XSMN Thứ 7

Xổ Số Miền Nam ngày 15-01-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
58
61
18
26
Giải bảy
014
400
384
604
Giải sáu
6907
6733
8472
9214
4219
5971
5847
9723
4684
4383
3668
7870
Giải năm
4684
9685
6468
0771
Giải bốn
53441
57565
19947
63976
80780
76216
43413
90642
58544
08499
14031
85901
53134
38475
23306
89692
47638
63010
30436
20871
44764
70410
49227
60370
19852
71855
33067
29567
Giải ba
69965
09722
65863
39154
93470
13079
34711
60248
Giải nhì
34258
21919
80245
93280
Giải nhất
42831
51509
91434
09342
Giải Đặc Biệt
436392
072034
021784
751784
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
070 ,1 ,964
14 ,6 ,34 ,9 ,98 ,00 ,1
2236 ,7
33 ,11 ,4 ,48 ,6 ,4
41 ,72 ,47 ,58 ,2
58 ,842 ,5
65 ,51 ,38 ,48 ,7 ,7
72 ,61 ,51 ,0 ,90 ,1 ,0
84 ,054 ,4 ,43 ,0 ,4
9292

Xổ Số HẬU GIANG ngày 15-01-2022

Ngày: 15/01/2022
Mã: XSHG
Giải tám
26
Giải bảy
604
Giải sáu
4383
3668
7870
Giải năm
0771
Giải bốn
70410
49227
60370
19852
71855
33067
29567
Giải ba
34711
60248
Giải nhì
93280
Giải nhất
09342
Giải Đặc biệt
751784
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
0 ,1
2
6 ,7
3
4
8 ,2
5
2 ,5
6
8 ,7 ,7
7
0 ,1 ,0
8
3 ,0 ,4
9
ĐầuĐuôi
7 ,1 ,7 ,8
0
7 ,1
1
5 ,4
2
8
3
0 ,8
4
5
5
2
6
2 ,6 ,6
7
6 ,4
8
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 15-01-2022

Ngày: 15/01/2022
Mã: XSBP
Giải tám
18
Giải bảy
384
Giải sáu
5847
9723
4684
Giải năm
6468
Giải bốn
23306
89692
47638
63010
30436
20871
44764
Giải ba
93470
13079
Giải nhì
80245
Giải nhất
91434
Giải Đặc biệt
021784
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
8 ,0
2
3
3
8 ,6 ,4
4
7 ,5
5
6
8 ,4
7
1 ,0 ,9
8
4 ,4 ,4
9
2
ĐầuĐuôi
1 ,7
0
7
1
9
2
2
3
8 ,8 ,6 ,3 ,8
4
4
5
0 ,3
6
4
7
1 ,6 ,3
8
7
9

Xổ Số LONG AN ngày 15-01-2022

Ngày: 15/01/2022
Mã: XSLA
Giải tám
61
Giải bảy
400
Giải sáu
9214
4219
5971
Giải năm
9685
Giải bốn
90642
58544
08499
14031
85901
53134
38475
Giải ba
65863
39154
Giải nhì
21919
Giải nhất
51509
Giải Đặc biệt
072034
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,1 ,9
1
4 ,9 ,9
2
3
1 ,4 ,4
4
2 ,4
5
4
6
1 ,3
7
1 ,5
8
5
9
9
ĐầuĐuôi
0
0
6 ,7 ,3 ,0
1
4
2
6
3
1 ,4 ,3 ,5 ,3
4
8 ,7
5
6
7
8
1 ,9 ,1 ,0
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 15-01-2022

Ngày: 15/01/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
58
Giải bảy
014
Giải sáu
6907
6733
8472
Giải năm
4684
Giải bốn
53441
57565
19947
63976
80780
76216
43413
Giải ba
69965
09722
Giải nhì
34258
Giải nhất
42831
Giải Đặc biệt
436392
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
4 ,6 ,3
2
2
3
3 ,1
4
1 ,7
5
8 ,8
6
5 ,5
7
2 ,6
8
4 ,0
9
2
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,3
1
7 ,2 ,9
2
3 ,1
3
1 ,8
4
6 ,6
5
7 ,1
6
0 ,4
7
5 ,5
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 08-01-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
52
65
61
08
Giải bảy
085
536
636
526
Giải sáu
3478
3706
1331
7180
0121
1435
2560
5042
6629
4527
1820
0959
Giải năm
6783
4909
4561
6483
Giải bốn
25847
27754
37004
81873
73651
03062
49273
98675
78134
00190
75058
11613
65554
22957
16429
28671
85267
41203
74119
06415
06168
19553
82329
97760
82537
33712
48956
49599
Giải ba
86409
80751
44301
74320
72411
00263
89063
69454
Giải nhì
89037
99900
23400
51451
Giải nhất
38828
83690
10289
12820
Giải Đặc Biệt
368915
049810
123449
506893
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
06 ,4 ,99 ,1 ,03 ,08
153 ,09 ,5 ,12
281 ,09 ,96 ,7 ,0 ,9 ,0
31 ,76 ,5 ,467
472 ,9
52 ,4 ,1 ,18 ,4 ,79 ,3 ,6 ,4 ,1
6251 ,0 ,1 ,7 ,8 ,30 ,3
78 ,3 ,351
85 ,3093
90 ,09 ,3

Xổ Số HẬU GIANG ngày 08-01-2022

Ngày: 08/01/2022
Mã: XSHG
Giải tám
08
Giải bảy
526
Giải sáu
4527
1820
0959
Giải năm
6483
Giải bốn
19553
82329
97760
82537
33712
48956
49599
Giải ba
89063
69454
Giải nhì
51451
Giải nhất
12820
Giải Đặc biệt
506893
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
2
2
6 ,7 ,0 ,9 ,0
3
7
4
5
9 ,3 ,6 ,4 ,1
6
0 ,3
7
8
3
9
9 ,3
ĐầuĐuôi
2 ,6 ,2
0
5
1
1
2
8 ,5 ,6 ,9
3
5
4
5
2 ,5
6
2 ,3
7
0
8
5 ,2 ,9
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 08-01-2022

Ngày: 08/01/2022
Mã: XSBP
Giải tám
61
Giải bảy
636
Giải sáu
2560
5042
6629
Giải năm
4561
Giải bốn
16429
28671
85267
41203
74119
06415
06168
Giải ba
72411
00263
Giải nhì
23400
Giải nhất
10289
Giải Đặc biệt
123449
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,0
1
9 ,5 ,1
2
9 ,9
3
6
4
2 ,9
5
6
1 ,0 ,1 ,7 ,8 ,3
7
1
8
9
9
ĐầuĐuôi
6 ,0
0
6 ,6 ,7 ,1
1
4
2
0 ,6
3
4
1
5
3
6
6
7
6
8
2 ,2 ,1 ,8 ,4
9

Xổ Số LONG AN ngày 08-01-2022

Ngày: 08/01/2022
Mã: XSLA
Giải tám
65
Giải bảy
536
Giải sáu
7180
0121
1435
Giải năm
4909
Giải bốn
98675
78134
00190
75058
11613
65554
22957
Giải ba
44301
74320
Giải nhì
99900
Giải nhất
83690
Giải Đặc biệt
049810
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,1 ,0
1
3 ,0
2
1 ,0
3
6 ,5 ,4
4
5
8 ,4 ,7
6
5
7
5
8
0
9
0 ,0
ĐầuĐuôi
8 ,9 ,2 ,0 ,9 ,1
0
2 ,0
1
2
1
3
3 ,5
4
6 ,3 ,7
5
3
6
5
7
5
8
0
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 08-01-2022

Ngày: 08/01/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
52
Giải bảy
085
Giải sáu
3478
3706
1331
Giải năm
6783
Giải bốn
25847
27754
37004
81873
73651
03062
49273
Giải ba
86409
80751
Giải nhì
89037
Giải nhất
38828
Giải Đặc biệt
368915
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,4 ,9
1
5
2
8
3
1 ,7
4
7
5
2 ,4 ,1 ,1
6
2
7
8 ,3 ,3
8
5 ,3
9
ĐầuĐuôi
0
3 ,5 ,5
1
5 ,6
2
8 ,7 ,7
3
5 ,0
4
8 ,1
5
0
6
4 ,3
7
7 ,2
8
0
9