XSMT Thứ 3

Xổ Số Miền Trung ngày 30-11-2021

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
67
47
Giải bảy
827
775
Giải sáu
5956
2653
1494
2769
7224
5528
Giải năm
5045
2104
Giải bốn
82076
38898
24272
83125
46624
61340
61341
57444
18542
73209
07660
44201
19355
20842
Giải ba
29846
88153
44891
93797
Giải nhì
74083
97296
Giải nhất
90046
86329
Giải Đặc Biệt
049836
897037
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
04 ,9 ,1
1
27 ,5 ,44 ,8 ,9
367
45 ,0 ,1 ,6 ,67 ,4 ,2 ,2
56 ,3 ,35
679 ,0
76 ,25
83
94 ,81 ,7 ,6

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
47
Giải bảy
775
Giải sáu
2769
7224
5528
Giải năm
2104
Giải bốn
57444
18542
73209
07660
44201
19355
20842
Giải ba
44891
93797
Giải nhì
97296
Giải nhất
86329
Giải Đặc biệt
897037
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,9 ,1
1
2
4 ,8 ,9
3
7
4
7 ,4 ,2 ,2
5
5
6
9 ,0
7
5
8
9
1 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
6
0
0 ,9
1
4 ,4
2
3
2 ,0 ,4
4
7 ,5
5
9
6
4 ,9 ,3
7
2
8
6 ,0 ,2
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
67
Giải bảy
827
Giải sáu
5956
2653
1494
Giải năm
5045
Giải bốn
82076
38898
24272
83125
46624
61340
61341
Giải ba
29846
88153
Giải nhì
74083
Giải nhất
90046
Giải Đặc biệt
049836
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
7 ,5 ,4
3
6
4
5 ,0 ,1 ,6 ,6
5
6 ,3 ,3
6
7
7
6 ,2
8
3
9
4 ,8
ĐầuĐuôi
4
0
4
1
7
2
5 ,5 ,8
3
9 ,2
4
4 ,2
5
5 ,7 ,4 ,4 ,3
6
6 ,2
7
9
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 23-11-2021

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
31
71
Giải bảy
501
747
Giải sáu
8468
2917
3543
3082
7180
6330
Giải năm
0708
9743
Giải bốn
28951
65090
39530
54496
26220
26400
27503
22414
20960
66941
85058
52935
59798
88317
Giải ba
30518
73509
80115
06467
Giải nhì
82184
41940
Giải nhất
66598
46095
Giải Đặc Biệt
396647
791350
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
01 ,8 ,0 ,3 ,9
17 ,84 ,7 ,5
20
31 ,00 ,5
43 ,77 ,3 ,1 ,0
518 ,0
680 ,7
71
842 ,0
90 ,6 ,88 ,5

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
71
Giải bảy
747
Giải sáu
3082
7180
6330
Giải năm
9743
Giải bốn
22414
20960
66941
85058
52935
59798
88317
Giải ba
80115
06467
Giải nhì
41940
Giải nhất
46095
Giải Đặc biệt
791350
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,7 ,5
2
3
0 ,5
4
7 ,3 ,1 ,0
5
8 ,0
6
0 ,7
7
1
8
2 ,0
9
8 ,5
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,6 ,4 ,5
0
7 ,4
1
8
2
4
3
1
4
3 ,1 ,9
5
6
4 ,1 ,6
7
5 ,9
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
31
Giải bảy
501
Giải sáu
8468
2917
3543
Giải năm
0708
Giải bốn
28951
65090
39530
54496
26220
26400
27503
Giải ba
30518
73509
Giải nhì
82184
Giải nhất
66598
Giải Đặc biệt
396647
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,0 ,3 ,9
1
7 ,8
2
0
3
1 ,0
4
3 ,7
5
1
6
8
7
8
4
9
0 ,6 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,3 ,2 ,0
0
3 ,0 ,5
1
2
4 ,0
3
8
4
5
9
6
1 ,4
7
6 ,0 ,1 ,9
8
0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 16-11-2021

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
59
08
Giải bảy
400
368
Giải sáu
3430
3417
3100
1857
9321
4445
Giải năm
0109
3841
Giải bốn
01807
44356
10646
55337
09451
81281
65823
99420
23292
18269
70290
33357
52240
05838
Giải ba
04260
22495
47327
60962
Giải nhì
91160
72191
Giải nhất
15187
89761
Giải Đặc Biệt
520878
663979
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
00 ,0 ,9 ,78
17
231 ,0 ,7
30 ,78
465 ,1 ,0
59 ,6 ,17 ,7
60 ,08 ,9 ,2 ,1
789
81 ,7
952 ,0 ,1

Xổ Số QUẢNG NAM ngày 16-11-2021

Ngày: 16/11/2021
Mã: XSQNM
Giải tám
08
Giải bảy
368
Giải sáu
1857
9321
4445
Giải năm
3841
Giải bốn
99420
23292
18269
70290
33357
52240
05838
Giải ba
47327
60962
Giải nhì
72191
Giải nhất
89761
Giải Đặc biệt
663979
Kết quả Xổ Số QUẢNG NAM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
2
1 ,0 ,7
3
8
4
5 ,1 ,0
5
7 ,7
6
8 ,9 ,2 ,1
7
9
8
9
2 ,0 ,1
ĐầuĐuôi
2 ,9 ,4
0
2 ,4 ,9 ,6
1
9 ,6
2
3
4
4
5
6
5 ,5 ,2
7
0 ,6 ,3
8
6 ,7
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 16-11-2021

Ngày: 16/11/2021
Mã: XSDLK
Giải tám
59
Giải bảy
400
Giải sáu
3430
3417
3100
Giải năm
0109
Giải bốn
01807
44356
10646
55337
09451
81281
65823
Giải ba
04260
22495
Giải nhì
91160
Giải nhất
15187
Giải Đặc biệt
520878
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,0 ,9 ,7
1
7
2
3
3
0 ,7
4
6
5
9 ,6 ,1
6
0 ,0
7
8
8
1 ,7
9
5
ĐầuĐuôi
0 ,3 ,0 ,6 ,6
0
5 ,8
1
2
2
3
4
9
5
5 ,4
6
1 ,0 ,3 ,8
7
7
8
5 ,0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 02-11-2021

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
25
31
Giải bảy
007
055
Giải sáu
3492
0006
3892
3802
6605
7346
Giải năm
7722
6423
Giải bốn
81109
50516
75673
37189
78277
18945
58336
51450
40004
35951
53201
19825
87016
48911
Giải ba
96794
45484
54104
79875
Giải nhì
29973
15819
Giải nhất
30203
79618
Giải Đặc Biệt
375109
353828
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
07 ,6 ,9 ,3 ,92 ,5 ,4 ,1 ,4
166 ,1 ,9 ,8
25 ,23 ,5 ,8
361
456
55 ,0 ,1
6
73 ,7 ,35
89 ,4
92 ,2 ,4