XSMT Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 11-05-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
93
75
Giải bảy
415
166
Giải sáu
9055
5514
3547
2530
1086
8470
Giải năm
0322
8090
Giải bốn
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557
Giải ba
43649
02529
75467
76992
Giải nhì
18365
81335
Giải nhất
24790
54251
Giải Đặc Biệt
828046
269222
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
0
15 ,4 ,9 ,6
22 ,92
310 ,5
47 ,9 ,67
55 ,33 ,7 ,1
60 ,56 ,7
75 ,0
846 ,7 ,6
93 ,5 ,00 ,9 ,8 ,2

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 11-05-2022

Ngày: 11/05/2022
Mã: XSKH
Giải tám
75
Giải bảy
166
Giải sáu
2530
1086
8470
Giải năm
8090
Giải bốn
33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557
Giải ba
75467
76992
Giải nhì
81335
Giải nhất
54251
Giải Đặc biệt
269222
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
2
3
0 ,5
4
7
5
3 ,7 ,1
6
6 ,7
7
5 ,0
8
6 ,7 ,6
9
0 ,9 ,8 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,7 ,9
0
5
1
9 ,2
2
5
3
4
7 ,3
5
6 ,8 ,8
6
8 ,4 ,5 ,6
7
9
8
9
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 11-05-2022

Ngày: 11/05/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
93
Giải bảy
415
Giải sáu
9055
5514
3547
Giải năm
0322
Giải bốn
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
Giải ba
43649
02529
Giải nhì
18365
Giải nhất
24790
Giải Đặc biệt
828046
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,4 ,9 ,6
2
2 ,9
3
1
4
7 ,9 ,6
5
5 ,3
6
0 ,5
7
8
4
9
3 ,5 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,9
0
3
1
2
2
9 ,5
3
1 ,8
4
1 ,5 ,9 ,6
5
1 ,4
6
4
7
8
1 ,4 ,2
9

Xổ Số Miền Trung ngày 04-05-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
49
44
Giải bảy
755
734
Giải sáu
9713
8641
7574
4725
9809
3674
Giải năm
3075
6024
Giải bốn
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
Giải ba
71394
61856
37442
40891
Giải nhì
62457
81952
Giải nhất
77232
88662
Giải Đặc Biệt
330108
130603
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
04 ,89 ,3
131 ,4
25 ,4
324 ,3 ,6
49 ,1 ,04 ,0 ,2
55 ,7 ,6 ,72
62
74 ,5 ,54
805
93 ,1 ,46 ,1

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 04-05-2022

Ngày: 04/05/2022
Mã: XSKH
Giải tám
44
Giải bảy
734
Giải sáu
4725
9809
3674
Giải năm
6024
Giải bốn
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
Giải ba
37442
40891
Giải nhì
81952
Giải nhất
88662
Giải Đặc biệt
130603
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3
1
1 ,4
2
5 ,4
3
4 ,3 ,6
4
4 ,0 ,2
5
2
6
2
7
4
8
5
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
4
0
1 ,9
1
4 ,5 ,6
2
3 ,0
3
4 ,3 ,7 ,2 ,1
4
2 ,8
5
3 ,9
6
7
8
0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 04-05-2022

Ngày: 04/05/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
49
Giải bảy
755
Giải sáu
9713
8641
7574
Giải năm
3075
Giải bốn
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
Giải ba
71394
61856
Giải nhì
62457
Giải nhất
77232
Giải Đặc biệt
330108
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8
1
3
2
3
2
4
9 ,1 ,0
5
5 ,7 ,6 ,7
6
7
4 ,5 ,5
8
0
9
3 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
4 ,9
1
3
2
1 ,9
3
7 ,0 ,9
4
5 ,7 ,7
5
5
6
5 ,5
7
0
8
4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 27-04-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
97
13
Giải bảy
693
287
Giải sáu
7981
8104
2230
9537
7714
3105
Giải năm
1178
1921
Giải bốn
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
Giải ba
46103
63930
34925
13902
Giải nhì
18198
31479
Giải nhất
29288
96357
Giải Đặc Biệt
784144
244246
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
04 ,35 ,2
13 ,4
21 ,1 ,2 ,5
30 ,1 ,07 ,6
447 ,6
57
64
78 ,2 ,49
81 ,4 ,87 ,8
97 ,3 ,8 ,0 ,85 ,8

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 27-04-2022

Ngày: 27/04/2022
Mã: XSKH
Giải tám
13
Giải bảy
287
Giải sáu
9537
7714
3105
Giải năm
1921
Giải bốn
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
Giải ba
34925
13902
Giải nhì
31479
Giải nhất
96357
Giải Đặc biệt
244246
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,2
1
3 ,4
2
1 ,1 ,2 ,5
3
7 ,6
4
7 ,6
5
7
6
7
9
8
7 ,8
9
5 ,8
ĐầuĐuôi
0
2 ,2
1
2 ,0
2
1
3
1
4
0 ,9 ,2
5
3 ,4
6
8 ,3 ,4 ,5
7
9 ,8
8
7
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 27-04-2022

Ngày: 27/04/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
97
Giải bảy
693
Giải sáu
7981
8104
2230
Giải năm
1178
Giải bốn
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
Giải ba
46103
63930
Giải nhì
18198
Giải nhất
29288
Giải Đặc biệt
784144
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,3
1
2
3
0 ,1 ,0
4
4
5
6
4
7
8 ,2 ,4
8
1 ,4 ,8
9
7 ,3 ,8 ,0 ,8
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,3
0
8 ,3
1
7
2
9 ,0
3
0 ,8 ,6 ,7 ,4
4
5
6
9
7
7 ,9 ,9 ,8
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 20-04-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
74
57
Giải bảy
423
923
Giải sáu
5353
9460
9431
7926
1615
6535
Giải năm
7325
9127
Giải bốn
22251
40824
65920
38354
54630
25458
32381
02374
82690
39630
89440
59510
01851
79959
Giải ba
36868
82548
12146
21671
Giải nhì
21634
99334
Giải nhất
62060
71539
Giải Đặc Biệt
350639
830914
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
0
15 ,0 ,4
23 ,5 ,4 ,03 ,6 ,7
31 ,0 ,4 ,95 ,0 ,4 ,9
480 ,6
53 ,1 ,4 ,87 ,1 ,9
60 ,8 ,0
744 ,1
81
90