XSMN Thứ 7

Xổ Số Miền Nam ngày 23-05-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
95
32
79
74
Giải bảy
012
442
946
984
Giải sáu
3045
5798
9779
4092
6284
7553
6806
8580
6261
7400
1268
9222
Giải năm
7082
7861
1680
8467
Giải bốn
09123
59561
77354
80165
02861
75497
20975
36625
89494
69203
40350
62024
33185
42919
03603
01833
23021
17785
12563
28957
96922
94084
40197
86672
39244
36350
80293
52032
Giải ba
48892
55497
93877
99886
11614
35191
16204
24048
Giải nhì
26624
60466
99679
10735
Giải nhất
14885
87620
05215
01411
Giải Đặc Biệt
488480
813192
313812
351737
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
03 6 ,3 0 ,4
12 9 4 ,5 ,2 1
23 ,4 5 ,4 ,0 1 ,2 2
32 3 2 ,5 ,7
45 2 6 4 ,8
54 3 ,0 7 0
61 ,5 ,1 1 ,6 1 ,3 8 ,7
79 ,5 7 9 ,9 4 ,2
82 ,5 ,0 4 ,5 ,6 0 ,0 ,5 4 ,4
95 ,8 ,7 ,2 ,7 2 ,4 ,2 1 7 ,3

Xổ Số HẬU GIANG ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSHG
Giải tám
74
Giải bảy
984
Giải sáu
7400
1268
9222
Giải năm
8467
Giải bốn
94084
40197
86672
39244
36350
80293
52032
Giải ba
16204
24048
Giải nhì
10735
Giải nhất
01411
Giải Đặc biệt
351737
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,4
1
1
2
2
3
2 ,5 ,7
4
4 ,8
5
0
6
8 ,7
7
4 ,2
8
4 ,4
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,5
0
1
1
2 ,7 ,3
2
9
3
7 ,8 ,8 ,4 ,0
4
3
5
6
6 ,9 ,3
7
6 ,4
8
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSBP
Giải tám
79
Giải bảy
946
Giải sáu
6806
8580
6261
Giải năm
1680
Giải bốn
03603
01833
23021
17785
12563
28957
96922
Giải ba
11614
35191
Giải nhì
99679
Giải nhất
05215
Giải Đặc biệt
313812
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,3
1
4 ,5 ,2
2
1 ,2
3
3
4
6
5
7
6
1 ,3
7
9 ,9
8
0 ,0 ,5
9
1
ĐầuĐuôi
8 ,8
0
6 ,2 ,9
1
2 ,1
2
0 ,3 ,6
3
1
4
8 ,1
5
4 ,0
6
5
7
8
7 ,7
9

Xổ Số LONG AN ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSLA
Giải tám
32
Giải bảy
442
Giải sáu
4092
6284
7553
Giải năm
7861
Giải bốn
36625
89494
69203
40350
62024
33185
42919
Giải ba
93877
99886
Giải nhì
60466
Giải nhất
87620
Giải Đặc biệt
813192
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
9
2
5 ,4 ,0
3
2
4
2
5
3 ,0
6
1 ,6
7
7
8
4 ,5 ,6
9
2 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
5 ,2
0
6
1
3 ,4 ,9 ,9
2
5 ,0
3
8 ,9 ,2
4
2 ,8
5
8 ,6
6
7
7
8
1
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
95
Giải bảy
012
Giải sáu
3045
5798
9779
Giải năm
7082
Giải bốn
09123
59561
77354
80165
02861
75497
20975
Giải ba
48892
55497
Giải nhì
26624
Giải nhất
14885
Giải Đặc biệt
488480
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2
2
3 ,4
3
4
5
5
4
6
1 ,5 ,1
7
9 ,5
8
2 ,5 ,0
9
5 ,8 ,7 ,2 ,7
ĐầuĐuôi
8
0
6 ,6
1
1 ,8 ,9
2
2
3
5 ,2
4
9 ,4 ,6 ,7 ,8
5
6
9 ,9
7
9
8
7
9

Xổ Số Miền Nam ngày 16-05-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
24
25
59
84
Giải bảy
974
242
710
759
Giải sáu
8023
8679
8278
1489
7363
1745
7922
6086
4047
7092
9963
4138
Giải năm
6142
9239
1326
5475
Giải bốn
90432
92251
09317
66133
80214
89969
33738
15658
38580
25725
65554
20411
78901
93136
60429
62332
13220
38119
80905
77253
56832
64077
02438
98199
14782
90462
97719
87528
Giải ba
18706
14307
82832
01455
75700
21283
20303
03682
Giải nhì
90342
73647
90083
85470
Giải nhất
65452
69207
69402
74938
Giải Đặc Biệt
723711
134729
278080
562668
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
06 ,7 1 ,7 5 ,0 ,2 3
17 ,4 ,1 1 0 ,9 9
24 ,3 5 ,5 ,9 2 ,6 ,9 ,0 8
32 ,3 ,8 9 ,6 ,2 2 ,2 8 ,8 ,8
42 ,2 2 ,5 ,7 7
51 ,2 8 ,4 ,5 9 ,3 9
69 3 3 ,2 ,8
74 ,9 ,8 5 ,7 ,0
89 ,0 6 ,3 ,3 ,0 4 ,2 ,2
92 ,9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: XSHG
Giải tám
84
Giải bảy
759
Giải sáu
7092
9963
4138
Giải năm
5475
Giải bốn
64077
02438
98199
14782
90462
97719
87528
Giải ba
20303
03682
Giải nhì
85470
Giải nhất
74938
Giải Đặc biệt
562668
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
9
2
8
3
8 ,8 ,8
4
5
9
6
3 ,2 ,8
7
5 ,7 ,0
8
4 ,2 ,2
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
7
0
1
9 ,8 ,6 ,8
2
6 ,0
3
8
4
7
5
6
7
7
3 ,3 ,2 ,3 ,6
8
5 ,9 ,1
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: XSBP
Giải tám
59
Giải bảy
710
Giải sáu
7922
6086
4047
Giải năm
1326
Giải bốn
60429
62332
13220
38119
80905
77253
56832
Giải ba
75700
21283
Giải nhì
90083
Giải nhất
69402
Giải Đặc biệt
278080
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,0 ,2
1
0 ,9
2
2 ,6 ,9 ,0
3
2 ,2
4
7
5
9 ,3
6
7
8
6 ,3 ,3 ,0
9
ĐầuĐuôi
1 ,2 ,0 ,8
0
1
2 ,3 ,3 ,0
2
5 ,8 ,8
3
4
0
5
8 ,2
6
4
7
8
5 ,2 ,1
9

Xổ Số LONG AN ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: XSLA
Giải tám
25
Giải bảy
242
Giải sáu
1489
7363
1745
Giải năm
9239
Giải bốn
15658
38580
25725
65554
20411
78901
93136
Giải ba
82832
01455
Giải nhì
73647
Giải nhất
69207
Giải Đặc biệt
134729
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,7
1
1
2
5 ,5 ,9
3
9 ,6 ,2
4
2 ,5 ,7
5
8 ,4 ,5
6
3
7
8
9 ,0
9
ĐầuĐuôi
8
0
1 ,0
1
4 ,3
2
6
3
5
4
2 ,4 ,2 ,5
5
3
6
4 ,0
7
5
8
8 ,3 ,2
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
24
Giải bảy
974
Giải sáu
8023
8679
8278
Giải năm
6142
Giải bốn
90432
92251
09317
66133
80214
89969
33738
Giải ba
18706
14307
Giải nhì
90342
Giải nhất
65452
Giải Đặc biệt
723711
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,7
1
7 ,4 ,1
2
4 ,3
3
2 ,3 ,8
4
2 ,2
5
1 ,2
6
9
7
4 ,9 ,8
8
9
ĐầuĐuôi
0
5 ,1
1
4 ,3 ,4 ,5
2
2 ,3
3
2 ,7 ,1
4
5
0
6
1 ,0
7
7 ,3
8
7 ,6
9