XSMT Thứ 5

Xổ Số Miền Trung ngày 11-08-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
26
76
85
Giải bảy
306
366
398
Giải sáu
1846
6644
1221
7335
6648
2784
8575
1692
7684
Giải năm
8009
6493
9040
Giải bốn
60435
58409
25087
75455
92805
24742
41885
27311
74130
75445
59274
64621
88095
55505
64741
19750
88402
65202
41751
69409
02194
Giải ba
82389
86726
71564
08374
69454
40033
Giải nhì
78718
41668
30839
Giải nhất
06257
16183
59791
Giải Đặc Biệt
071656
244044
083769
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
06 ,9 ,9 ,552 ,2 ,9
181
26 ,1 ,61
355 ,03 ,9
46 ,4 ,28 ,5 ,40 ,1
55 ,7 ,60 ,1 ,4
66 ,4 ,89
76 ,4 ,45
87 ,5 ,94 ,35 ,4
93 ,58 ,2 ,4 ,1

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 11-08-2022

Ngày: 11/08/2022
Mã: XSQB
Giải tám
85
Giải bảy
398
Giải sáu
8575
1692
7684
Giải năm
9040
Giải bốn
64741
19750
88402
65202
41751
69409
02194
Giải ba
69454
40033
Giải nhì
30839
Giải nhất
59791
Giải Đặc biệt
083769
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,2 ,9
1
2
3
3 ,9
4
0 ,1
5
0 ,1 ,4
6
9
7
5
8
5 ,4
9
8 ,2 ,4 ,1
ĐầuĐuôi
4 ,5
0
4 ,5 ,9
1
9 ,0 ,0
2
3
3
8 ,9 ,5
4
8 ,7
5
6
7
9
8
0 ,3 ,6
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 11-08-2022

Ngày: 11/08/2022
Mã: XSQT
Giải tám
76
Giải bảy
366
Giải sáu
7335
6648
2784
Giải năm
6493
Giải bốn
27311
74130
75445
59274
64621
88095
55505
Giải ba
71564
08374
Giải nhì
41668
Giải nhất
16183
Giải Đặc biệt
244044
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
1
2
1
3
5 ,0
4
8 ,5 ,4
5
6
6 ,4 ,8
7
6 ,4 ,4
8
4 ,3
9
3 ,5
ĐầuĐuôi
3
0
1 ,2
1
2
9 ,8
3
8 ,7 ,6 ,7 ,4
4
3 ,4 ,9 ,0
5
7 ,6
6
7
4 ,6
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 11-08-2022

Ngày: 11/08/2022
Mã: XSBDI
Giải tám
26
Giải bảy
306
Giải sáu
1846
6644
1221
Giải năm
8009
Giải bốn
60435
58409
25087
75455
92805
24742
41885
Giải ba
82389
86726
Giải nhì
78718
Giải nhất
06257
Giải Đặc biệt
071656
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,9 ,9 ,5
1
8
2
6 ,1 ,6
3
5
4
6 ,4 ,2
5
5 ,7 ,6
6
7
8
7 ,5 ,9
9
ĐầuĐuôi
0
2
1
4
2
3
4
4
3 ,5 ,0 ,8
5
2 ,0 ,4 ,2 ,5
6
8 ,5
7
1
8
0 ,0 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 04-08-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
65
29
37
Giải bảy
958
871
728
Giải sáu
4048
9299
4923
0954
9843
4116
5765
3105
6121
Giải năm
1721
6384
6991
Giải bốn
70705
80940
11236
84354
78229
88751
80619
03065
48888
72766
64891
07554
76790
26569
44635
63712
21310
03222
24416
18951
12046
Giải ba
73343
05403
53555
23787
94783
06854
Giải nhì
36332
05558
45324
Giải nhất
80581
88144
05073
Giải Đặc Biệt
244331
726237
662841
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
05 ,35
1962 ,0 ,6
23 ,1 ,998 ,1 ,2 ,4
36 ,2 ,177 ,5
48 ,0 ,33 ,46 ,1
58 ,4 ,14 ,4 ,5 ,81 ,4
655 ,6 ,95
713
814 ,8 ,73
991 ,01

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 04-08-2022

Ngày: 04/08/2022
Mã: XSQB
Giải tám
37
Giải bảy
728
Giải sáu
5765
3105
6121
Giải năm
6991
Giải bốn
44635
63712
21310
03222
24416
18951
12046
Giải ba
94783
06854
Giải nhì
45324
Giải nhất
05073
Giải Đặc biệt
662841
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
2 ,0 ,6
2
8 ,1 ,2 ,4
3
7 ,5
4
6 ,1
5
1 ,4
6
5
7
3
8
3
9
1
ĐầuĐuôi
1
0
2 ,9 ,5 ,4
1
1 ,2
2
8 ,7
3
5 ,2
4
6 ,0 ,3
5
1 ,4
6
3
7
2
8
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 04-08-2022

Ngày: 04/08/2022
Mã: XSQT
Giải tám
29
Giải bảy
871
Giải sáu
0954
9843
4116
Giải năm
6384
Giải bốn
03065
48888
72766
64891
07554
76790
26569
Giải ba
53555
23787
Giải nhì
05558
Giải nhất
88144
Giải Đặc biệt
726237
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6
2
9
3
7
4
3 ,4
5
4 ,4 ,5 ,8
6
5 ,6 ,9
7
1
8
4 ,8 ,7
9
1 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
7 ,9
1
2
4
3
5 ,8 ,5 ,4
4
6 ,5
5
1 ,6
6
8 ,3
7
8 ,5
8
2 ,6
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 04-08-2022

Ngày: 04/08/2022
Mã: XSBDI
Giải tám
65
Giải bảy
958
Giải sáu
4048
9299
4923
Giải năm
1721
Giải bốn
70705
80940
11236
84354
78229
88751
80619
Giải ba
73343
05403
Giải nhì
36332
Giải nhất
80581
Giải Đặc biệt
244331
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,3
1
9
2
3 ,1 ,9
3
6 ,2 ,1
4
8 ,0 ,3
5
8 ,4 ,1
6
5
7
8
1
9
9
ĐầuĐuôi
4
0
2 ,5 ,8 ,3
1
3
2
2 ,4 ,0
3
5
4
6 ,0
5
3
6
7
5 ,4
8
9 ,2 ,1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 28-07-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
10
51
85
Giải bảy
027
337
163
Giải sáu
4843
3296
5917
2891
1871
7901
3386
6545
2493
Giải năm
1847
2270
0091
Giải bốn
42525
98130
03303
06289
74889
58658
82237
41354
93507
73003
05264
43163
24187
83083
82402
84542
92442
70958
61640
51935
14127
Giải ba
71003
30523
11806
45102
14028
59142
Giải nhì
57172
77233
18597
Giải nhất
57802
27620
86904
Giải Đặc Biệt
122677
715956
588340
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
03 ,3 ,21 ,7 ,3 ,6 ,22 ,4
10 ,7
27 ,5 ,307 ,8
30 ,77 ,35
43 ,75 ,2 ,2 ,0 ,2 ,0
581 ,4 ,68
64 ,33
72 ,71 ,0
89 ,97 ,35 ,6
9613 ,1 ,7

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 28-07-2022

Ngày: 28/07/2022
Mã: XSQB
Giải tám
85
Giải bảy
163
Giải sáu
3386
6545
2493
Giải năm
0091
Giải bốn
82402
84542
92442
70958
61640
51935
14127
Giải ba
14028
59142
Giải nhì
18597
Giải nhất
86904
Giải Đặc biệt
588340
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
2
7 ,8
3
5
4
5 ,2 ,2 ,0 ,2 ,0
5
8
6
3
7
8
5 ,6
9
3 ,1 ,7
ĐầuĐuôi
4 ,4
0
9
1
0 ,4 ,4 ,4
2
6 ,9
3
0
4
8 ,4 ,3
5
8
6
2 ,9
7
5 ,2
8
9