XSMT Thứ 6

Xổ Số Miền Trung ngày 13-05-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
54
41
Giải bảy
050
200
Giải sáu
1693
0784
1455
7383
6263
3965
Giải năm
0709
9412
Giải bốn
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
Giải ba
49170
39894
82897
86078
Giải nhì
61158
59429
Giải nhất
73421
11265
Giải Đặc Biệt
271517
256350
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
09 ,4 ,00
172
28 ,13 ,5 ,9
3
41 ,3 ,3
54 ,0 ,5 ,6 ,89 ,0
63 ,5 ,5
77 ,01 ,8
84 ,8 ,53
93 ,45 ,7

Xổ Số NINH THUẬN ngày 13-05-2022

Ngày: 13/05/2022
Mã: XSNT
Giải tám
41
Giải bảy
200
Giải sáu
7383
6263
3965
Giải năm
9412
Giải bốn
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
Giải ba
82897
86078
Giải nhì
59429
Giải nhất
11265
Giải Đặc biệt
256350
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
2
2
3 ,5 ,9
3
4
1 ,3 ,3
5
9 ,0
6
3 ,5 ,5
7
1 ,8
8
3
9
5 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,5
0
4 ,7
1
1
2
8 ,6 ,2 ,4 ,4
3
4
6 ,9 ,2 ,6
5
6
9
7
7
8
5 ,2
9

Xổ Số GIA LAI ngày 13-05-2022

Ngày: 13/05/2022
Mã: XSGL
Giải tám
54
Giải bảy
050
Giải sáu
1693
0784
1455
Giải năm
0709
Giải bốn
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
Giải ba
49170
39894
Giải nhì
61158
Giải nhất
73421
Giải Đặc biệt
271517
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4 ,0
1
7
2
8 ,1
3
4
5
4 ,0 ,5 ,6 ,8
6
7
7 ,0
8
4 ,8 ,5
9
3 ,4
ĐầuĐuôi
5 ,0 ,7
0
2
1
2
9
3
5 ,8 ,0 ,9
4
5 ,8
5
5
6
7 ,1
7
8 ,2 ,5
8
0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 06-05-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
61
33
Giải bảy
171
709
Giải sáu
8519
7552
6207
3989
8043
3338
Giải năm
2081
1686
Giải bốn
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
Giải ba
79116
23641
75154
13890
Giải nhì
59744
08342
Giải nhất
12465
34888
Giải Đặc Biệt
707937
976675
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
079 ,8
19 ,0 ,6
28
33 ,73 ,8 ,8 ,8
41 ,43 ,6 ,8 ,2
52 ,93 ,4
61 ,59
71 ,5 ,15
81 ,19 ,6 ,8
90

Xổ Số NINH THUẬN ngày 06-05-2022

Ngày: 06/05/2022
Mã: XSNT
Giải tám
33
Giải bảy
709
Giải sáu
3989
8043
3338
Giải năm
1686
Giải bốn
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
Giải ba
75154
13890
Giải nhì
08342
Giải nhất
34888
Giải Đặc biệt
976675
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8
1
2
3
3 ,8 ,8 ,8
4
3 ,6 ,8 ,2
5
3 ,4
6
9
7
5
8
9 ,6 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
9
0
1
4
2
3 ,4 ,5
3
5
4
7
5
8 ,4
6
7
3 ,3 ,0 ,3 ,4 ,8
8
0 ,8 ,6
9

Xổ Số GIA LAI ngày 06-05-2022

Ngày: 06/05/2022
Mã: XSGL
Giải tám
61
Giải bảy
171
Giải sáu
8519
7552
6207
Giải năm
2081
Giải bốn
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
Giải ba
79116
23641
Giải nhì
59744
Giải nhất
12465
Giải Đặc biệt
707937
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
9 ,0 ,6
2
8
3
3 ,7
4
1 ,4
5
2 ,9
6
1 ,5
7
1 ,5 ,1
8
1 ,1
9
ĐầuĐuôi
1
0
6 ,7 ,8 ,7 ,8 ,4
1
5
2
3
3
4
4
7 ,6
5
1
6
0 ,3
7
2
8
1 ,5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 29-04-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
26
81
Giải bảy
490
468
Giải sáu
3193
3398
0468
0516
9910
2755
Giải năm
2133
8942
Giải bốn
76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962
02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
Giải ba
59871
65699
88719
94658
Giải nhì
79802
75495
Giải nhất
60053
10382
Giải Đặc Biệt
128311
642529
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
01 ,8 ,2
116 ,0 ,3 ,9
26 ,7 ,19 ,9
33
42 ,2
57 ,35 ,8
68 ,3 ,28 ,8
71
81 ,4 ,9 ,2
90 ,3 ,8 ,95 ,5

Xổ Số NINH THUẬN ngày 29-04-2022

Ngày: 29/04/2022
Mã: XSNT
Giải tám
81
Giải bảy
468
Giải sáu
0516
9910
2755
Giải năm
8942
Giải bốn
02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
Giải ba
88719
94658
Giải nhì
75495
Giải nhất
10382
Giải Đặc biệt
642529
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,0 ,3 ,9
2
9 ,9
3
4
2 ,2
5
5 ,8
6
8 ,8
7
8
1 ,4 ,9 ,2
9
5 ,5
ĐầuĐuôi
1
0
8
1
4 ,4 ,8
2
1
3
8
4
5 ,9 ,9
5
1
6
7
6 ,6 ,5
8
2 ,8 ,1 ,2
9

Xổ Số GIA LAI ngày 29-04-2022

Ngày: 29/04/2022
Mã: XSGL
Giải tám
26
Giải bảy
490
Giải sáu
3193
3398
0468
Giải năm
2133
Giải bốn
76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962
Giải ba
59871
65699
Giải nhì
79802
Giải nhất
60053
Giải Đặc biệt
128311
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,2
1
1
2
6 ,7 ,1
3
3
4
5
7 ,3
6
8 ,3 ,2
7
1
8
9
0 ,3 ,8 ,9
ĐầuĐuôi
9
0
2 ,0 ,7 ,1
1
6 ,0
2
9 ,3 ,6 ,5
3
4
5
2
6
2 ,5
7
9 ,6 ,0
8
9
9

Xổ Số Miền Trung ngày 22-04-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
49
91
Giải bảy
025
171
Giải sáu
9543
3393
5393
3203
6394
7408
Giải năm
8520
7458
Giải bốn
52534
24836
87343
74791
45072
53770
74417
09158
68084
17931
69263
73809
02399
62952
Giải ba
67466
96709
50174
93190
Giải nhì
97332
67301
Giải nhất
92006
73697
Giải Đặc Biệt
155360
822099
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
09 ,63 ,8 ,9 ,1
17
25 ,0
34 ,6 ,21
49 ,3 ,3
58 ,8 ,2
66 ,03
72 ,01 ,4
84
93 ,3 ,11 ,4 ,9 ,0 ,7 ,9