XSMN Thứ 7

Xổ Số Miền Nam ngày 27-11-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
92
98
70
89
Giải bảy
926
120
664
538
Giải sáu
2310
5163
7445
7729
7192
2983
1746
3186
8389
1293
4282
9576
Giải năm
7705
9409
2814
9009
Giải bốn
59725
09302
15436
97927
25513
93488
92673
95308
28932
50175
54348
11128
15360
77858
35730
05728
98460
81025
00604
02670
62080
95164
42882
68940
79446
67281
85160
87579
Giải ba
60703
78419
98236
39702
46185
58684
38130
04575
Giải nhì
54268
34627
81523
00108
Giải nhất
73340
21146
71128
93183
Giải Đặc Biệt
486755
834415
983112
850830
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
05 ,2 ,39 ,8 ,249 ,8
10 ,3 ,954 ,2
26 ,5 ,70 ,9 ,8 ,78 ,5 ,3 ,8
362 ,608 ,0 ,0
45 ,08 ,660 ,6
558
63 ,804 ,04 ,0
7350 ,06 ,9 ,5
8836 ,9 ,0 ,5 ,49 ,2 ,2 ,1 ,3
928 ,23

Xổ Số HẬU GIANG ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSHG
Giải tám
89
Giải bảy
538
Giải sáu
1293
4282
9576
Giải năm
9009
Giải bốn
95164
42882
68940
79446
67281
85160
87579
Giải ba
38130
04575
Giải nhì
00108
Giải nhất
93183
Giải Đặc biệt
850830
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
2
3
8 ,0 ,0
4
0 ,6
5
6
4 ,0
7
6 ,9 ,5
8
9 ,2 ,2 ,1 ,3
9
3
ĐầuĐuôi
4 ,6 ,3 ,3
0
8
1
8 ,8
2
9 ,8
3
6
4
7
5
7 ,4
6
7
3 ,0
8
8 ,0 ,7
9

Xổ Số LONG AN ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSLA
Giải tám
98
Giải bảy
120
Giải sáu
7729
7192
2983
Giải năm
9409
Giải bốn
95308
28932
50175
54348
11128
15360
77858
Giải ba
98236
39702
Giải nhì
34627
Giải nhất
21146
Giải Đặc biệt
834415
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8 ,2
1
5
2
0 ,9 ,8 ,7
3
2 ,6
4
8 ,6
5
8
6
0
7
5
8
3
9
8 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,6
0
1
9 ,3 ,0
2
8
3
4
7 ,1
5
3 ,4
6
2
7
9 ,0 ,4 ,2 ,5
8
2 ,0
9

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSBP
Giải tám
70
Giải bảy
664
Giải sáu
1746
3186
8389
Giải năm
2814
Giải bốn
35730
05728
98460
81025
00604
02670
62080
Giải ba
46185
58684
Giải nhì
81523
Giải nhất
71128
Giải Đặc biệt
983112
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
4 ,2
2
8 ,5 ,3 ,8
3
0
4
6
5
6
4 ,0
7
0 ,0
8
6 ,9 ,0 ,5 ,4
9
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,6 ,7 ,8
0
1
1
2
2
3
6 ,1 ,0 ,8
4
2 ,8
5
4 ,8
6
7
2 ,2
8
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
92
Giải bảy
926
Giải sáu
2310
5163
7445
Giải năm
7705
Giải bốn
59725
09302
15436
97927
25513
93488
92673
Giải ba
60703
78419
Giải nhì
54268
Giải nhất
73340
Giải Đặc biệt
486755
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,3
1
0 ,3 ,9
2
6 ,5 ,7
3
6
4
5 ,0
5
5
6
3 ,8
7
3
8
8
9
2
ĐầuĐuôi
1 ,4
0
1
9 ,0
2
6 ,1 ,7 ,0
3
4
4 ,0 ,2 ,5
5
2 ,3
6
2
7
8 ,6
8
1
9

Xổ Số Miền Nam ngày 20-11-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
Giải tám
00
51
81
54
Giải bảy
403
632
113
400
Giải sáu
8823
7920
3996
6213
5141
4450
6377
5489
1733
8773
4812
9529
Giải năm
2199
0691
3662
6901
Giải bốn
91471
73599
28585
71627
22593
16798
80855
59763
22739
98129
69216
79159
27969
07632
34235
00814
65156
11746
13971
58709
95934
25326
55282
09687
46259
02438
84832
45400
Giải ba
10187
18357
18196
43915
57109
81504
76863
51552
Giải nhì
51071
90320
07046
38101
Giải nhất
83669
57040
42230
79996
Giải Đặc Biệt
835921
089159
577002
137686
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
00 ,39 ,9 ,4 ,20 ,1 ,0 ,1
13 ,6 ,53 ,42
23 ,0 ,7 ,19 ,09 ,6
32 ,9 ,23 ,5 ,4 ,08 ,2
41 ,06 ,6
55 ,71 ,0 ,9 ,964 ,9 ,2
693 ,923
71 ,17 ,13
85 ,71 ,92 ,7 ,6
96 ,9 ,9 ,3 ,81 ,66

Xổ Số BÌNH PHƯỚC ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSBP
Giải tám
81
Giải bảy
113
Giải sáu
6377
5489
1733
Giải năm
3662
Giải bốn
34235
00814
65156
11746
13971
58709
95934
Giải ba
57109
81504
Giải nhì
07046
Giải nhất
42230
Giải Đặc biệt
577002
Kết quả Xổ Số BÌNH PHƯỚC chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,9 ,4 ,2
1
3 ,4
2
3
3 ,5 ,4 ,0
4
6 ,6
5
6
6
2
7
7 ,1
8
1 ,9
9
ĐầuĐuôi
3
0
8 ,7
1
6 ,0
2
1 ,3
3
1 ,3 ,0
4
3
5
5 ,4 ,4
6
7
7
8
8 ,0 ,0
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSHG
Giải tám
54
Giải bảy
400
Giải sáu
8773
4812
9529
Giải năm
6901
Giải bốn
25326
55282
09687
46259
02438
84832
45400
Giải ba
76863
51552
Giải nhì
38101
Giải nhất
79996
Giải Đặc biệt
137686
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,1 ,0 ,1
1
2
2
9 ,6
3
8 ,2
4
5
4 ,9 ,2
6
3
7
3
8
2 ,7 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
0 ,0
0
0 ,0
1
1 ,8 ,3 ,5
2
7 ,6
3
5
4
5
2 ,9 ,8
6
8
7
3
8
2 ,5
9

Xổ Số LONG AN ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSLA
Giải tám
51
Giải bảy
632
Giải sáu
6213
5141
4450
Giải năm
0691
Giải bốn
59763
22739
98129
69216
79159
27969
07632
Giải ba
18196
43915
Giải nhì
90320
Giải nhất
57040
Giải Đặc biệt
089159
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,6 ,5
2
9 ,0
3
2 ,9 ,2
4
1 ,0
5
1 ,0 ,9 ,9
6
3 ,9
7
8
9
1 ,6
ĐầuĐuôi
5 ,2 ,4
0
5 ,4 ,9
1
3 ,3
2
1 ,6
3
4
1
5
1 ,9
6
7
8
3 ,2 ,5 ,6 ,5
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
00
Giải bảy
403
Giải sáu
8823
7920
3996
Giải năm
2199
Giải bốn
91471
73599
28585
71627
22593
16798
80855
Giải ba
10187
18357
Giải nhì
51071
Giải nhất
83669
Giải Đặc biệt
835921
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3
1
2
3 ,0 ,7 ,1
3
4
5
5 ,7
6
9
7
1 ,1
8
5 ,7
9
6 ,9 ,9 ,3 ,8
ĐầuĐuôi
0 ,2
0
7 ,7 ,2
1
2
0 ,2 ,9
3
4
8 ,5
5
9
6
2 ,8 ,5
7
9
8
9 ,9 ,6
9