XSMT Thứ 6

Xổ Số Miền Trung ngày 26-05-2023

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
71
00
Giải bảy
773
729
Giải sáu
8903
4694
2899
4585
8129
8932
Giải năm
5325
8513
Giải bốn
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
Giải ba
95981
00123
51898
25004
Giải nhì
12674
11719
Giải nhất
38441
72488
Giải Đặc Biệt
006330
569179
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
03 ,3 ,00 ,4
153 ,5 ,9
25 ,4 ,39 ,9 ,0
302 ,9 ,0
410
55
68
71 ,3 ,7 ,49
815 ,8
94 ,9 ,7 ,18

Xổ Số NINH THUẬN ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Mã: XSNT
Giải tám
00
Giải bảy
729
Giải sáu
4585
8129
8932
Giải năm
8513
Giải bốn
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
Giải ba
51898
25004
Giải nhì
11719
Giải nhất
72488
Giải Đặc biệt
569179
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,4
1
3 ,5 ,9
2
9 ,9 ,0
3
2 ,9 ,0
4
0
5
5
6
8
7
9
8
5 ,8
9
8
ĐầuĐuôi
0 ,2 ,4 ,3
0
1
3
2
1
3
0
4
8 ,1 ,5
5
6
7
6 ,9 ,8
8
2 ,2 ,3 ,1 ,7
9

Xổ Số GIA LAI ngày 26-05-2023

Ngày: 26/05/2023
Mã: XSGL
Giải tám
71
Giải bảy
773
Giải sáu
8903
4694
2899
Giải năm
5325
Giải bốn
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
Giải ba
95981
00123
Giải nhì
12674
Giải nhất
38441
Giải Đặc biệt
006330
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3 ,0
1
5
2
5 ,4 ,3
3
0
4
1
5
6
7
1 ,3 ,7 ,4
8
1
9
4 ,9 ,7 ,1
ĐầuĐuôi
0 ,3
0
7 ,9 ,8 ,4
1
2
7 ,0 ,0 ,2
3
9 ,2 ,7
4
2 ,1
5
6
9 ,7
7
8
9
9

Xổ Số Miền Trung ngày 19-05-2023

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
64
30
Giải bảy
982
453
Giải sáu
4306
7665
4643
4329
9594
0315
Giải năm
9564
2220
Giải bốn
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
Giải ba
37145
88820
47972
20969
Giải nhì
39972
02673
Giải nhất
07964
74030
Giải Đặc Biệt
930199
723029
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
06 ,1
125
209 ,0 ,8 ,9
37 ,40 ,0
43 ,4 ,5
53
64 ,5 ,4 ,2 ,49
70 ,29 ,4 ,2 ,5 ,2 ,3
82
994 ,8 ,5

Xổ Số NINH THUẬN ngày 19-05-2023

Ngày: 19/05/2023
Mã: XSNT
Giải tám
30
Giải bảy
453
Giải sáu
4329
9594
0315
Giải năm
2220
Giải bốn
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
Giải ba
47972
20969
Giải nhì
02673
Giải nhất
74030
Giải Đặc biệt
723029
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5
2
9 ,0 ,8 ,9
3
0 ,0
4
5
3
6
9
7
9 ,4 ,2 ,5 ,2 ,3
8
9
4 ,8 ,5
ĐầuĐuôi
3 ,2 ,3
0
1
7 ,7
2
5 ,7
3
9 ,7
4
1 ,9 ,7
5
6
7
2 ,9
8
2 ,7 ,6 ,2
9

Xổ Số GIA LAI ngày 19-05-2023

Ngày: 19/05/2023
Mã: XSGL
Giải tám
64
Giải bảy
982
Giải sáu
4306
7665
4643
Giải năm
9564
Giải bốn
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
Giải ba
37145
88820
Giải nhì
39972
Giải nhất
07964
Giải Đặc biệt
930199
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
2
2
0
3
7 ,4
4
3 ,4 ,5
5
6
4 ,5 ,4 ,2 ,4
7
0 ,2
8
2
9
9
ĐầuĐuôi
7 ,2
0
0
1
8 ,6 ,1 ,7
2
4
3
6 ,6 ,3 ,4 ,6
4
6 ,4
5
0
6
3
7
8
9
9

Xổ Số Miền Trung ngày 12-05-2023

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
61
89
Giải bảy
195
945
Giải sáu
4279
4690
1621
3289
6178
5459
Giải năm
3778
3121
Giải bốn
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
Giải ba
47500
86478
34293
51414
Giải nhì
42785
06540
Giải nhất
06414
61385
Giải Đặc Biệt
701483
320593
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
05 ,1 ,04
15 ,43 ,4
211
32
45 ,4 ,0
59 ,4
61 ,96 ,8
79 ,8 ,88 ,7
85 ,39 ,9 ,5
95 ,0 ,3 ,53 ,3

Xổ Số NINH THUẬN ngày 12-05-2023

Ngày: 12/05/2023
Mã: XSNT
Giải tám
89
Giải bảy
945
Giải sáu
3289
6178
5459
Giải năm
3121
Giải bốn
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
Giải ba
34293
51414
Giải nhì
06540
Giải nhất
61385
Giải Đặc biệt
320593
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
3 ,4
2
1
3
4
5 ,4 ,0
5
9 ,4
6
6 ,8
7
8 ,7
8
9 ,9 ,5
9
3 ,3
ĐầuĐuôi
4
0
2
1
2
1 ,9 ,9
3
5 ,0 ,4 ,1
4
4 ,8
5
6
6
7
7
7 ,6
8
8 ,8 ,5
9

Xổ Số GIA LAI ngày 12-05-2023

Ngày: 12/05/2023
Mã: XSGL
Giải tám
61
Giải bảy
195
Giải sáu
4279
4690
1621
Giải năm
3778
Giải bốn
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
Giải ba
47500
86478
Giải nhì
42785
Giải nhất
06414
Giải Đặc biệt
701483
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1 ,0
1
5 ,4
2
1
3
2
4
5
6
1 ,9
7
9 ,8 ,8
8
5 ,3
9
5 ,0 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
9 ,0
0
6 ,2 ,0
1
3
2
9 ,8
3
1
4
9 ,1 ,9 ,0 ,8
5
6
7
7 ,7
8
7 ,6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 05-05-2023

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
31
61
Giải bảy
132
205
Giải sáu
4834
7041
6252
4708
4817
9938
Giải năm
3663
1933
Giải bốn
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
Giải ba
36723
85477
00590
74522
Giải nhì
79570
78395
Giải nhất
94806
81491
Giải Đặc Biệt
452694
791458
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
08 ,65 ,8 ,6
17
23 ,0 ,30 ,2
31 ,2 ,4 ,48 ,3 ,7 ,4 ,0
41
528
63 ,91 ,1
74 ,7 ,0
86
99 ,40 ,5 ,1