XSMT Thứ 5

Xổ Số Miền Trung ngày 08-12-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
43
02
10
Giải bảy
415
762
182
Giải sáu
6363
5800
1311
2405
7546
8899
0200
3696
5096
Giải năm
6307
7416
0408
Giải bốn
87612
22055
67563
00211
44042
22160
86249
54145
94456
04967
99223
06950
65409
53499
21569
52341
83093
93087
94431
43189
93237
Giải ba
96091
54986
79608
77951
10378
82348
Giải nhì
55306
46219
25812
Giải nhất
95782
45132
79058
Giải Đặc Biệt
242193
167251
491309
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
00 ,7 ,62 ,5 ,9 ,80 ,8 ,9
15 ,1 ,2 ,16 ,90 ,2
23
321 ,7
43 ,2 ,96 ,51 ,8
556 ,0 ,1 ,18
63 ,3 ,02 ,79
78
86 ,22 ,7 ,9
91 ,39 ,96 ,6 ,3

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 08-12-2022

Ngày: 08/12/2022
Mã: XSQB
Giải tám
10
Giải bảy
182
Giải sáu
0200
3696
5096
Giải năm
0408
Giải bốn
21569
52341
83093
93087
94431
43189
93237
Giải ba
10378
82348
Giải nhì
25812
Giải nhất
79058
Giải Đặc biệt
491309
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,8 ,9
1
0 ,2
2
3
1 ,7
4
1 ,8
5
8
6
9
7
8
8
2 ,7 ,9
9
6 ,6 ,3
ĐầuĐuôi
1 ,0
0
4 ,3
1
8 ,1
2
9
3
4
5
9 ,9
6
8 ,3
7
0 ,7 ,4 ,5
8
6 ,8 ,0
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 08-12-2022

Ngày: 08/12/2022
Mã: XSQT
Giải tám
02
Giải bảy
762
Giải sáu
2405
7546
8899
Giải năm
7416
Giải bốn
54145
94456
04967
99223
06950
65409
53499
Giải ba
79608
77951
Giải nhì
46219
Giải nhất
45132
Giải Đặc biệt
167251
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5 ,9 ,8
1
6 ,9
2
3
3
2
4
6 ,5
5
6 ,0 ,1 ,1
6
2 ,7
7
8
9
9 ,9
ĐầuĐuôi
5
0
5 ,5
1
0 ,6 ,3
2
2
3
4
0 ,4
5
4 ,1 ,5
6
6
7
0
8
9 ,0 ,9 ,1
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 08-12-2022

Ngày: 08/12/2022
Mã: XSBDI
Giải tám
43
Giải bảy
415
Giải sáu
6363
5800
1311
Giải năm
6307
Giải bốn
87612
22055
67563
00211
44042
22160
86249
Giải ba
96091
54986
Giải nhì
55306
Giải nhất
95782
Giải Đặc biệt
242193
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,7 ,6
1
5 ,1 ,2 ,1
2
3
4
3 ,2 ,9
5
5
6
3 ,3 ,0
7
8
6 ,2
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,6
0
1 ,1 ,9
1
1 ,4 ,8
2
4 ,6 ,6 ,9
3
4
1 ,5
5
8 ,0
6
0
7
8
4
9

Xổ Số Miền Trung ngày 01-12-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
69
06
29
Giải bảy
239
530
114
Giải sáu
8889
1266
4364
5755
6112
8797
3065
8619
9834
Giải năm
7791
6028
6917
Giải bốn
96637
05216
15611
24227
34582
42398
60553
87179
63500
64690
98861
25959
73170
64865
29331
52873
30641
32491
34205
15790
51228
Giải ba
75671
24438
64614
91237
71214
50361
Giải nhì
30257
58229
43733
Giải nhất
42478
60121
60655
Giải Đặc Biệt
044031
315809
120545
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
06 ,0 ,95
16 ,12 ,44 ,9 ,7 ,4
278 ,9 ,19 ,8
39 ,7 ,8 ,10 ,74 ,1 ,3
41 ,5
53 ,75 ,95
69 ,6 ,41 ,55 ,1
71 ,89 ,03
89 ,2
91 ,87 ,01 ,0

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 01-12-2022

Ngày: 01/12/2022
Mã: XSQB
Giải tám
29
Giải bảy
114
Giải sáu
3065
8619
9834
Giải năm
6917
Giải bốn
29331
52873
30641
32491
34205
15790
51228
Giải ba
71214
50361
Giải nhì
43733
Giải nhất
60655
Giải Đặc biệt
120545
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
4 ,9 ,7 ,4
2
9 ,8
3
4 ,1 ,3
4
1 ,5
5
5
6
5 ,1
7
3
8
9
1 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
3 ,4 ,9 ,6
1
2
7 ,3
3
1 ,3 ,1
4
6 ,0 ,5 ,4
5
6
1
7
2
8
2 ,1
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 01-12-2022

Ngày: 01/12/2022
Mã: XSQT
Giải tám
06
Giải bảy
530
Giải sáu
5755
6112
8797
Giải năm
6028
Giải bốn
87179
63500
64690
98861
25959
73170
64865
Giải ba
64614
91237
Giải nhì
58229
Giải nhất
60121
Giải Đặc biệt
315809
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,0 ,9
1
2 ,4
2
8 ,9 ,1
3
0 ,7
4
5
5 ,9
6
1 ,5
7
9 ,0
8
9
7 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,0 ,9 ,7
0
6 ,2
1
1
2
3
1
4
5 ,6
5
0
6
9 ,3
7
2
8
7 ,5 ,2 ,0
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 01-12-2022

Ngày: 01/12/2022
Mã: XSBDI
Giải tám
69
Giải bảy
239
Giải sáu
8889
1266
4364
Giải năm
7791
Giải bốn
96637
05216
15611
24227
34582
42398
60553
Giải ba
75671
24438
Giải nhì
30257
Giải nhất
42478
Giải Đặc biệt
044031
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1
2
7
3
9 ,7 ,8 ,1
4
5
3 ,7
6
9 ,6 ,4
7
1 ,8
8
9 ,2
9
1 ,8
ĐầuĐuôi
0
9 ,1 ,7 ,3
1
8
2
5
3
6
4
5
6 ,1
6
3 ,2 ,5
7
9 ,3 ,7
8
6 ,3 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 24-11-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
68
73
32
Giải bảy
134
655
634
Giải sáu
1318
1899
4528
3089
1019
9155
8482
8961
5645
Giải năm
9420
7440
3751
Giải bốn
30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824
57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740
08424
53892
54032
70175
43300
25388
09495
Giải ba
80639
65062
16068
60760
71791
42343
Giải nhì
82039
35394
37467
Giải nhất
60794
79879
81502
Giải Đặc Biệt
113652
428887
316523
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
060 ,2
18 ,19
28 ,0 ,0 ,49 ,0 ,24 ,3
34 ,9 ,92 ,4 ,2
400 ,05 ,3
59 ,25 ,51
68 ,28 ,01 ,7
793 ,6 ,95
839 ,72 ,8
99 ,44 ,42 ,5 ,1

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 24-11-2022

Ngày: 24/11/2022
Mã: XSQB
Giải tám
32
Giải bảy
634
Giải sáu
8482
8961
5645
Giải năm
3751
Giải bốn
08424
53892
54032
70175
43300
25388
09495
Giải ba
71791
42343
Giải nhì
37467
Giải nhất
81502
Giải Đặc biệt
316523
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2
1
2
4 ,3
3
2 ,4 ,2
4
5 ,3
5
1
6
1 ,7
7
5
8
2 ,8
9
2 ,5 ,1
ĐầuĐuôi
0
0
6 ,5 ,9
1
3 ,8 ,9 ,3 ,0
2
4 ,2
3
3 ,2
4
4 ,7 ,9
5
6
6
7
8
8
9