XSMT Thứ 6

Xổ Số Miền Trung ngày 27-01-2023

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
59
33
Giải bảy
384
695
Giải sáu
9339
6578
6401
4980
0123
1166
Giải năm
7031
8756
Giải bốn
83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207
03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
Giải ba
95526
04132
93078
75146
Giải nhì
34677
92687
Giải nhất
77497
94851
Giải Đặc Biệt
555221
284882
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
01 ,9 ,7
1
26 ,13
39 ,1 ,5 ,23
47 ,74 ,4 ,6
596 ,8 ,1
66 ,7 ,2
78 ,78
84 ,5 ,50 ,3 ,1 ,7 ,2
975

Xổ Số NINH THUẬN ngày 27-01-2023

Ngày: 27/01/2023
Mã: XSNT
Giải tám
33
Giải bảy
695
Giải sáu
4980
0123
1166
Giải năm
8756
Giải bốn
03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
Giải ba
93078
75146
Giải nhì
92687
Giải nhất
94851
Giải Đặc biệt
284882
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
3
3
3
4
4 ,4 ,6
5
6 ,8 ,1
6
6 ,7 ,2
7
8
8
0 ,3 ,1 ,7 ,2
9
5
ĐầuĐuôi
8
0
8 ,5
1
6 ,8
2
3 ,2 ,8
3
4 ,4
4
9
5
6 ,5 ,4
6
6 ,8
7
5 ,7
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 27-01-2023

Ngày: 27/01/2023
Mã: XSGL
Giải tám
59
Giải bảy
384
Giải sáu
9339
6578
6401
Giải năm
7031
Giải bốn
83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207
Giải ba
95526
04132
Giải nhì
34677
Giải nhất
77497
Giải Đặc biệt
555221
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,9 ,7
1
2
6 ,1
3
9 ,1 ,5 ,2
4
7 ,7
5
9
6
7
8 ,7
8
4 ,5 ,5
9
7
ĐầuĐuôi
0
0 ,3 ,2
1
3
2
3
8
4
8 ,3 ,8
5
2
6
4 ,4 ,0 ,7 ,9
7
7
8
5 ,3 ,0
9

Xổ Số Miền Trung ngày 20-01-2023

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
60
64
Giải bảy
026
634
Giải sáu
2862
1890
6684
5753
6003
4304
Giải năm
4871
6897
Giải bốn
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
Giải ba
76266
59203
66058
47588
Giải nhì
74567
66455
Giải nhất
81910
91706
Giải Đặc Biệt
198646
204032
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
033 ,4 ,6
19 ,07
26 ,2 ,14 ,4
334 ,2
462
503 ,4 ,8 ,5
60 ,2 ,6 ,74
71 ,1
843 ,8
90 ,37 ,9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 20-01-2023

Ngày: 20/01/2023
Mã: XSNT
Giải tám
64
Giải bảy
634
Giải sáu
5753
6003
4304
Giải năm
6897
Giải bốn
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
Giải ba
66058
47588
Giải nhì
66455
Giải nhất
91706
Giải Đặc biệt
204032
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,4 ,6
1
7
2
4 ,4
3
4 ,2
4
2
5
3 ,4 ,8 ,5
6
4
7
8
3 ,8
9
7 ,9
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,3
2
5 ,0 ,8
3
6 ,3 ,0 ,2 ,5 ,2
4
5
5
0
6
9 ,1
7
5 ,8
8
9
9

Xổ Số GIA LAI ngày 20-01-2023

Ngày: 20/01/2023
Mã: XSGL
Giải tám
60
Giải bảy
026
Giải sáu
2862
1890
6684
Giải năm
4871
Giải bốn
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
Giải ba
76266
59203
Giải nhì
74567
Giải nhất
81910
Giải Đặc biệt
198646
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
9 ,0
2
6 ,2 ,1
3
3
4
6
5
0
6
0 ,2 ,6 ,7
7
1 ,1
8
4
9
0 ,3
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,5 ,1
0
7 ,2 ,7
1
6 ,2
2
3 ,9 ,0
3
8
4
5
2 ,6 ,4
6
6
7
8
1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 13-01-2023

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
78
73
Giải bảy
844
506
Giải sáu
4355
9581
3310
5570
4733
8675
Giải năm
4564
1705
Giải bốn
07107
93372
56738
34759
09878
66159
26561
66575
86224
20557
57270
92575
59848
56535
Giải ba
64561
68016
45871
59077
Giải nhì
88002
96281
Giải nhất
32943
52584
Giải Đặc Biệt
639263
640728
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
07 ,26 ,5
10 ,6
24 ,8
383 ,5
44 ,38
55 ,9 ,97
64 ,1 ,1 ,3
78 ,2 ,83 ,0 ,5 ,5 ,0 ,5 ,1 ,7
811 ,4
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 13-01-2023

Ngày: 13/01/2023
Mã: XSNT
Giải tám
73
Giải bảy
506
Giải sáu
5570
4733
8675
Giải năm
1705
Giải bốn
66575
86224
20557
57270
92575
59848
56535
Giải ba
45871
59077
Giải nhì
96281
Giải nhất
52584
Giải Đặc biệt
640728
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5
1
2
4 ,8
3
3 ,5
4
8
5
7
6
7
3 ,0 ,5 ,5 ,0 ,5 ,1 ,7
8
1 ,4
9
ĐầuĐuôi
7 ,7
0
7 ,8
1
2
7 ,3
3
2 ,8
4
7 ,0 ,7 ,7 ,3
5
0
6
5 ,7
7
4 ,2
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 13-01-2023

Ngày: 13/01/2023
Mã: XSGL
Giải tám
78
Giải bảy
844
Giải sáu
4355
9581
3310
Giải năm
4564
Giải bốn
07107
93372
56738
34759
09878
66159
26561
Giải ba
64561
68016
Giải nhì
88002
Giải nhất
32943
Giải Đặc biệt
639263
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,2
1
0 ,6
2
3
8
4
4 ,3
5
5 ,9 ,9
6
4 ,1 ,1 ,3
7
8 ,2 ,8
8
1
9
ĐầuĐuôi
1
0
8 ,6 ,6
1
7 ,0
2
4 ,6
3
4 ,6
4
5
5
1
6
0
7
7 ,3 ,7
8
5 ,5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 06-01-2023

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
43
83
Giải bảy
296
236
Giải sáu
4397
4392
4100
5216
3674
7286
Giải năm
3601
9903
Giải bốn
94462
10473
14784
11641
64279
06673
94335
30378
18797
76434
09249
87648
43498
72432
Giải ba
55809
99954
19090
81859
Giải nhì
53231
94373
Giải nhất
45567
62721
Giải Đặc Biệt
102215
409386
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
00 ,1 ,93
156
21
35 ,16 ,4 ,2
43 ,19 ,8
549
62 ,7
73 ,9 ,34 ,8 ,3
843 ,6 ,6
96 ,7 ,27 ,8 ,0