XSMT Thứ 6

Xổ Số Miền Trung ngày 30-09-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
26
65
Giải bảy
534
048
Giải sáu
2374
4026
3727
1589
9950
3631
Giải năm
2448
4336
Giải bốn
90141
23758
51537
66865
69766
64920
11517
45369
97108
87085
50701
29766
11692
42675
Giải ba
16441
06188
23199
44773
Giải nhì
50483
78952
Giải nhất
81050
37623
Giải Đặc Biệt
141113
816156
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
08 ,1
17 ,3
26 ,6 ,7 ,03
34 ,71 ,6
48 ,1 ,18
58 ,00 ,2 ,6
65 ,65 ,9 ,6
745 ,3
88 ,39 ,5
92 ,9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Mã: XSNT
Giải tám
65
Giải bảy
048
Giải sáu
1589
9950
3631
Giải năm
4336
Giải bốn
45369
97108
87085
50701
29766
11692
42675
Giải ba
23199
44773
Giải nhì
78952
Giải nhất
37623
Giải Đặc biệt
816156
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1
1
2
3
3
1 ,6
4
8
5
0 ,2 ,6
6
5 ,9 ,6
7
5 ,3
8
9 ,5
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
5
0
3 ,0
1
9 ,5
2
7 ,2
3
4
6 ,8 ,7
5
3 ,6 ,5
6
7
4 ,0
8
8 ,6 ,9
9

Xổ Số GIA LAI ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Mã: XSGL
Giải tám
26
Giải bảy
534
Giải sáu
2374
4026
3727
Giải năm
2448
Giải bốn
90141
23758
51537
66865
69766
64920
11517
Giải ba
16441
06188
Giải nhì
50483
Giải nhất
81050
Giải Đặc biệt
141113
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,3
2
6 ,6 ,7 ,0
3
4 ,7
4
8 ,1 ,1
5
8 ,0
6
5 ,6
7
4
8
8 ,3
9
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
4 ,4
1
2
8 ,1
3
3 ,7
4
6
5
2 ,2 ,6
6
2 ,3 ,1
7
4 ,5 ,8
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 23-09-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
01
92
Giải bảy
808
571
Giải sáu
4244
6259
5819
9085
2565
5669
Giải năm
5639
5609
Giải bốn
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
Giải ba
82301
80434
24786
93205
Giải nhì
31664
19219
Giải nhất
04794
07096
Giải Đặc Biệt
586994
270160
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
01 ,8 ,3 ,19 ,0 ,5
194 ,9
21
39 ,49 ,1 ,5
445
59 ,8
645 ,9 ,0
721
81 ,7 ,25 ,6
91 ,4 ,42 ,6

Xổ Số NINH THUẬN ngày 23-09-2022

Ngày: 23/09/2022
Mã: XSNT
Giải tám
92
Giải bảy
571
Giải sáu
9085
2565
5669
Giải năm
5609
Giải bốn
34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
Giải ba
24786
93205
Giải nhì
19219
Giải nhất
07096
Giải Đặc biệt
270160
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0 ,5
1
4 ,9
2
1
3
9 ,1 ,5
4
5
5
6
5 ,9 ,0
7
1
8
5 ,6
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
0 ,6
0
7 ,3 ,2
1
9
2
3
1
4
8 ,6 ,3 ,4 ,0
5
8 ,9
6
7
8
6 ,0 ,3 ,1
9

Xổ Số GIA LAI ngày 23-09-2022

Ngày: 23/09/2022
Mã: XSGL
Giải tám
01
Giải bảy
808
Giải sáu
4244
6259
5819
Giải năm
5639
Giải bốn
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
Giải ba
82301
80434
Giải nhì
31664
Giải nhất
04794
Giải Đặc biệt
586994
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,3 ,1
1
9
2
3
9 ,4
4
4
5
9 ,8
6
4
7
2
8
1 ,7 ,2
9
1 ,4 ,4
ĐầuĐuôi
0
0 ,8 ,9 ,0
1
7 ,8
2
0
3
4 ,3 ,6 ,9 ,9
4
5
6
8
7
0 ,5
8
5 ,1 ,3
9

Xổ Số Miền Trung ngày 16-09-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
57
76
Giải bảy
907
314
Giải sáu
6295
8262
6597
6858
7938
6232
Giải năm
9892
0374
Giải bốn
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
00069
00159
44475
00917
84601
00517
11977
Giải ba
03975
70847
09766
39001
Giải nhì
98894
82092
Giải nhất
41425
69533
Giải Đặc Biệt
785813
812452
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
071 ,1
134 ,7 ,7
25
308 ,2 ,3
47
57 ,18 ,9 ,2
62 ,2 ,2 ,29 ,6
756 ,4 ,5 ,7
84 ,4
95 ,7 ,2 ,42

Xổ Số NINH THUẬN ngày 16-09-2022

Ngày: 16/09/2022
Mã: XSNT
Giải tám
76
Giải bảy
314
Giải sáu
6858
7938
6232
Giải năm
0374
Giải bốn
00069
00159
44475
00917
84601
00517
11977
Giải ba
09766
39001
Giải nhì
82092
Giải nhất
69533
Giải Đặc biệt
812452
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,1
1
4 ,7 ,7
2
3
8 ,2 ,3
4
5
8 ,9 ,2
6
9 ,6
7
6 ,4 ,5 ,7
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
0 ,0
1
3 ,9 ,5
2
3
3
1 ,7
4
7
5
7 ,6
6
1 ,1 ,7
7
5 ,3
8
6 ,5
9

Xổ Số GIA LAI ngày 16-09-2022

Ngày: 16/09/2022
Mã: XSGL
Giải tám
57
Giải bảy
907
Giải sáu
6295
8262
6597
Giải năm
9892
Giải bốn
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
Giải ba
03975
70847
Giải nhì
98894
Giải nhất
41425
Giải Đặc biệt
785813
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
3
2
5
3
0
4
7
5
7 ,1
6
2 ,2 ,2 ,2
7
5
8
4 ,4
9
5 ,7 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
3
0
5
1
6 ,9 ,6 ,6 ,6
2
1
3
8 ,8 ,9
4
9 ,7 ,2
5
6
5 ,0 ,9 ,4
7
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 09-09-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
75
59
Giải bảy
867
654
Giải sáu
6014
8308
3289
0921
1948
8964
Giải năm
1273
3431
Giải bốn
89345
95925
06195
07101
55751
79384
03813
77238
23778
04351
61315
03514
56377
61414
Giải ba
61941
76702
76983
12636
Giải nhì
05436
85959
Giải nhất
33896
61334
Giải Đặc Biệt
126531
642240
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
08 ,1 ,2
14 ,35 ,4 ,4
251
36 ,11 ,8 ,6 ,4
45 ,18 ,0
519 ,4 ,1 ,9
674
75 ,38 ,7
89 ,43
95 ,6