XSMT Thứ 3

Xổ Số Miền Trung ngày 19-05-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
95
12
Giải bảy
813
506
Giải sáu
5288
2372
4304
7069
4882
6741
Giải năm
4863
7514
Giải bốn
97965
16628
33505
57920
25372
13578
85768
56186
89134
44531
74501
46290
98733
83394
Giải ba
71594
92634
27425
00157
Giải nhì
03005
21566
Giải nhất
69775
80174
Giải Đặc Biệt
286733
706558
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
04 ,5 ,5 6 ,1
13 2 ,4
28 ,0 5
34 ,3 4 ,1 ,3
41
57 ,8
63 ,5 ,8 9 ,6
72 ,2 ,8 ,5 4
88 2 ,6
95 ,4 0 ,4

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 19-05-2020

Ngày: 19/05/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
12
Giải bảy
506
Giải sáu
7069
4882
6741
Giải năm
7514
Giải bốn
56186
89134
44531
74501
46290
98733
83394
Giải ba
27425
00157
Giải nhì
21566
Giải nhất
80174
Giải Đặc biệt
706558
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,1
1
2 ,4
2
5
3
4 ,1 ,3
4
1
5
7 ,8
6
9 ,6
7
4
8
2 ,6
9
0 ,4
ĐầuĐuôi
9
0
4 ,3 ,0
1
1 ,8
2
3
3
1 ,3 ,9 ,7
4
2
5
0 ,8 ,6
6
5
7
5
8
6
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 19-05-2020

Ngày: 19/05/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
95
Giải bảy
813
Giải sáu
5288
2372
4304
Giải năm
4863
Giải bốn
97965
16628
33505
57920
25372
13578
85768
Giải ba
71594
92634
Giải nhì
03005
Giải nhất
69775
Giải Đặc biệt
286733
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,5 ,5
1
3
2
8 ,0
3
4 ,3
4
5
6
3 ,5 ,8
7
2 ,2 ,8 ,5
8
8
9
5 ,4
ĐầuĐuôi
2
0
1
7 ,7
2
1 ,6 ,3
3
0 ,9 ,3
4
9 ,6 ,0 ,0 ,7
5
6
7
8 ,2 ,7 ,6
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 12-05-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
07
92
Giải bảy
960
502
Giải sáu
0117
9077
9878
4694
3932
1713
Giải năm
6757
3686
Giải bốn
17324
46462
62777
99880
83355
32711
99158
58708
53124
35993
10702
46742
26892
03673
Giải ba
75858
36045
84435
85647
Giải nhì
80639
68686
Giải nhất
52373
85410
Giải Đặc Biệt
985683
877364
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
07 2 ,8 ,2
17 ,1 3 ,0
24 4
39 2 ,5
45 2 ,7
57 ,5 ,8 ,8
60 ,2 4
77 ,8 ,7 ,3 3
80 ,3 6 ,6
92 ,4 ,3 ,2

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 12-05-2020

Ngày: 12/05/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
92
Giải bảy
502
Giải sáu
4694
3932
1713
Giải năm
3686
Giải bốn
58708
53124
35993
10702
46742
26892
03673
Giải ba
84435
85647
Giải nhì
68686
Giải nhất
85410
Giải Đặc biệt
877364
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,8 ,2
1
3 ,0
2
4
3
2 ,5
4
2 ,7
5
6
4
7
3
8
6 ,6
9
2 ,4 ,3 ,2
ĐầuĐuôi
1
0
1
9 ,0 ,3 ,0 ,4 ,9
2
1 ,9 ,7
3
9 ,2 ,6
4
3
5
8 ,8
6
4
7
0
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 12-05-2020

Ngày: 12/05/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
07
Giải bảy
960
Giải sáu
0117
9077
9878
Giải năm
6757
Giải bốn
17324
46462
62777
99880
83355
32711
99158
Giải ba
75858
36045
Giải nhì
80639
Giải nhất
52373
Giải Đặc biệt
985683
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
7 ,1
2
4
3
9
4
5
5
7 ,5 ,8 ,8
6
0 ,2
7
7 ,8 ,7 ,3
8
0 ,3
9
ĐầuĐuôi
6 ,8
0
1
1
6
2
7 ,8
3
2
4
5 ,4
5
6
0 ,1 ,7 ,5 ,7
7
7 ,5 ,5
8
3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 05-05-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
04
63
Giải bảy
472
632
Giải sáu
5648
3392
3521
3849
3518
6424
Giải năm
7243
0570
Giải bốn
32921
96239
28835
24476
01725
59758
00872
76073
22927
66375
69001
32458
42691
64483
Giải ba
83822
91754
63925
49369
Giải nhì
56359
47621
Giải nhất
70253
29635
Giải Đặc Biệt
677181
995803
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
04 1 ,3
18
21 ,1 ,5 ,2 4 ,7 ,5 ,1
39 ,5 2 ,5
48 ,3 9
58 ,4 ,9 ,3 8
63 ,9
72 ,6 ,2 0 ,3 ,5
81 3
92 1

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 05-05-2020

Ngày: 05/05/2020
Mã: XSQNM
Giải tám
63
Giải bảy
632
Giải sáu
3849
3518
6424
Giải năm
0570
Giải bốn
76073
22927
66375
69001
32458
42691
64483
Giải ba
63925
49369
Giải nhì
47621
Giải nhất
29635
Giải Đặc biệt
995803
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,3
1
8
2
4 ,7 ,5 ,1
3
2 ,5
4
9
5
8
6
3 ,9
7
0 ,3 ,5
8
3
9
1
ĐầuĐuôi
7
0
0 ,9 ,2
1
3
2
6 ,7 ,8 ,0
3
2
4
7 ,2 ,3
5
6
2
7
1 ,5
8
4 ,6
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 05-05-2020

Ngày: 05/05/2020
Mã: XSDLK
Giải tám
04
Giải bảy
472
Giải sáu
5648
3392
3521
Giải năm
7243
Giải bốn
32921
96239
28835
24476
01725
59758
00872
Giải ba
83822
91754
Giải nhì
56359
Giải nhất
70253
Giải Đặc biệt
677181
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
2
1 ,1 ,5 ,2
3
9 ,5
4
8 ,3
5
8 ,4 ,9 ,3
6
7
2 ,6 ,2
8
1
9
2
ĐầuĐuôi
0
2 ,2 ,8
1
7 ,9 ,7 ,2
2
4 ,5
3
0 ,5
4
3 ,2
5
7
6
7
4 ,5
8
3 ,5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 28-04-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
37
35
Giải bảy
167
545
Giải sáu
8200
4362
1753
5597
3381
5418
Giải năm
6248
1859
Giải bốn
50528
14636
71881
49640
63466
17730
10016
95347
34860
23237
27787
26049
14881
10128
Giải ba
98705
19524
48028
90643
Giải nhì
41474
71332
Giải nhất
93486
83339
Giải Đặc Biệt
113026
478728
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
00 ,5
16 8
28 ,4 ,6 8 ,8 ,8
37 ,6 ,0 5 ,7 ,2 ,9
48 ,0 5 ,7 ,9 ,3
53 9
67 ,2 ,6 0
74
81 ,6 1 ,7 ,1
97