XSMN Thứ 7

Xổ Số Miền Nam ngày 28-01-2023

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
49
27
68
94
Giải bảy
540
498
665
532
Giải sáu
1932
2646
4776
9278
0676
8783
3650
7938
1263
3661
7170
9862
Giải năm
3396
3431
5894
3699
Giải bốn
67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160
60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561
79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656
79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270
Giải ba
04639
67075
24847
26641
40916
08841
27722
18921
Giải nhì
19166
23264
59464
12201
Giải nhất
77246
88267
54513
57083
Giải Đặc Biệt
153878
750488
235543
923650
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
01 ,493 ,1
187 ,6 ,3
278 ,04 ,2 ,1
32 ,91 ,582 ,1
49 ,0 ,6 ,62 ,7 ,11 ,3
50 ,60
62 ,5 ,5 ,0 ,61 ,4 ,78 ,5 ,3 ,6 ,41 ,2
76 ,0 ,5 ,88 ,6 ,4 ,10 ,0
853 ,88 ,3
9684 ,04 ,9 ,4 ,7

Xổ Số HẬU GIANG ngày 28-01-2023

Ngày: 28/01/2023
Mã: XSHG
Giải tám
94
Giải bảy
532
Giải sáu
3661
7170
9862
Giải năm
3699
Giải bốn
79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270
Giải ba
27722
18921
Giải nhì
12201
Giải nhất
57083
Giải Đặc biệt
923650
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,1
1
2
4 ,2 ,1
3
2 ,1
4
5
0
6
1 ,2
7
0 ,0
8
8 ,3
9
4 ,9 ,4 ,7
ĐầuĐuôi
7 ,7 ,5
0
6 ,3 ,2 ,0
1
3 ,6 ,2
2
0 ,8
3
9 ,9 ,2
4
5
6
9
7
8
8
9
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 28-01-2023

Ngày: 28/01/2023
Mã: XSBP
Giải tám
68
Giải bảy
665
Giải sáu
3650
7938
1263
Giải năm
5894
Giải bốn
79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656
Giải ba
40916
08841
Giải nhì
59464
Giải nhất
54513
Giải Đặc biệt
235543
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
7 ,6 ,3
2
8 ,0
3
8
4
1 ,3
5
0 ,6
6
8 ,5 ,3 ,6 ,4
7
8
9
4 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,2
0
4
1
2
6 ,1 ,4
3
9 ,6
4
6
5
6 ,5 ,1
6
1
7
6 ,3 ,2
8
0
9

Xổ Số LONG AN ngày 28-01-2023

Ngày: 28/01/2023
Mã: XSLA
Giải tám
27
Giải bảy
498
Giải sáu
9278
0676
8783
Giải năm
3431
Giải bốn
60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561
Giải ba
24847
26641
Giải nhì
23264
Giải nhất
88267
Giải Đặc biệt
750488
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,4
1
2
7
3
1 ,5
4
2 ,7 ,1
5
6
1 ,4 ,7
7
8 ,6 ,4 ,1
8
3 ,8
9
8
ĐầuĐuôi
0
3 ,7 ,0 ,6 ,4
1
4
2
8
3
7 ,0 ,6
4
3
5
7
6
2 ,4 ,6
7
9 ,7 ,8
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 28-01-2023

Ngày: 28/01/2023
Mã: XSHCM
Giải tám
49
Giải bảy
540
Giải sáu
1932
2646
4776
Giải năm
3396
Giải bốn
67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160
Giải ba
04639
67075
Giải nhì
19166
Giải nhất
77246
Giải Đặc biệt
153878
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8
2
3
2 ,9
4
9 ,0 ,6 ,6
5
6
2 ,5 ,5 ,0 ,6
7
6 ,0 ,5 ,8
8
5
9
6
ĐầuĐuôi
4 ,7 ,6
0
1
3 ,6
2
3
4
6 ,6 ,8 ,7
5
4 ,7 ,9 ,6 ,4
6
7
1 ,7
8
4 ,3
9

Xổ Số Miền Nam ngày 21-01-2023

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
52
61
95
95
Giải bảy
278
341
597
219
Giải sáu
5832
7227
7091
7059
0715
6468
5213
3451
5495
8360
6542
5297
Giải năm
8430
5238
2301
9555
Giải bốn
69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484
55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963
69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105
73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807
Giải ba
15459
52487
53850
76587
54430
20232
72453
92329
Giải nhì
16775
56610
82737
09396
Giải nhất
87021
76599
70735
68906
Giải Đặc Biệt
483886
208093
792253
026185
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
01 ,51 ,7 ,6
185 ,1 ,7 ,03 ,9 ,69
27 ,1 ,17 ,59
32 ,0 ,780 ,2 ,7 ,52
4612
52 ,99 ,01 ,35 ,3
61 ,8 ,4 ,30 ,6 ,6
78 ,9 ,55
80 ,4 ,7 ,61 ,798 ,8 ,5
917 ,9 ,35 ,7 ,5 ,55 ,7 ,6

Xổ Số HẬU GIANG ngày 21-01-2023

Ngày: 21/01/2023
Mã: XSHG
Giải tám
95
Giải bảy
219
Giải sáu
8360
6542
5297
Giải năm
9555
Giải bốn
73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807
Giải ba
72453
92329
Giải nhì
09396
Giải nhất
68906
Giải Đặc biệt
026185
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,7 ,6
1
9
2
9
3
2
4
2
5
5 ,3
6
0 ,6 ,6
7
8
8 ,8 ,5
9
5 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
6
0
0
1
4 ,3
2
5
3
4
9 ,5 ,8
5
6 ,6 ,9 ,0
6
9 ,0
7
8 ,8
8
1 ,2
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 21-01-2023

Ngày: 21/01/2023
Mã: XSBP
Giải tám
95
Giải bảy
597
Giải sáu
5213
3451
5495
Giải năm
2301
Giải bốn
69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105
Giải ba
54430
20232
Giải nhì
82737
Giải nhất
70735
Giải Đặc biệt
792253
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5
1
3 ,9 ,6
2
7 ,5
3
0 ,2 ,7 ,5
4
5
1 ,3
6
7
8
9
9
5 ,7 ,5 ,5
ĐầuĐuôi
3
0
5 ,0
1
3
2
1 ,5
3
4
9 ,9 ,2 ,9 ,0 ,3
5
1
6
9 ,2 ,3
7
8
1 ,8
9

Xổ Số LONG AN ngày 21-01-2023

Ngày: 21/01/2023
Mã: XSLA
Giải tám
61
Giải bảy
341
Giải sáu
7059
0715
6468
Giải năm
5238
Giải bốn
55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963
Giải ba
53850
76587
Giải nhì
56610
Giải nhất
76599
Giải Đặc biệt
208093
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,1 ,7 ,0
2
3
8
4
1
5
9 ,0
6
1 ,8 ,4 ,3
7
5
8
1 ,7
9
7 ,9 ,3
ĐầuĐuôi
5 ,1
0
6 ,4 ,8 ,1
1
2
6 ,9
3
6
4
1 ,7
5
6
9 ,1 ,8
7
6 ,3
8
5 ,9
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 21-01-2023

Ngày: 21/01/2023
Mã: XSHCM
Giải tám
52
Giải bảy
278
Giải sáu
5832
7227
7091
Giải năm
8430
Giải bốn
69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484
Giải ba
15459
52487
Giải nhì
16775
Giải nhất
87021
Giải Đặc biệt
483886
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8
2
7 ,1 ,1
3
2 ,0 ,7
4
6
5
2 ,9
6
7
8 ,9 ,5
8
0 ,4 ,7 ,6
9
1
ĐầuĐuôi
3 ,8
0
9 ,2 ,2
1
5 ,3
2
3
8
4
7
5
4 ,8
6
2 ,3 ,8
7
7 ,1
8
7 ,5
9