XSMT Chủ Nhật

Xổ Số Miền Trung ngày 28-05-2023

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
33
63
Giải bảy
306
072
Giải sáu
4501
9967
2380
4439
7375
4163
Giải năm
1214
6069
Giải bốn
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
Giải ba
02325
20791
09705
93168
Giải nhì
09586
64238
Giải nhất
11366
56333
Giải Đặc Biệt
876090
505873
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,1 ,95
143
25
33 ,89 ,8 ,3
47 ,1
56
67 ,8 ,63 ,3 ,9 ,9 ,4 ,8
772 ,5 ,4 ,7 ,3
80 ,6
91 ,06 ,1

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 28-05-2023

Ngày: 28/05/2023
Mã: XSKH
Giải tám
63
Giải bảy
072
Giải sáu
4439
7375
4163
Giải năm
6069
Giải bốn
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
Giải ba
09705
93168
Giải nhì
64238
Giải nhất
56333
Giải Đặc biệt
505873
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
3
2
3
9 ,8 ,3
4
5
6
3 ,3 ,9 ,9 ,4 ,8
7
2 ,5 ,4 ,7 ,3
8
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
0
9
1
7
2
6 ,6 ,1 ,3 ,7
3
6 ,7
4
7 ,0
5
9
6
7
7
6 ,3
8
3 ,6 ,6
9

Xổ Số KON TUM ngày 28-05-2023

Ngày: 28/05/2023
Mã: XSKT
Giải tám
33
Giải bảy
306
Giải sáu
4501
9967
2380
Giải năm
1214
Giải bốn
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
Giải ba
02325
20791
Giải nhì
09586
Giải nhất
11366
Giải Đặc biệt
876090
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1 ,9
1
4
2
5
3
3 ,8
4
7 ,1
5
6
6
7 ,8 ,6
7
7
8
0 ,6
9
1 ,0
ĐầuĐuôi
8 ,9
0
0 ,4 ,9
1
2
3
3
1
4
2
5
0 ,5 ,8 ,6
6
6 ,4 ,7
7
3 ,6
8
0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 21-05-2023

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
23
14
Giải bảy
930
342
Giải sáu
8790
5246
9056
6424
0242
8430
Giải năm
8555
3504
Giải bốn
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
Giải ba
72707
29197
90472
28124
Giải nhì
26159
14581
Giải nhất
96760
14086
Giải Đặc Biệt
602436
727077
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
07 ,74 ,8
14 ,5
23 ,84 ,1 ,4
30 ,60 ,4
46 ,62 ,2
56 ,5 ,98 ,2
602
72 ,7
891 ,6
90 ,7 ,6 ,7 ,7

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 21-05-2023

Ngày: 21/05/2023
Mã: XSKH
Giải tám
14
Giải bảy
342
Giải sáu
6424
0242
8430
Giải năm
3504
Giải bốn
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
Giải ba
90472
28124
Giải nhì
14581
Giải nhất
14086
Giải Đặc biệt
727077
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8
1
4 ,5
2
4 ,1 ,4
3
0 ,4
4
2 ,2
5
8 ,2
6
2
7
2 ,7
8
1 ,6
9
ĐầuĐuôi
3
0
2 ,8
1
4 ,4 ,6 ,5 ,7
2
3
1 ,2 ,0 ,3 ,2
4
1
5
8
6
7
7
5 ,0
8
9

Xổ Số KON TUM ngày 21-05-2023

Ngày: 21/05/2023
Mã: XSKT
Giải tám
23
Giải bảy
930
Giải sáu
8790
5246
9056
Giải năm
8555
Giải bốn
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
Giải ba
72707
29197
Giải nhì
26159
Giải nhất
96760
Giải Đặc biệt
602436
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7
1
2
3 ,8
3
0 ,6
4
6 ,6
5
6 ,5 ,9
6
0
7
8
9
9
0 ,7 ,6 ,7 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,6
0
1
2
2
3
4
5
5
4 ,5 ,9 ,4 ,3
6
0 ,9 ,9 ,0 ,9
7
2
8
8 ,5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 14-05-2023

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
91
77
Giải bảy
603
414
Giải sáu
7358
5861
3408
2458
0005
0619
Giải năm
6336
1999
Giải bốn
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
23689
33216
73115
07404
15580
49151
47058
Giải ba
43529
24730
44421
71221
Giải nhì
33112
89546
Giải nhất
11752
75856
Giải Đặc Biệt
603489
157684
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
03 ,85 ,4
16 ,24 ,9 ,6 ,5
291 ,1
36 ,0
436
58 ,7 ,28 ,1 ,8 ,6
61
71 ,97
899 ,0 ,4
91 ,3 ,79

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 14-05-2023

Ngày: 14/05/2023
Mã: XSKH
Giải tám
77
Giải bảy
414
Giải sáu
2458
0005
0619
Giải năm
1999
Giải bốn
23689
33216
73115
07404
15580
49151
47058
Giải ba
44421
71221
Giải nhì
89546
Giải nhất
75856
Giải Đặc biệt
157684
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4
1
4 ,9 ,6 ,5
2
1 ,1
3
4
6
5
8 ,1 ,8 ,6
6
7
7
8
9 ,0 ,4
9
9
ĐầuĐuôi
8
0
5 ,2 ,2
1
2
3
1 ,0 ,8
4
0 ,1
5
1 ,4 ,5
6
7
7
5 ,5
8
1 ,9 ,8
9

Xổ Số KON TUM ngày 14-05-2023

Ngày: 14/05/2023
Mã: XSKT
Giải tám
91
Giải bảy
603
Giải sáu
7358
5861
3408
Giải năm
6336
Giải bốn
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
Giải ba
43529
24730
Giải nhì
33112
Giải nhất
11752
Giải Đặc biệt
603489
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,8
1
6 ,2
2
9
3
6 ,0
4
3
5
8 ,7 ,2
6
1
7
1 ,9
8
9
9
1 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
3
0
9 ,6 ,7
1
1 ,5
2
0 ,9 ,4
3
4
5
3 ,1
6
5 ,9
7
5 ,0
8
7 ,2 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 07-05-2023

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
71
74
Giải bảy
202
810
Giải sáu
9665
5314
5157
4359
5199
7422
Giải năm
9671
0611
Giải bốn
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
Giải ba
34663
67456
37080
19533
Giải nhì
02971
94672
Giải nhất
98571
24408
Giải Đặc Biệt
663950
661518
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
02 ,62 ,8
14 ,9 ,90 ,1 ,3 ,0 ,8
232
393
499 ,2
57 ,1 ,6 ,09
65 ,3
71 ,1 ,1 ,14 ,0 ,2
80
99 ,9