 ,1 ,7
7
6 ,3 ,8
8
3
9
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
5 ,6
1
2 ,4
2
5 ,7 ,8
3
6 ,0
4
3 ,1
5
7
6
6
7
7
8
2 ,0
9

Xổ Số Miền Nam ngày 05-11-2021

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
13
79
44
Giải bảy
248
317
717
Giải sáu
5219
0413
5400
9217
3170
2453
3827
3874
4523
Giải năm
9217
1116
5807
Giải bốn
49419
17531
44082
89682
28842
55706
61890
77989
44921
26156
31714
27574
50907
70726
86111
79216
98806
19428
50755
49335
07804
Giải ba
01242
14542
96588
48326
41202
57405
Giải nhì
37650
79548
81293
Giải nhất
90714
28733
03208
Giải Đặc Biệt
566431
566307
055277
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00 ,67 ,77 ,6 ,4 ,2 ,5 ,8
13 ,9 ,3 ,7 ,9 ,47 ,7 ,6 ,47 ,1 ,6
21 ,6 ,67 ,3 ,8
31 ,135
48 ,2 ,2 ,284
503 ,65
6
79 ,0 ,44 ,7
82 ,29 ,8
903

Xổ Số TRÀ VINH ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSTV
Giải tám
44
Giải bảy
717
Giải sáu
3827
3874
4523
Giải năm
5807
Giải bốn
86111
79216
98806
19428
50755
49335
07804
Giải ba
41202
57405
Giải nhì
81293
Giải nhất
03208
Giải Đặc biệt
055277
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6 ,4 ,2 ,5 ,8
1
7 ,1 ,6
2
7 ,3 ,8
3
5
4
4
5
5
6
7
4 ,7
8
9
3
ĐầuĐuôi
0
1
1
0
2
2 ,9
3
4 ,7 ,0
4
5 ,3 ,0
5
1 ,0
6
1 ,2 ,0 ,7
7
2 ,0
8
9