XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 30-01-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
25
05
Giải bảy
156
038
Giải sáu
1672
1553
9658
7380
4395
6413
Giải năm
1419
2327
Giải bốn
54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
Giải ba
24763
68949
72308
37508
Giải nhì
16016
75896
Giải nhất
00082
44337
Giải Đặc Biệt
992633
276645
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
05 ,8 ,8
19 ,5 ,63 ,9
25 ,3 ,67 ,2 ,5
338 ,7
48 ,93 ,5
56 ,3 ,8
67 ,3
72 ,6
820 ,8
955 ,4 ,3 ,6

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 30-01-2023

Ngày: 30/01/2023
Mã: XSPY
Giải tám
05
Giải bảy
038
Giải sáu
7380
4395
6413
Giải năm
2327
Giải bốn
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
Giải ba
72308
37508
Giải nhì
75896
Giải nhất
44337
Giải Đặc biệt
276645
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,8
1
3 ,9
2
7 ,2 ,5
3
8 ,7
4
3 ,5
5
6
7
8
0 ,8
9
5 ,4 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
8
0
1
2
2
1 ,9 ,4
3
9
4
0 ,9 ,2 ,4
5
9
6
2 ,3
7
3 ,8 ,0 ,0
8
1
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 30-01-2023

Ngày: 30/01/2023
Mã: XSTTH
Giải tám
25
Giải bảy
156
Giải sáu
1672
1553
9658
Giải năm
1419
Giải bốn
54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
Giải ba
24763
68949
Giải nhì
16016
Giải nhất
00082
Giải Đặc biệt
992633
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,5 ,6
2
5 ,3 ,6
3
3
4
8 ,9
5
6 ,3 ,8
6
7 ,3
7
2 ,6
8
2
9
5
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,8
2
5 ,2 ,6 ,3
3
4
2 ,9 ,1
5
5 ,7 ,2 ,1
6
6
7
5 ,4
8
1 ,4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 23-01-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
19
15
Giải bảy
618
107
Giải sáu
1382
9255
7491
2077
8755
7392
Giải năm
5712
2673
Giải bốn
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
Giải ba
50436
52461
11409
82792
Giải nhì
02501
48382
Giải nhất
55818
31279
Giải Đặc Biệt
013817
307019
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
05 ,17 ,9
19 ,8 ,2 ,8 ,75 ,9
2
36
44 ,1
555
66 ,9 ,13
747 ,3 ,0 ,9
828 ,7 ,4 ,2
91 ,82 ,7 ,7 ,2

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 23-01-2023

Ngày: 23/01/2023
Mã: XSPY
Giải tám
15
Giải bảy
107
Giải sáu
2077
8755
7392
Giải năm
2673
Giải bốn
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
Giải ba
11409
82792
Giải nhì
48382
Giải nhất
31279
Giải Đặc biệt
307019
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,9
1
5 ,9
2
3
4
5
5
6
3
7
7 ,3 ,0 ,9
8
8 ,7 ,4 ,2
9
2 ,7 ,7 ,2
ĐầuĐuôi
7
0
1
9 ,9 ,8
2
7 ,6
3
8
4
1 ,5
5
6
0 ,7 ,9 ,9 ,8
7
8
8
0 ,7 ,1
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 23-01-2023

Ngày: 23/01/2023
Mã: XSTTH
Giải tám
19
Giải bảy
618
Giải sáu
1382
9255
7491
Giải năm
5712
Giải bốn
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
Giải ba
50436
52461
Giải nhì
02501
Giải nhất
55818
Giải Đặc biệt
013817
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1
1
9 ,8 ,2 ,8 ,7
2
3
6
4
4 ,1
5
5
6
6 ,9 ,1
7
4
8
2
9
1 ,8
ĐầuĐuôi
0
9 ,4 ,6 ,0
1
8 ,1
2
3
4 ,7
4
5 ,0
5
6 ,3
6
1
7
1 ,9 ,1
8
1 ,6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 16-01-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
74
03
Giải bảy
398
277
Giải sáu
1867
4767
7682
5188
0139
8883
Giải năm
5565
2200
Giải bốn
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
Giải ba
30552
71043
39194
39442
Giải nhì
47849
11430
Giải nhất
58304
41001
Giải Đặc Biệt
855453
422124
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
043 ,0 ,7 ,1
1
236 ,4
399 ,3 ,7 ,1 ,0
43 ,92
52 ,33
67 ,7 ,5 ,5 ,3 ,2
747 ,7
82 ,58 ,3
98 ,74

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 16-01-2023

Ngày: 16/01/2023
Mã: XSPY
Giải tám
03
Giải bảy
277
Giải sáu
5188
0139
8883
Giải năm
2200
Giải bốn
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
Giải ba
39194
39442
Giải nhì
11430
Giải nhất
41001
Giải Đặc biệt
422124
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,0 ,7 ,1
1
2
6 ,4
3
9 ,3 ,7 ,1 ,0
4
2
5
3
6
7
7 ,7
8
8 ,3
9
4
ĐầuĐuôi
0 ,3
0
3 ,0
1
4
2
0 ,8 ,3 ,5
3
9 ,2
4
5
2
6
7 ,3 ,0 ,7
7
8
8
3
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 16-01-2023

Ngày: 16/01/2023
Mã: XSTTH
Giải tám
74
Giải bảy
398
Giải sáu
1867
4767
7682
Giải năm
5565
Giải bốn
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
Giải ba
30552
71043
Giải nhì
47849
Giải nhất
58304
Giải Đặc biệt
855453
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
2
3
3
9
4
3 ,9
5
2 ,3
6
7 ,7 ,5 ,5 ,3 ,2
7
4
8
2 ,5
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,6 ,5
2
6 ,2 ,4 ,5
3
7 ,0
4
6 ,6 ,8
5
6
6 ,6 ,9
7
9
8
3 ,4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 09-01-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
10
29
Giải bảy
425
296
Giải sáu
1287
7259
7364
5290
6446
0447
Giải năm
5415
7789
Giải bốn
77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
Giải ba
36465
49957
48691
97322
Giải nhì
53620
44888
Giải nhất
89748
63303
Giải Đặc Biệt
734886
959593
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
05 ,53
10 ,5 ,59
25 ,5 ,9 ,09 ,9 ,9 ,2
3
44 ,86 ,7
59 ,7
64 ,58 ,1
745 ,1
87 ,69 ,8
96 ,0 ,1 ,3