XSMN Thứ 7

Xổ Số Miền Nam ngày 16-09-2023

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
51
59
14
06
Giải bảy
997
197
815
656
Giải sáu
1532
9443
2480
8706
8059
3392
3445
1936
1175
8507
2149
7355
Giải năm
3532
7364
3555
1757
Giải bốn
61127
10324
62034
94572
54733
88071
88193
22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552
44908
02187
68828
09993
56573
59777
69506
09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360
Giải ba
96415
91604
23240
43402
91437
84245
13414
97060
Giải nhì
65464
85380
32874
51116
Giải nhất
55737
63514
18839
82723
Giải Đặc Biệt
819447
097778
758268
987278
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
04 6 ,2 8 ,6 6 ,7
15 4 4 ,5 0 ,3 ,2 ,4 ,6
27 ,4 8 3
32 ,2 ,4 ,3 ,7 6 ,7 ,9
43 ,7 2 ,9 ,0 5 ,5 9
51 9 ,9 ,2 5 6 ,5 ,7
64 4 ,8 ,2 8 8 ,0 ,0
72 ,1 8 ,8 5 ,3 ,7 ,4 8
80 0 7 8
97 ,3 7 ,2 ,9 3 5

Xổ Số HẬU GIANG ngày 16-09-2023

Ngày: 16/09/2023
Mã: XSHG
Giải tám
06
Giải bảy
656
Giải sáu
8507
2149
7355
Giải năm
1757
Giải bốn
09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360
Giải ba
13414
97060
Giải nhì
51116
Giải nhất
82723
Giải Đặc biệt
987278
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,7
1
0 ,3 ,2 ,4 ,6
2
3
3
4
9
5
6 ,5 ,7
6
8 ,0 ,0
7
8
8
8
9
5
ĐầuĐuôi
1 ,6 ,6
0
1
1
2
1 ,2
3
1
4
5 ,9
5
0 ,5 ,1
6
0 ,5
7
6 ,8 ,7
8
4
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 16-09-2023

Ngày: 16/09/2023
Mã: XSBP
Giải tám
14
Giải bảy
815
Giải sáu
3445
1936
1175
Giải năm
3555
Giải bốn
44908
02187
68828
09993
56573
59777
69506
Giải ba
91437
84245
Giải nhì
32874
Giải nhất
18839
Giải Đặc biệt
758268
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,6
1
4 ,5
2
8
3
6 ,7 ,9
4
5 ,5
5
5
6
8
7
5 ,3 ,7 ,4
8
7
9
3
ĐầuĐuôi
0
1
2
9 ,7
3
1 ,7
4
1 ,4 ,7 ,5 ,4
5
3 ,0
6
8 ,7 ,3
7
0 ,2 ,6
8
3
9

Xổ Số LONG AN ngày 16-09-2023

Ngày: 16/09/2023
Mã: XSLA
Giải tám
59
Giải bảy
197
Giải sáu
8706
8059
3392
Giải năm
7364
Giải bốn
22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552
Giải ba
23240
43402
Giải nhì
85380
Giải nhất
63514
Giải Đặc biệt
097778
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,2
1
4
2
3
4
2 ,9 ,0
5
9 ,9 ,2
6
4 ,8 ,2
7
8 ,8
8
0
9
7 ,2 ,9
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
1
9 ,4 ,6 ,5 ,0
2
3
6 ,1
4
5
0
6
9
7
6 ,7 ,7
8
5 ,5 ,9 ,4
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 16-09-2023

Ngày: 16/09/2023
Mã: XSHCM
Giải tám
51
Giải bảy
997
Giải sáu
1532
9443
2480
Giải năm
3532
Giải bốn
61127
10324
62034
94572
54733
88071
88193
Giải ba
96415
91604
Giải nhì
65464
Giải nhất
55737
Giải Đặc biệt
819447
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
5
2
7 ,4
3
2 ,2 ,4 ,3 ,7
4
3 ,7
5
1
6
4
7
2 ,1
8
0
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
8
0
5 ,7
1
3 ,3 ,7
2
4 ,3 ,9
3
2 ,3 ,0 ,6
4
1
5
6
9 ,2 ,3 ,4
7
8
9

Xổ Số Miền Nam ngày 09-09-2023

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
02
92
05
95
Giải bảy
504
709
363
105
Giải sáu
3928
4823
6117
6012
0951
5435
1450
7669
4723
3888
5662
8535
Giải năm
0129
0264
9604
9050
Giải bốn
13438
81025
08540
08555
75619
49498
34370
67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155
73881
07850
35444
16899
91768
50840
54910
44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041
Giải ba
46603
00414
68924
45708
05715
96131
29828
73470
Giải nhì
15442
84072
28271
14815
Giải nhất
85132
99061
09932
74090
Giải Đặc Biệt
058175
503039
194060
426075
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
02 ,4 ,3 9 ,8 5 ,4 5
17 ,9 ,4 2 ,2 0 ,5 6 ,9 ,5
28 ,3 ,9 ,5 3 ,4 3 8
38 ,2 5 ,4 ,4 ,9 1 ,2 5
40 ,2 4 ,0 1
55 1 ,5 0 ,0 0 ,7
64 ,1 3 ,9 ,8 ,0 2
70 ,5 2 1 0 ,5
81 8 ,1 ,8
98 2 ,0 ,8 9 5 ,4 ,0

Xổ Số HẬU GIANG ngày 09-09-2023

Ngày: 09/09/2023
Mã: XSHG
Giải tám
95
Giải bảy
105
Giải sáu
3888
5662
8535
Giải năm
9050
Giải bốn
44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041
Giải ba
29828
73470
Giải nhì
14815
Giải nhất
74090
Giải Đặc biệt
426075
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5
1
6 ,9 ,5
2
8
3
5
4
1
5
0 ,7
6
2
7
0 ,5
8
8 ,1 ,8
9
5 ,4 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,9
0
8 ,4
1
6
2
3
9
4
9 ,0 ,3 ,1 ,7
5
1
6
5
7
8 ,8 ,2
8
1
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 09-09-2023

Ngày: 09/09/2023
Mã: XSBP
Giải tám
05
Giải bảy
363
Giải sáu
1450
7669
4723
Giải năm
9604
Giải bốn
73881
07850
35444
16899
91768
50840
54910
Giải ba
05715
96131
Giải nhì
28271
Giải nhất
09932
Giải Đặc biệt
194060
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,4
1
0 ,5
2
3
3
1 ,2
4
4 ,0
5
0 ,0
6
3 ,9 ,8 ,0
7
1
8
1
9
9
ĐầuĐuôi
5 ,5 ,4 ,1 ,6
0
8 ,3 ,7
1
3
2
6 ,2
3
0 ,4
4
0 ,1
5
6
7
6
8
6 ,9
9

Xổ Số LONG AN ngày 09-09-2023

Ngày: 09/09/2023
Mã: XSLA
Giải tám
92
Giải bảy
709
Giải sáu
6012
0951
5435
Giải năm
0264
Giải bốn
67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155
Giải ba
68924
45708
Giải nhì
84072
Giải nhất
99061
Giải Đặc biệt
503039
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,8
1
2 ,2
2
3 ,4
3
5 ,4 ,4 ,9
4
5
1 ,5
6
4 ,1
7
2
8
9
2 ,0 ,8
ĐầuĐuôi
9
0
5 ,6
1
9 ,1 ,1 ,7
2
2
3
6 ,3 ,3 ,2
4
3 ,5
5
6
7
9 ,0
8
0 ,3
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 09-09-2023

Ngày: 09/09/2023
Mã: XSHCM
Giải tám
02
Giải bảy
504
Giải sáu
3928
4823
6117
Giải năm
0129
Giải bốn
13438
81025
08540
08555
75619
49498
34370
Giải ba
46603
00414
Giải nhì
15442
Giải nhất
85132
Giải Đặc biệt
058175
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,4 ,3
1
7 ,9 ,4
2
8 ,3 ,9 ,5
3
8 ,2
4
0 ,2
5
5
6
7
0 ,5
8
9
8
ĐầuĐuôi
4 ,7
0
1
0 ,4 ,3
2
2 ,0
3
0 ,1
4
2 ,5 ,7
5
6
1
7
2 ,3 ,9
8
2 ,1
9