XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 13-05-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
01
08
45
Giải bảy
087
851
969
Giải sáu
6915
7943
0633
9450
0756
5066
8362
9255
4462
Giải năm
7424
0069
1753
Giải bốn
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
Giải ba
36158
46976
92051
32259
77229
38654
Giải nhì
35291
02139
99687
Giải nhất
19498
81216
24043
Giải Đặc Biệt
500767
391426
918861
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01 ,38 ,5 ,96
1562
24 ,32 ,2 ,69
33 ,4 ,3 ,85 ,91 ,6
435 ,3
581 ,0 ,6 ,1 ,95 ,3 ,4
676 ,99 ,2 ,2 ,8 ,1
762
87 ,314 ,7
99 ,1 ,81

Xổ Số TRÀ VINH ngày 13-05-2022

Ngày: 13/05/2022
Mã: XSTV
Giải tám
45
Giải bảy
969
Giải sáu
8362
9255
4462
Giải năm
1753
Giải bốn
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
Giải ba
77229
38654
Giải nhì
99687
Giải nhất
24043
Giải Đặc biệt
918861
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
2
9
3
1 ,6
4
5 ,3
5
5 ,3 ,4
6
9 ,2 ,2 ,8 ,1
7
2
8
4 ,7
9
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
6 ,6 ,1 ,7
2
5 ,4
3
8 ,5
4
4 ,5
5
3 ,0
6
8
7
6
8
6 ,2
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 13-05-2022

Ngày: 13/05/2022
Mã: XSBD
Giải tám
08
Giải bảy
851
Giải sáu
9450
0756
5066
Giải năm
0069
Giải bốn
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
Giải ba
92051
32259
Giải nhì
02139
Giải nhất
81216
Giải Đặc biệt
391426
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5 ,9
1
6
2
2 ,2 ,6
3
5 ,9
4
5
1 ,0 ,6 ,1 ,9
6
6 ,9
7
8
1
9
1
ĐầuĐuôi
5
0
5 ,8 ,9 ,5
1
2 ,2
2
3
4
0 ,3
5
5 ,6 ,1 ,2
6
7
0
8
6 ,0 ,5 ,3
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 13-05-2022

Ngày: 13/05/2022
Mã: XSVL
Giải tám
01
Giải bảy
087
Giải sáu
6915
7943
0633
Giải năm
7424
Giải bốn
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
Giải ba
36158
46976
Giải nhì
35291
Giải nhất
19498
Giải Đặc biệt
500767
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,3
1
5
2
4 ,3
3
3 ,4 ,3 ,8
4
3
5
8
6
7
7
6
8
7 ,3
9
9 ,1 ,8
ĐầuĐuôi
0
0 ,9
1
2
4 ,3 ,0 ,8 ,2 ,3
3
2 ,3
4
1
5
7
6
8 ,6
7
3 ,5 ,9
8
9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 06-05-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
49
20
02
Giải bảy
707
526
186
Giải sáu
1615
7456
0409
2762
3276
3567
2629
3117
3938
Giải năm
6497
9989
8463
Giải bốn
70871
46610
72882
65733
31551
99321
90355
98865
25572
77240
63030
02381
13033
79431
24809
73731
48282
69902
61518
60019
33392
Giải ba
63925
28127
51034
49649
37517
39266
Giải nhì
36602
84140
48329
Giải nhất
06859
69325
33190
Giải Đặc Biệt
890232
751499
848488
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
07 ,9 ,22 ,9 ,2
15 ,07 ,8 ,9 ,7
21 ,5 ,70 ,6 ,59 ,9
33 ,20 ,3 ,1 ,48 ,1
490 ,9 ,0
56 ,1 ,5 ,9
62 ,7 ,53 ,6
716 ,2
829 ,16 ,2 ,8
9792 ,0

Xổ Số TRÀ VINH ngày 06-05-2022

Ngày: 06/05/2022
Mã: XSTV
Giải tám
02
Giải bảy
186
Giải sáu
2629
3117
3938
Giải năm
8463
Giải bốn
24809
73731
48282
69902
61518
60019
33392
Giải ba
37517
39266
Giải nhì
48329
Giải nhất
33190
Giải Đặc biệt
848488
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9 ,2
1
7 ,8 ,9 ,7
2
9 ,9
3
8 ,1
4
5
6
3 ,6
7
8
6 ,2 ,8
9
2 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
3
1
0 ,8 ,0 ,9
2
6
3
4
5
8 ,6
6
1 ,1
7
3 ,1 ,8
8
2 ,0 ,1 ,2
9

Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 06-05-2022

Ngày: 06/05/2022
Mã: XSBD
Giải tám
20
Giải bảy
526
Giải sáu
2762
3276
3567
Giải năm
9989
Giải bốn
98865
25572
77240
63030
02381
13033
79431
Giải ba
51034
49649
Giải nhì
84140
Giải nhất
69325
Giải Đặc biệt
751499
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
0 ,6 ,5
3
0 ,3 ,1 ,4
4
0 ,9 ,0
5
6
2 ,7 ,5
7
6 ,2
8
9 ,1
9
9
ĐầuĐuôi
2 ,4 ,3 ,4
0
8 ,3
1
6 ,7
2
3
3
3
4
6 ,2
5
2 ,7
6
6
7
8
8 ,4 ,9
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 06-05-2022

Ngày: 06/05/2022
Mã: XSVL
Giải tám
49
Giải bảy
707
Giải sáu
1615
7456
0409
Giải năm
6497
Giải bốn
70871
46610
72882
65733
31551
99321
90355
Giải ba
63925
28127
Giải nhì
36602
Giải nhất
06859
Giải Đặc biệt
890232
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,9 ,2
1
5 ,0
2
1 ,5 ,7
3
3 ,2
4
9
5
6 ,1 ,5 ,9
6
7
1
8
2
9
7
ĐầuĐuôi
1
0
7 ,5 ,2
1
8 ,0 ,3
2
3
3
4
1 ,5 ,2
5
5
6
0 ,9 ,2
7
8
4 ,0 ,5
9

Xổ Số Miền Nam ngày 29-04-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
90
17
30
Giải bảy
006
941
096
Giải sáu
8577
4278
4166
7179
4095
7772
2163
4260
9996
Giải năm
6212
7991
8110
Giải bốn
66673
53589
59904
76715
50273
81445
94104
44775
85068
73261
74524
61878
43991
67628
82987
46754
42208
50440
19628
43515
28992
Giải ba
18828
97768
42372
47346
96390
17790
Giải nhì
59734
03844
76451
Giải nhất
46067
10701
64283
Giải Đặc Biệt
835625
820491
182968
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
06 ,4 ,418
12 ,570 ,5
28 ,54 ,88
340
451 ,6 ,40
54 ,1
66 ,8 ,78 ,13 ,0 ,8
77 ,8 ,3 ,39 ,2 ,5 ,8 ,2
897 ,3
905 ,1 ,1 ,16 ,6 ,2 ,0 ,0

Xổ Số TRÀ VINH ngày 29-04-2022

Ngày: 29/04/2022
Mã: XSTV
Giải tám
30
Giải bảy
096
Giải sáu
2163
4260
9996
Giải năm
8110
Giải bốn
82987
46754
42208
50440
19628
43515
28992
Giải ba
96390
17790
Giải nhì
76451
Giải nhất
64283
Giải Đặc biệt
182968
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
0 ,5
2
8
3
0
4
0
5
4 ,1
6
3 ,0 ,8
7
8
7 ,3
9
6 ,6 ,2 ,0 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,6 ,1 ,4 ,9 ,9
0
5
1
9
2
6 ,8
3
5
4
1
5
9 ,9
6
8
7
0 ,2 ,6
8
9