XSMT Thứ 5

Xổ Số Miền Trung ngày 20-01-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
19
83
57
Giải bảy
021
478
424
Giải sáu
7995
9883
6971
5682
2998
4907
3341
5590
7359
Giải năm
1912
6371
3683
Giải bốn
60598
40197
02687
17494
32154
22735
38813
93315
11215
87185
95391
42378
93250
68662
29760
02639
36112
49030
84485
25776
16356
Giải ba
49263
48944
33423
27541
06488
44772
Giải nhì
56280
53258
48848
Giải nhất
37451
86640
35039
Giải Đặc Biệt
263295
264975
170606
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
076
19 ,2 ,35 ,52
2134
359 ,0 ,9
441 ,01 ,8
54 ,10 ,87 ,9 ,6
6320
718 ,1 ,8 ,56 ,2
83 ,7 ,03 ,2 ,53 ,5 ,8
95 ,8 ,7 ,4 ,58 ,10

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSQB
Giải tám
57
Giải bảy
424
Giải sáu
3341
5590
7359
Giải năm
3683
Giải bốn
29760
02639
36112
49030
84485
25776
16356
Giải ba
06488
44772
Giải nhì
48848
Giải nhất
35039
Giải Đặc biệt
170606
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
2
4
3
9 ,0 ,9
4
1 ,8
5
7 ,9 ,6
6
0
7
6 ,2
8
3 ,5 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,6 ,3
0
4
1
1 ,7
2
8
3
2
4
8
5
7 ,5 ,0
6
5
7
8 ,4
8
5 ,3 ,3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSQT
Giải tám
83
Giải bảy
478
Giải sáu
5682
2998
4907
Giải năm
6371
Giải bốn
93315
11215
87185
95391
42378
93250
68662
Giải ba
33423
27541
Giải nhì
53258
Giải nhất
86640
Giải Đặc biệt
264975
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
5 ,5
2
3
3
4
1 ,0
5
0 ,8
6
2
7
8 ,1 ,8 ,5
8
3 ,2 ,5
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,4
0
7 ,9 ,4
1
8 ,6
2
8 ,2
3
4
1 ,1 ,8 ,7
5
6
0
7
7 ,9 ,7 ,5
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 20-01-2022

Ngày: 20/01/2022
Mã: XSBDI
Giải tám
19
Giải bảy
021
Giải sáu
7995
9883
6971
Giải năm
1912
Giải bốn
60598
40197
02687
17494
32154
22735
38813
Giải ba
49263
48944
Giải nhì
56280
Giải nhất
37451
Giải Đặc biệt
263295
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,2 ,3
2
1
3
5
4
4
5
4 ,1
6
3
7
1
8
3 ,7 ,0
9
5 ,8 ,7 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
8
0
2 ,7 ,5
1
1
2
8 ,1 ,6
3
9 ,5 ,4
4
9 ,3 ,9
5
6
9 ,8
7
9
8
1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 13-01-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
66
74
39
Giải bảy
355
476
330
Giải sáu
5693
0704
9824
4084
4986
1060
8412
7270
6045
Giải năm
7744
0823
4377
Giải bốn
46989
57286
35414
01878
93106
11539
68467
69618
84309
37137
70488
12558
11688
37038
10469
62672
14320
17168
98097
07650
10312
Giải ba
96836
08565
36162
03604
75131
39378
Giải nhì
78949
74986
10929
Giải nhất
21142
86576
98098
Giải Đặc Biệt
483609
728095
364073
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
04 ,6 ,99 ,4
1482 ,2
2430 ,9
39 ,67 ,89 ,0 ,1
44 ,9 ,25
5580
66 ,7 ,50 ,29 ,8
784 ,6 ,60 ,7 ,2 ,8 ,3
89 ,64 ,6 ,8 ,8 ,6
9357 ,8

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 13-01-2022

Ngày: 13/01/2022
Mã: XSQB
Giải tám
39
Giải bảy
330
Giải sáu
8412
7270
6045
Giải năm
4377
Giải bốn
10469
62672
14320
17168
98097
07650
10312
Giải ba
75131
39378
Giải nhì
10929
Giải nhất
98098
Giải Đặc biệt
364073
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,2
2
0 ,9
3
9 ,0 ,1
4
5
5
0
6
9 ,8
7
0 ,7 ,2 ,8 ,3
8
9
7 ,8
ĐầuĐuôi
3 ,7 ,2 ,5
0
3
1
1 ,7 ,1
2
7
3
4
4
5
6
7 ,9
7
6 ,7 ,9
8
3 ,6 ,2
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 13-01-2022

Ngày: 13/01/2022
Mã: XSQT
Giải tám
74
Giải bảy
476
Giải sáu
4084
4986
1060
Giải năm
0823
Giải bốn
69618
84309
37137
70488
12558
11688
37038
Giải ba
36162
03604
Giải nhì
74986
Giải nhất
86576
Giải Đặc biệt
728095
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4
1
8
2
3
3
7 ,8
4
5
8
6
0 ,2
7
4 ,6 ,6
8
4 ,6 ,8 ,8 ,6
9
5
ĐầuĐuôi
6
0
1
6
2
2
3
7 ,8 ,0
4
9
5
7 ,8 ,8 ,7
6
3
7
1 ,8 ,5 ,8 ,3
8
0
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 13-01-2022

Ngày: 13/01/2022
Mã: XSBDI
Giải tám
66
Giải bảy
355
Giải sáu
5693
0704
9824
Giải năm
7744
Giải bốn
46989
57286
35414
01878
93106
11539
68467
Giải ba
96836
08565
Giải nhì
78949
Giải nhất
21142
Giải Đặc biệt
483609
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6 ,9
1
4
2
4
3
9 ,6
4
4 ,9 ,2
5
5
6
6 ,7 ,5
7
8
8
9 ,6
9
3
ĐầuĐuôi
0
1
4
2
9
3
0 ,2 ,4 ,1
4
5 ,6
5
6 ,8 ,0 ,3
6
6
7
7
8
8 ,3 ,4 ,0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 06-01-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
06
21
35
Giải bảy
410
755
172
Giải sáu
3654
1585
6612
4412
9734
6210
4777
0474
6285
Giải năm
4309
8658
2581
Giải bốn
64782
73187
17979
53558
14293
32029
84530
06614
48027
30834
24630
09569
58846
31755
66535
19439
71481
45783
43940
08653
32579
Giải ba
82601
36876
19231
59891
24449
71051
Giải nhì
10622
99508
41885
Giải nhất
50377
25108
54197
Giải Đặc Biệt
601396
536654
349996
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
06 ,9 ,18 ,8
10 ,22 ,0 ,4
29 ,21 ,7
304 ,4 ,0 ,15 ,5 ,9
460 ,9
54 ,85 ,8 ,5 ,43 ,1
69
79 ,6 ,72 ,7 ,4 ,9
85 ,2 ,75 ,1 ,1 ,3 ,5
93 ,617 ,6

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 06-01-2022

Ngày: 06/01/2022
Mã: XSQB
Giải tám
35
Giải bảy
172
Giải sáu
4777
0474
6285
Giải năm
2581
Giải bốn
66535
19439
71481
45783
43940
08653
32579
Giải ba
24449
71051
Giải nhì
41885
Giải nhất
54197
Giải Đặc biệt
349996
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
3
5 ,5 ,9
4
0 ,9
5
3 ,1
6
7
2 ,7 ,4 ,9
8
5 ,1 ,1 ,3 ,5
9
7 ,6
ĐầuĐuôi
4
0
8 ,8 ,5
1
7
2
8 ,5
3
7
4
3 ,8 ,3 ,8
5
9
6
7 ,9
7
8
3 ,7 ,4
9