XSMN Thứ 7

Xổ Số Miền Nam ngày 13-08-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
24
34
18
13
Giải bảy
295
385
308
607
Giải sáu
7954
5279
9745
3180
4778
1073
7399
8544
1052
7992
2447
7915
Giải năm
9760
7986
3203
4724
Giải bốn
37187
67186
72750
19706
45193
73027
71682
43041
45912
41943
89717
99994
13139
50453
17038
02353
88518
43760
37097
28475
24203
48308
76184
66091
54581
46481
16188
78213
Giải ba
77338
90532
62245
53728
28132
80667
46064
18281
Giải nhì
71867
97421
33961
98916
Giải nhất
99197
40673
93241
84872
Giải Đặc Biệt
447907
335361
781664
155348
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
06 ,78 ,3 ,37 ,8
12 ,78 ,83 ,5 ,3 ,6
24 ,78 ,14
38 ,24 ,98 ,2
451 ,3 ,54 ,17 ,8
54 ,032 ,3
60 ,710 ,7 ,1 ,44
798 ,3 ,352
87 ,6 ,25 ,0 ,64 ,1 ,1 ,8 ,1
95 ,3 ,749 ,72 ,1

Xổ Số HẬU GIANG ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: XSHG
Giải tám
13
Giải bảy
607
Giải sáu
7992
2447
7915
Giải năm
4724
Giải bốn
48308
76184
66091
54581
46481
16188
78213
Giải ba
46064
18281
Giải nhì
98916
Giải nhất
84872
Giải Đặc biệt
155348
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,8
1
3 ,5 ,3 ,6
2
4
3
4
7 ,8
5
6
4
7
2
8
4 ,1 ,1 ,8 ,1
9
2 ,1
ĐầuĐuôi
0
9 ,8 ,8 ,8
1
9 ,7
2
1 ,1
3
2 ,8 ,6
4
1
5
1
6
0 ,4
7
0 ,8 ,4
8
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: XSBP
Giải tám
18
Giải bảy
308
Giải sáu
7399
8544
1052
Giải năm
3203
Giải bốn
17038
02353
88518
43760
37097
28475
24203
Giải ba
28132
80667
Giải nhì
33961
Giải nhất
93241
Giải Đặc biệt
781664
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3 ,3
1
8 ,8
2
3
8 ,2
4
4 ,1
5
2 ,3
6
0 ,7 ,1 ,4
7
5
8
9
9 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
6 ,4
1
5 ,3
2
0 ,5 ,0
3
4 ,6
4
7
5
6
9 ,6
7
1 ,0 ,3 ,1
8
9
9

Xổ Số LONG AN ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: XSLA
Giải tám
34
Giải bảy
385
Giải sáu
3180
4778
1073
Giải năm
7986
Giải bốn
43041
45912
41943
89717
99994
13139
50453
Giải ba
62245
53728
Giải nhì
97421
Giải nhất
40673
Giải Đặc biệt
335361
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,7
2
8 ,1
3
4 ,9
4
1 ,3 ,5
5
3
6
1
7
8 ,3 ,3
8
5 ,0 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,2 ,6
1
1
2
7 ,4 ,5 ,7
3
3 ,9
4
8 ,4
5
8
6
1
7
7 ,2
8
3
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 13-08-2022

Ngày: 13/08/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
24
Giải bảy
295
Giải sáu
7954
5279
9745
Giải năm
9760
Giải bốn
37187
67186
72750
19706
45193
73027
71682
Giải ba
77338
90532
Giải nhì
71867
Giải nhất
99197
Giải Đặc biệt
447907
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,7
1
2
4 ,7
3
8 ,2
4
5
5
4 ,0
6
0 ,7
7
9
8
7 ,6 ,2
9
5 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,5
0
1
8 ,3
2
9
3
2 ,5
4
9 ,4
5
8 ,0
6
8 ,2 ,6 ,9 ,0
7
3
8
7
9

Xổ Số Miền Nam ngày 06-08-2022

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
14
35
26
24
Giải bảy
987
441
461
920
Giải sáu
5178
5018
5643
4242
6832
0597
9306
6971
5841
0277
6746
9458
Giải năm
6200
6451
4541
3949
Giải bốn
99510
71678
85230
15550
10366
36303
40607
82071
77736
38885
22788
08285
35839
71199
11426
65277
42632
87186
11922
72609
62442
59915
57089
36514
74230
58879
20878
14643
Giải ba
09096
56866
02282
08124
66370
38076
72889
95626
Giải nhì
45316
64072
84212
90558
Giải nhất
17392
26503
49858
93249
Giải Đặc Biệt
267716
508665
803808
969472
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
00 ,3 ,736 ,9 ,8
14 ,8 ,0 ,6 ,625 ,4
246 ,6 ,24 ,0 ,6
305 ,2 ,6 ,920
431 ,21 ,1 ,26 ,9 ,3 ,9
50188 ,8
66 ,651
78 ,81 ,21 ,7 ,0 ,67 ,9 ,8 ,2
875 ,8 ,5 ,269 ,9
96 ,27 ,9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: XSHG
Giải tám
24
Giải bảy
920
Giải sáu
0277
6746
9458
Giải năm
3949
Giải bốn
59915
57089
36514
74230
58879
20878
14643
Giải ba
72889
95626
Giải nhì
90558
Giải nhất
93249
Giải Đặc biệt
969472
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,4
2
4 ,0 ,6
3
0
4
6 ,9 ,3 ,9
5
8 ,8
6
7
7 ,9 ,8 ,2
8
9 ,9
9
ĐầuĐuôi
2 ,3
0
1
7
2
4
3
2 ,1
4
1
5
4 ,2
6
7
7
5 ,7 ,5
8
4 ,8 ,7 ,8 ,4
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: XSBP
Giải tám
26
Giải bảy
461
Giải sáu
9306
6971
5841
Giải năm
4541
Giải bốn
11426
65277
42632
87186
11922
72609
62442
Giải ba
66370
38076
Giải nhì
84212
Giải nhất
49858
Giải Đặc biệt
803808
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,9 ,8
1
2
2
6 ,6 ,2
3
2
4
1 ,1 ,2
5
8
6
1
7
1 ,7 ,0 ,6
8
6
9
ĐầuĐuôi
7
0
6 ,7 ,4 ,4
1
3 ,2 ,4 ,1
2
3
4
5
2 ,0 ,2 ,8 ,7
6
7
7
5 ,0
8
0
9

Xổ Số LONG AN ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: XSLA
Giải tám
35
Giải bảy
441
Giải sáu
4242
6832
0597
Giải năm
6451
Giải bốn
82071
77736
38885
22788
08285
35839
71199
Giải ba
02282
08124
Giải nhì
64072
Giải nhất
26503
Giải Đặc biệt
508665
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
2
4
3
5 ,2 ,6 ,9
4
1 ,2
5
1
6
5
7
1 ,2
8
5 ,8 ,5 ,2
9
7 ,9
ĐầuĐuôi
0
4 ,5 ,7
1
4 ,3 ,8 ,7
2
0
3
2
4
3 ,8 ,8 ,6
5
3
6
9
7
8
8
3 ,9
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 06-08-2022

Ngày: 06/08/2022
Mã: XSHCM
Giải tám
14
Giải bảy
987
Giải sáu
5178
5018
5643
Giải năm
6200
Giải bốn
99510
71678
85230
15550
10366
36303
40607
Giải ba
09096
56866
Giải nhì
45316
Giải nhất
17392
Giải Đặc biệt
267716
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3 ,7
1
4 ,8 ,0 ,6 ,6
2
3
0
4
3
5
0
6
6 ,6
7
8 ,8
8
7
9
6 ,2
ĐầuĐuôi
0 ,1 ,3 ,5
0
1
9
2
4 ,0
3
1
4
5
6 ,9 ,6 ,1 ,1
6
8 ,0
7
7 ,1 ,7
8
9