XSMT Thứ 5

Xổ Số Miền Trung ngày 21-09-2023

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
55
65
89
Giải bảy
262
333
724
Giải sáu
0256
1707
7169
0024
5510
5496
2599
3127
2581
Giải năm
8590
0824
7830
Giải bốn
02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621
07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209
34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956
Giải ba
85833
74034
52224
34788
72839
51792
Giải nhì
84007
71404
35178
Giải nhất
90381
32969
59076
Giải Đặc Biệt
334862
381443
038430
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
07 ,7 5 ,9 ,4
10 ,5 6 ,2
21 4 ,4 ,4 ,4 4 ,7 ,2 ,8
33 ,4 3 ,0 0 ,9 ,0
45 ,0 ,8 3
55 ,6 ,4 2 6
62 ,9 ,8 ,2 5 ,9
78 ,6
86 ,1 8 9 ,1 ,8 ,6
90 6 ,0 9 ,2

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 21-09-2023

Ngày: 21/09/2023
Mã: XSQB
Giải tám
89
Giải bảy
724
Giải sáu
2599
3127
2581
Giải năm
7830
Giải bốn
34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956
Giải ba
72839
51792
Giải nhì
35178
Giải nhất
59076
Giải Đặc biệt
038430
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6 ,2
2
4 ,7 ,2 ,8
3
0 ,9 ,0
4
5
6
6
7
8 ,6
8
9 ,1 ,8 ,6
9
9 ,2
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
8
1
2 ,1 ,9
2
3
2
4
5
1 ,8 ,5 ,7
6
2
7
8 ,2 ,7
8
8 ,9 ,3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 21-09-2023

Ngày: 21/09/2023
Mã: XSQT
Giải tám
65
Giải bảy
333
Giải sáu
0024
5510
5496
Giải năm
0824
Giải bốn
07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209
Giải ba
52224
34788
Giải nhì
71404
Giải nhất
32969
Giải Đặc biệt
381443
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,9 ,4
1
0 ,5
2
4 ,4 ,4 ,4
3
3 ,0
4
3
5
2
6
5 ,9
7
8
8
9
6 ,0
ĐầuĐuôi
1 ,3 ,9
0
1
5
2
3 ,4
3
2 ,2 ,2 ,2 ,0
4
6 ,1 ,0
5
9
6
7
8
8
0 ,6
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 21-09-2023

Ngày: 21/09/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
55
Giải bảy
262
Giải sáu
0256
1707
7169
Giải năm
8590
Giải bốn
02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621
Giải ba
85833
74034
Giải nhì
84007
Giải nhất
90381
Giải Đặc biệt
334862
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,7
1
2
1
3
3 ,4
4
5 ,0 ,8
5
5 ,6 ,4
6
2 ,9 ,8 ,2
7
8
6 ,1
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,4
0
2 ,8
1
6 ,6
2
3
3
5 ,3
4
5 ,4
5
5 ,8
6
0 ,0
7
6 ,4
8
6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 14-09-2023

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
37
40
73
Giải bảy
930
810
774
Giải sáu
0142
4173
7705
8385
7031
4996
3064
1423
4893
Giải năm
0754
2827
0261
Giải bốn
64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605
42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312
03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762
Giải ba
45328
04042
36985
25258
69380
93914
Giải nhì
35467
91547
13261
Giải nhất
07454
33300
05912
Giải Đặc Biệt
401352
446168
853776
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
05 ,4 ,5 0 2
10 ,9 ,0 ,3 ,2 6 ,4 ,2
28 7 3
37 ,0 ,2 1
42 ,1 ,2 0 ,6 ,7 3
54 ,4 ,2 3 ,0 ,8 6 ,8
67 8 4 ,1 ,2 ,1
73 3 ,4 ,6
89 5 ,5 9 ,0
92 ,7 6 3

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 14-09-2023

Ngày: 14/09/2023
Mã: XSQB
Giải tám
73
Giải bảy
774
Giải sáu
3064
1423
4893
Giải năm
0261
Giải bốn
03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762
Giải ba
69380
93914
Giải nhì
13261
Giải nhất
05912
Giải Đặc biệt
853776
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
6 ,4 ,2
2
3
3
4
3
5
6 ,8
6
4 ,1 ,2 ,1
7
3 ,4 ,6
8
9 ,0
9
3
ĐầuĐuôi
8
0
6 ,6
1
0 ,6 ,1
2
7 ,2 ,9 ,4
3
7 ,6 ,1
4
5
1 ,5 ,7
6
7
5
8
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 14-09-2023

Ngày: 14/09/2023
Mã: XSBDI
Giải tám
37
Giải bảy
930
Giải sáu
0142
4173
7705
Giải năm
0754
Giải bốn
64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605
Giải ba
45328
04042
Giải nhì
35467
Giải nhất
07454
Giải Đặc biệt
401352
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,4 ,5
1
2
8
3
7 ,0 ,2
4
2 ,1 ,2
5
4 ,4 ,2
6
7
7
3
8
9
9
2 ,7
ĐầuĐuôi
3
0
4
1
4 ,9 ,3 ,4 ,5
2
7
3
5 ,0 ,5
4
0 ,0
5
6
3 ,9 ,6
7
2
8
8
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 14-09-2023

Ngày: 14/09/2023
Mã: XSQT
Giải tám
40
Giải bảy
810
Giải sáu
8385
7031
4996
Giải năm
2827
Giải bốn
42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312
Giải ba
36985
25258
Giải nhì
91547
Giải nhất
33300
Giải Đặc biệt
446168
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
0 ,9 ,0 ,3 ,2
2
7
3
1
4
0 ,6 ,7
5
3 ,0 ,8
6
8
7
8
5 ,5
9
6
ĐầuĐuôi
4 ,1 ,1 ,5 ,0
0
3
1
1
2
5 ,1
3
4
8 ,8
5
9 ,4
6
2 ,4
7
5 ,6
8
1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 07-09-2023

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
51
16
53
Giải bảy
885
572
337
Giải sáu
0299
0880
8548
4409
6733
8933
0187
2550
6381
Giải năm
3708
4380
3673
Giải bốn
00041
06184
97525
22273
44669
00039
40778
02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566
72051
29013
78408
04151
54750
79226
70246
Giải ba
30384
00319
06241
85274
86135
73577
Giải nhì
60015
90086
05692
Giải nhất
83849
35072
61094
Giải Đặc Biệt
939656
690031
197311
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
08 9 8
19 ,5 6 3 ,1
25 4 ,8 6
39 3 ,3 ,1 7 ,5
48 ,1 ,9 9 ,1 6
51 ,6 3 ,0 ,1 ,1 ,0
69 6
73 ,8 2 ,4 ,2 3 ,7
85 ,0 ,4 ,4 0 ,7 ,0 ,0 ,6 7 ,1
99 2 ,4

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 07-09-2023

Ngày: 07/09/2023
Mã: XSQB
Giải tám
53
Giải bảy
337
Giải sáu
0187
2550
6381
Giải năm
3673
Giải bốn
72051
29013
78408
04151
54750
79226
70246
Giải ba
86135
73577
Giải nhì
05692
Giải nhất
61094
Giải Đặc biệt
197311
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
3 ,1
2
6
3
7 ,5
4
6
5
3 ,0 ,1 ,1 ,0
6
7
3 ,7
8
7 ,1
9
2 ,4
ĐầuĐuôi
5 ,5
0
8 ,5 ,5 ,1
1
9
2
5 ,7 ,1
3
9
4
3
5
2 ,4
6
3 ,8 ,7
7
0
8
9