XSMT Thứ 5

Xổ Số Miền Trung ngày 30-03-2023

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
09
04
60
Giải bảy
977
555
731
Giải sáu
0651
3802
3148
9584
6245
6905
6840
3774
5839
Giải năm
6009
7976
3388
Giải bốn
77656
93942
02134
18736
67726
57839
90782
51225
40280
64578
39477
45174
23786
03581
47844
23660
16692
35369
13560
32354
36825
Giải ba
67522
80596
18379
75960
33507
93145
Giải nhì
22023
98142
02984
Giải nhất
76256
18919
19207
Giải Đặc Biệt
691838
504530
661707
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
09 ,2 ,94 ,57 ,7 ,7
19
26 ,2 ,355
34 ,6 ,9 ,801 ,9
48 ,25 ,20 ,4 ,5
51 ,6 ,654
600 ,0 ,9 ,0
776 ,8 ,7 ,4 ,94
824 ,0 ,6 ,18 ,4
962

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 30-03-2023

Ngày: 30/03/2023
Mã: XSQB
Giải tám
60
Giải bảy
731
Giải sáu
6840
3774
5839
Giải năm
3388
Giải bốn
47844
23660
16692
35369
13560
32354
36825
Giải ba
33507
93145
Giải nhì
02984
Giải nhất
19207
Giải Đặc biệt
661707
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,7
1
2
5
3
1 ,9
4
0 ,4 ,5
5
4
6
0 ,0 ,9 ,0
7
4
8
8 ,4
9
2
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,6 ,6
0
3
1
9
2
3
7 ,4 ,5 ,8
4
2 ,4
5
6
0 ,0 ,0
7
8
8
3 ,6
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 30-03-2023

Ngày: 30/03/2023
Mã: XSQT
Giải tám
04
Giải bảy
555
Giải sáu
9584
6245
6905
Giải năm
7976
Giải bốn
51225
40280
64578
39477
45174
23786
03581
Giải ba
18379
75960
Giải nhì
98142
Giải nhất
18919
Giải Đặc biệt
504530
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5
1
9
2
5
3
0
4
5 ,2
5
5
6
0
7
6 ,8 ,7 ,4 ,9
8
4 ,0 ,6 ,1
9
ĐầuĐuôi
8 ,6 ,3
0
8
1
4
2
3
0 ,8 ,7
4
5 ,4 ,0 ,2
5
7 ,8
6
7
7
7
8
7 ,1
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 30-03-2023

Ngày: 30/03/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
09
Giải bảy
977
Giải sáu
0651
3802
3148
Giải năm
6009
Giải bốn
77656
93942
02134
18736
67726
57839
90782
Giải ba
67522
80596
Giải nhì
22023
Giải nhất
76256
Giải Đặc biệt
691838
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,2 ,9
1
2
6 ,2 ,3
3
4 ,6 ,9 ,8
4
8 ,2
5
1 ,6 ,6
6
7
7
8
2
9
6
ĐầuĐuôi
0
5
1
0 ,4 ,8 ,2
2
2
3
3
4
5
5 ,3 ,2 ,9 ,5
6
7
7
4 ,3
8
0 ,0 ,3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 23-03-2023

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
59
78
34
Giải bảy
959
113
391
Giải sáu
9107
9986
6100
1581
6053
1710
0402
8322
6744
Giải năm
1580
3169
0002
Giải bốn
92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872
Giải ba
38269
58807
00380
30307
11208
88560
Giải nhì
19479
62711
42866
Giải nhất
39752
10996
92793
Giải Đặc Biệt
890900
554993
256397
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
07 ,0 ,7 ,072 ,2 ,3 ,8
13 ,0 ,7 ,16
242
3494
444 ,8 ,5
59 ,9 ,23
67 ,99 ,65 ,9 ,0 ,6
77 ,3 ,98 ,6 ,8 ,62
86 ,0 ,11 ,0
966 ,31 ,3 ,7

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 23-03-2023

Ngày: 23/03/2023
Mã: XSQB
Giải tám
34
Giải bảy
391
Giải sáu
0402
8322
6744
Giải năm
0002
Giải bốn
82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872
Giải ba
11208
88560
Giải nhì
42866
Giải nhất
92793
Giải Đặc biệt
256397
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,2 ,3 ,8
1
6
2
2
3
4
4
4 ,8 ,5
5
6
5 ,9 ,0 ,6
7
2
8
9
1 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
9
1
0 ,2 ,0 ,7
2
0 ,9
3
3 ,4
4
6 ,4
5
1 ,6
6
9
7
4 ,0
8
6
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 23-03-2023

Ngày: 23/03/2023
Mã: XSQT
Giải tám
78
Giải bảy
113
Giải sáu
1581
6053
1710
Giải năm
3169
Giải bốn
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
Giải ba
00380
30307
Giải nhì
62711
Giải nhất
10996
Giải Đặc biệt
554993
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
3 ,0 ,7 ,1
2
3
9
4
4
5
3
6
9 ,6
7
8 ,6 ,8 ,6
8
1 ,0
9
6 ,3
ĐầuĐuôi
1 ,8
0
8 ,1
1
2
1 ,5 ,9
3
4
4
5
6 ,7 ,7 ,9
6
1 ,0
7
7 ,7
8
6 ,3
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 23-03-2023

Ngày: 23/03/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
59
Giải bảy
959
Giải sáu
9107
9986
6100
Giải năm
1580
Giải bốn
92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
Giải ba
38269
58807
Giải nhì
19479
Giải nhất
39752
Giải Đặc biệt
890900
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,0 ,7 ,0
1
2
4
3
4
4
5
9 ,9 ,2
6
7 ,9
7
7 ,3 ,9
8
6 ,0 ,1
9
6
ĐầuĐuôi
0 ,8 ,0
0
8
1
5
2
7
3
3 ,2
4
5
8 ,9
6
0 ,6 ,7 ,0
7
8
5 ,5 ,6 ,7
9

Xổ Số Miền Trung ngày 16-03-2023

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
89
22
99
Giải bảy
193
934
108
Giải sáu
2770
1111
3745
7437
6622
3269
2602
8343
3624
Giải năm
2165
3984
1063
Giải bốn
76121
94005
51212
43134
54198
24222
84251
62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696
87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639
Giải ba
46859
94815
82399
93313
74170
13819
Giải nhì
76908
48140
23195
Giải nhất
52453
46867
62461
Giải Đặc Biệt
725223
265537
419887
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
05 ,848 ,2 ,3
11 ,2 ,56 ,35 ,9
21 ,2 ,32 ,24
344 ,7 ,1 ,9 ,79
4503 ,8 ,9
51 ,9 ,397 ,9
659 ,73 ,1
700
8947
93 ,88 ,6 ,99 ,5

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 16-03-2023

Ngày: 16/03/2023
Mã: XSQB
Giải tám
99
Giải bảy
108
Giải sáu
2602
8343
3624
Giải năm
1063
Giải bốn
87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639
Giải ba
74170
13819
Giải nhì
23195
Giải nhất
62461
Giải Đặc biệt
419887
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,2 ,3
1
5 ,9
2
4
3
9
4
3 ,8 ,9
5
7 ,9
6
3 ,1
7
0
8
7
9
9 ,5
ĐầuĐuôi
7
0
6
1
0
2
4 ,6 ,0
3
2
4
1 ,9
5
6
5 ,8
7
0 ,4
8
9 ,4 ,5 ,3 ,1
9