XSMT Thứ 6

Xổ Số Miền Trung ngày 26-11-2021

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
16
05
Giải bảy
111
166
Giải sáu
9074
3358
9032
3970
7690
1855
Giải năm
9770
6341
Giải bốn
82168
95315
54975
86669
99925
17139
93923
32444
28624
65104
31604
07444
35731
60991
Giải ba
47256
72294
14799
58968
Giải nhì
91488
99156
Giải nhất
74867
99568
Giải Đặc Biệt
811459
280459
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
05 ,4 ,4
16 ,1 ,5
25 ,34
32 ,91
41 ,4 ,4
58 ,6 ,95 ,6 ,9
68 ,9 ,76 ,8 ,8
74 ,0 ,50
88
940 ,1 ,9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSNT
Giải tám
05
Giải bảy
166
Giải sáu
3970
7690
1855
Giải năm
6341
Giải bốn
32444
28624
65104
31604
07444
35731
60991
Giải ba
14799
58968
Giải nhì
99156
Giải nhất
99568
Giải Đặc biệt
280459
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4 ,4
1
2
4
3
1
4
1 ,4 ,4
5
5 ,6 ,9
6
6 ,8 ,8
7
0
8
9
0 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
7 ,9
0
4 ,3 ,9
1
2
3
4 ,2 ,0 ,0 ,4
4
0 ,5
5
6 ,5
6
7
6 ,6
8
9 ,5
9

Xổ Số GIA LAI ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSGL
Giải tám
16
Giải bảy
111
Giải sáu
9074
3358
9032
Giải năm
9770
Giải bốn
82168
95315
54975
86669
99925
17139
93923
Giải ba
47256
72294
Giải nhì
91488
Giải nhất
74867
Giải Đặc biệt
811459
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1 ,5
2
5 ,3
3
2 ,9
4
5
8 ,6 ,9
6
8 ,9 ,7
7
4 ,0 ,5
8
8
9
4
ĐầuĐuôi
7
0
1
1
3
2
2
3
7 ,9
4
1 ,7 ,2
5
1 ,5
6
6
7
5 ,6 ,8
8
6 ,3 ,5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 19-11-2021

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
85
89
Giải bảy
866
552
Giải sáu
3786
2799
7337
2283
7356
0938
Giải năm
2257
9285
Giải bốn
48418
36869
20489
76928
78211
27539
08935
74282
57396
92351
19557
38349
30669
85896
Giải ba
10662
72800
75724
52246
Giải nhì
86645
08689
Giải nhất
67672
89903
Giải Đặc Biệt
633959
136410
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
003
18 ,10
284
37 ,9 ,58
459 ,6
57 ,92 ,6 ,1 ,7
66 ,9 ,29
72
85 ,6 ,99 ,3 ,5 ,2 ,9
996 ,6

Xổ Số NINH THUẬN ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSNT
Giải tám
89
Giải bảy
552
Giải sáu
2283
7356
0938
Giải năm
9285
Giải bốn
74282
57396
92351
19557
38349
30669
85896
Giải ba
75724
52246
Giải nhì
08689
Giải nhất
89903
Giải Đặc biệt
136410
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
0
2
4
3
8
4
9 ,6
5
2 ,6 ,1 ,7
6
9
7
8
9 ,3 ,5 ,2 ,9
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
5
1
5 ,8
2
8 ,0
3
2
4
8
5
5 ,9 ,9 ,4
6
5
7
3
8
8 ,4 ,6 ,8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSGL
Giải tám
85
Giải bảy
866
Giải sáu
3786
2799
7337
Giải năm
2257
Giải bốn
48418
36869
20489
76928
78211
27539
08935
Giải ba
10662
72800
Giải nhì
86645
Giải nhất
67672
Giải Đặc biệt
633959
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
8 ,1
2
8
3
7 ,9 ,5
4
5
5
7 ,9
6
6 ,9 ,2
7
2
8
5 ,6 ,9
9
9
ĐầuĐuôi
0
0
1
1
6 ,7
2
3
4
8 ,3 ,4
5
6 ,8
6
3 ,5
7
1 ,2
8
9 ,6 ,8 ,3 ,5
9

Xổ Số Miền Trung ngày 05-11-2021

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
18
31
Giải bảy
581
724
Giải sáu
1942
8758
4869
3886
5518
5135
Giải năm
3456
0921
Giải bốn
36464
81284
40066
93894
10801
80133
59479
28357
85023
71988
32846
21422
66630
43760
Giải ba
67095
43714
70731
67673
Giải nhì
52658
38522
Giải nhất
62402
49040
Giải Đặc Biệt
330118
714018
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
01 ,2
18 ,4 ,88 ,8
24 ,1 ,3 ,2 ,2
331 ,5 ,0 ,1
426 ,0
58 ,6 ,87
69 ,4 ,60
793
81 ,46 ,8
94 ,5

Xổ Số NINH THUẬN ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSNT
Giải tám
31
Giải bảy
724
Giải sáu
3886
5518
5135
Giải năm
0921
Giải bốn
28357
85023
71988
32846
21422
66630
43760
Giải ba
70731
67673
Giải nhì
38522
Giải nhất
49040
Giải Đặc biệt
714018
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,8
2
4 ,1 ,3 ,2 ,2
3
1 ,5 ,0 ,1
4
6 ,0
5
7
6
0
7
3
8
6 ,8
9
ĐầuĐuôi
3 ,6 ,4
0
3 ,2 ,3
1
2 ,2
2
2 ,7
3
2
4
3
5
8 ,4
6
5
7
1 ,8 ,1
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSGL
Giải tám
18
Giải bảy
581
Giải sáu
1942
8758
4869
Giải năm
3456
Giải bốn
36464
81284
40066
93894
10801
80133
59479
Giải ba
67095
43714
Giải nhì
52658
Giải nhất
62402
Giải Đặc biệt
330118
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
8 ,4 ,8
2
3
3
4
2
5
8 ,6 ,8
6
9 ,4 ,6
7
9
8
1 ,4
9
4 ,5
ĐầuĐuôi
0
8 ,0
1
4 ,0
2
3
3
6 ,8 ,9 ,1
4
9
5
5 ,6
6
7
1 ,5 ,5 ,1
8
6 ,7
9

Xổ Số Miền Trung ngày 22-10-2021

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
57
92
Giải bảy
097
526
Giải sáu
9528
6615
3055
6351
0069
4010
Giải năm
7095
3346
Giải bốn
42117
43014
86811
21448
85346
47924
55140
05311
44127
78660
17558
04172
74009
80250
Giải ba
74703
82574
80943
42928
Giải nhì
56201
38953
Giải nhất
91903
10153
Giải Đặc Biệt
970621
960406
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
03 ,1 ,39 ,6
15 ,7 ,4 ,10 ,1
28 ,4 ,16 ,7 ,8
3
48 ,6 ,06 ,3
57 ,51 ,8 ,0 ,3 ,3
69 ,0
742
8
97 ,52