XSMT Thứ 5

Xổ Số Miền Trung ngày 28-05-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
84
99
60
Giải bảy
373
214
746
Giải sáu
3840
2676
3923
7230
0028
5039
5029
5132
6829
Giải năm
5169
1558
8303
Giải bốn
03916
79920
79222
17685
10794
17630
36041
29922
37683
87665
85330
41384
11929
76061
51605
95590
17956
53683
22360
77732
96690
Giải ba
01712
67175
93099
18870
15401
83131
Giải nhì
68092
40914
62405
Giải nhất
96456
74296
44560
Giải Đặc Biệt
557450
149290
494714
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
03 ,5 ,1 ,5
16 ,2 4 ,4 4
23 ,0 ,2 8 ,2 ,9 9 ,9
30 0 ,9 ,0 2 ,2 ,1
40 ,1 6
56 ,0 8 6
69 5 ,1 0 ,0 ,0
73 ,6 ,5 0
84 ,5 3 ,4 3
94 ,2 9 ,9 ,6 ,0 0 ,0

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: XSQB
Giải tám
60
Giải bảy
746
Giải sáu
5029
5132
6829
Giải năm
8303
Giải bốn
51605
95590
17956
53683
22360
77732
96690
Giải ba
15401
83131
Giải nhì
62405
Giải nhất
44560
Giải Đặc biệt
494714
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5 ,1 ,5
1
4
2
9 ,9
3
2 ,2 ,1
4
6
5
6
6
0 ,0 ,0
7
8
3
9
0 ,0
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,6 ,9 ,6
0
0 ,3
1
3 ,3
2
0 ,8
3
1
4
0 ,0
5
4 ,5
6
7
8
2 ,2
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: XSQT
Giải tám
99
Giải bảy
214
Giải sáu
7230
0028
5039
Giải năm
1558
Giải bốn
29922
37683
87665
85330
41384
11929
76061
Giải ba
93099
18870
Giải nhì
40914
Giải nhất
74296
Giải Đặc biệt
149290
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4 ,4
2
8 ,2 ,9
3
0 ,9 ,0
4
5
8
6
5 ,1
7
0
8
3 ,4
9
9 ,9 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,3 ,7 ,9
0
6
1
2
2
8
3
1 ,8 ,1
4
6
5
9
6
7
2 ,5
8
9 ,3 ,2 ,9
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: XSBDI
Giải tám
84
Giải bảy
373
Giải sáu
3840
2676
3923
Giải năm
5169
Giải bốn
03916
79920
79222
17685
10794
17630
36041
Giải ba
01712
67175
Giải nhì
68092
Giải nhất
96456
Giải Đặc biệt
557450
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6 ,2
2
3 ,0 ,2
3
0
4
0 ,1
5
6 ,0
6
9
7
3 ,6 ,5
8
4 ,5
9
4 ,2
ĐầuĐuôi
4 ,2 ,3 ,5
0
4
1
2 ,1 ,9
2
7 ,2
3
8 ,9
4
8 ,7
5
7 ,1 ,5
6
7
8
6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 21-05-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
40
32
56
Giải bảy
162
426
594
Giải sáu
5671
8328
6025
3105
0602
7698
6820
7747
7892
Giải năm
9876
0196
0981
Giải bốn
34816
95534
74598
74434
06697
44261
18316
34270
53006
30756
11908
43606
95905
25130
81952
53347
82320
03744
12901
64056
70309
Giải ba
93770
92639
99616
54026
13784
35845
Giải nhì
85389
13386
89131
Giải nhất
63446
19019
34478
Giải Đặc Biệt
465219
355050
489719
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
05 ,2 ,6 ,8 ,6 ,5 1 ,9
16 ,6 ,9 6 ,9 9
28 ,5 6 ,6 0 ,0
34 ,4 ,9 2 ,0 1
40 ,6 7 ,7 ,4 ,5
56 ,0 6 ,2 ,6
62 ,1
71 ,6 ,0 0 8
89 6 1 ,4
98 ,7 8 ,6 4 ,2

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: XSQB
Giải tám
56
Giải bảy
594
Giải sáu
6820
7747
7892
Giải năm
0981
Giải bốn
81952
53347
82320
03744
12901
64056
70309
Giải ba
13784
35845
Giải nhì
89131
Giải nhất
34478
Giải Đặc biệt
489719
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,9
1
9
2
0 ,0
3
1
4
7 ,7 ,4 ,5
5
6 ,2 ,6
6
7
8
8
1 ,4
9
4 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
8 ,0 ,3
1
9 ,5
2
3
9 ,4 ,8
4
4
5
5 ,5
6
4 ,4
7
7
8
0 ,1
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: XSQT
Giải tám
32
Giải bảy
426
Giải sáu
3105
0602
7698
Giải năm
0196
Giải bốn
34270
53006
30756
11908
43606
95905
25130
Giải ba
99616
54026
Giải nhì
13386
Giải nhất
19019
Giải Đặc biệt
355050
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,2 ,6 ,8 ,6 ,5
1
6 ,9
2
6 ,6
3
2 ,0
4
5
6 ,0
6
7
0
8
6
9
8 ,6
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,5
0
1
3 ,0
2
3
4
0 ,0
5
2 ,9 ,0 ,5 ,0 ,1 ,2 ,8
6
7
9 ,0
8
1
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: XSBDI
Giải tám
40
Giải bảy
162
Giải sáu
5671
8328
6025
Giải năm
9876
Giải bốn
34816
95534
74598
74434
06697
44261
18316
Giải ba
93770
92639
Giải nhì
85389
Giải nhất
63446
Giải Đặc biệt
465219
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6 ,6 ,9
2
8 ,5
3
4 ,4 ,9
4
0 ,6
5
6
2 ,1
7
1 ,6 ,0
8
9
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
4 ,7
0
7 ,6
1
6
2
3
3 ,3
4
2
5
7 ,1 ,1 ,4
6
9
7
2 ,9
8
3 ,8 ,1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 14-05-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
53
49
51
Giải bảy
104
708
289
Giải sáu
5427
4149
4787
3608
8278
4253
4822
5584
6544
Giải năm
2912
8356
4376
Giải bốn
55975
98697
85379
95927
17079
11118
97364
89093
74942
76366
57002
77578
62525
42725
30169
83006
66617
58869
59457
65198
45556
Giải ba
19226
93816
61325
31658
16208
58707
Giải nhì
90069
56109
54275
Giải nhất
47367
11303
50509
Giải Đặc Biệt
338253
299241
770573
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
04 8 ,8 ,2 ,9 ,3 6 ,8 ,7 ,9
12 ,8 ,6 7
27 ,7 ,6 5 ,5 ,5 2
3
49 9 ,2 ,1 4
53 ,3 3 ,6 ,8 1 ,7 ,6
64 ,9 ,7 6 9 ,9
75 ,9 ,9 8 ,8 6 ,5 ,3
87 9 ,4
97 3 8

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 14-05-2020

Ngày: 14/05/2020
Mã: XSQB
Giải tám
51
Giải bảy
289
Giải sáu
4822
5584
6544
Giải năm
4376
Giải bốn
30169
83006
66617
58869
59457
65198
45556
Giải ba
16208
58707
Giải nhì
54275
Giải nhất
50509
Giải Đặc biệt
770573
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,8 ,7 ,9
1
7
2
2
3
4
4
5
1 ,7 ,6
6
9 ,9
7
6 ,5 ,3
8
9 ,4
9
8
ĐầuĐuôi
0
5
1
2
2
7
3
8 ,4
4
7
5
7 ,0 ,5
6
1 ,5 ,0
7
9 ,0
8
8 ,6 ,6 ,0
9