XSMT Thứ 6

Xổ Số Miền Trung ngày 12-08-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
97
00
Giải bảy
915
895
Giải sáu
3604
6964
9813
7719
0132
0351
Giải năm
4375
1892
Giải bốn
30138
38799
51019
23036
13295
06057
67400
49898
27823
09483
22238
24306
80403
42019
Giải ba
61260
68451
46644
09399
Giải nhì
35163
16692
Giải nhất
91393
87932
Giải Đặc Biệt
346952
983551
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
04 ,00 ,6 ,3
15 ,3 ,99 ,9
23
38 ,62 ,8 ,2
44
57 ,1 ,21 ,1
64 ,0 ,3
75
83
97 ,9 ,5 ,35 ,2 ,8 ,9 ,2

Xổ Số NINH THUẬN ngày 12-08-2022

Ngày: 12/08/2022
Mã: XSNT
Giải tám
00
Giải bảy
895
Giải sáu
7719
0132
0351
Giải năm
1892
Giải bốn
49898
27823
09483
22238
24306
80403
42019
Giải ba
46644
09399
Giải nhì
16692
Giải nhất
87932
Giải Đặc biệt
983551
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,6 ,3
1
9 ,9
2
3
3
2 ,8 ,2
4
4
5
1 ,1
6
7
8
3
9
5 ,2 ,8 ,9 ,2
ĐầuĐuôi
0
0
5 ,5
1
3 ,9 ,9 ,3
2
2 ,8 ,0
3
4
4
9
5
0
6
7
9 ,3
8
1 ,1 ,9
9

Xổ Số GIA LAI ngày 12-08-2022

Ngày: 12/08/2022
Mã: XSGL
Giải tám
97
Giải bảy
915
Giải sáu
3604
6964
9813
Giải năm
4375
Giải bốn
30138
38799
51019
23036
13295
06057
67400
Giải ba
61260
68451
Giải nhì
35163
Giải nhất
91393
Giải Đặc biệt
346952
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,0
1
5 ,3 ,9
2
3
8 ,6
4
5
7 ,1 ,2
6
4 ,0 ,3
7
5
8
9
7 ,9 ,5 ,3
ĐầuĐuôi
0 ,6
0
5
1
5
2
1 ,6 ,9
3
0 ,6
4
1 ,7 ,9
5
3
6
9 ,5
7
3
8
9 ,1
9

Xổ Số Miền Trung ngày 05-08-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
43
75
Giải bảy
482
412
Giải sáu
4644
2479
6395
1957
4097
5786
Giải năm
8794
5610
Giải bốn
48054
99686
32112
52197
59183
17965
93960
88159
62653
20754
51246
62272
43488
17270
Giải ba
61448
10473
62420
56461
Giải nhì
48882
27953
Giải nhất
30413
82173
Giải Đặc Biệt
109970
759010
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0
12 ,32 ,0 ,0
20
3
43 ,4 ,86
547 ,9 ,3 ,4 ,3
65 ,01
79 ,3 ,05 ,2 ,0 ,3
82 ,6 ,3 ,26 ,8
95 ,4 ,77

Xổ Số NINH THUẬN ngày 05-08-2022

Ngày: 05/08/2022
Mã: XSNT
Giải tám
75
Giải bảy
412
Giải sáu
1957
4097
5786
Giải năm
5610
Giải bốn
88159
62653
20754
51246
62272
43488
17270
Giải ba
62420
56461
Giải nhì
27953
Giải nhất
82173
Giải Đặc biệt
759010
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,0 ,0
2
0
3
4
6
5
7 ,9 ,3 ,4 ,3
6
1
7
5 ,2 ,0 ,3
8
6 ,8
9
7
ĐầuĐuôi
1 ,7 ,2 ,1
0
6
1
1 ,7
2
5 ,5 ,7
3
5
4
7
5
8 ,4
6
5 ,9
7
8
8
5
9

Xổ Số GIA LAI ngày 05-08-2022

Ngày: 05/08/2022
Mã: XSGL
Giải tám
43
Giải bảy
482
Giải sáu
4644
2479
6395
Giải năm
8794
Giải bốn
48054
99686
32112
52197
59183
17965
93960
Giải ba
61448
10473
Giải nhì
48882
Giải nhất
30413
Giải Đặc biệt
109970
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,3
2
3
4
3 ,4 ,8
5
4
6
5 ,0
7
9 ,3 ,0
8
2 ,6 ,3 ,2
9
5 ,4 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,7
0
1
8 ,1 ,8
2
4 ,8 ,7 ,1
3
4 ,9 ,5
4
9 ,6
5
8
6
9
7
4
8
7
9

Xổ Số Miền Trung ngày 29-07-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
80
04
Giải bảy
103
704
Giải sáu
6022
8833
8705
6368
0259
6821
Giải năm
1712
6300
Giải bốn
28509
64616
43508
35498
98132
39312
46537
48635
75962
03301
77594
91288
43769
46092
Giải ba
27869
77191
36749
19445
Giải nhì
37548
77301
Giải nhất
15114
13548
Giải Đặc Biệt
387926
786142
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
03 ,5 ,9 ,84 ,4 ,0 ,1 ,1
12 ,6 ,2 ,4
22 ,61
33 ,2 ,75
489 ,5 ,8 ,2
59
698 ,2 ,9
7
808
98 ,14 ,2

Xổ Số NINH THUẬN ngày 29-07-2022

Ngày: 29/07/2022
Mã: XSNT
Giải tám
04
Giải bảy
704
Giải sáu
6368
0259
6821
Giải năm
6300
Giải bốn
48635
75962
03301
77594
91288
43769
46092
Giải ba
36749
19445
Giải nhì
77301
Giải nhất
13548
Giải Đặc biệt
786142
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,4 ,0 ,1 ,1
1
2
1
3
5
4
9 ,5 ,8 ,2
5
9
6
8 ,2 ,9
7
8
8
9
4 ,2
ĐầuĐuôi
0
0
2 ,0 ,0
1
6 ,9 ,4
2
3
0 ,0 ,9
4
3 ,4
5
6
7
6 ,8 ,4
8
5 ,6 ,4
9

Xổ Số GIA LAI ngày 29-07-2022

Ngày: 29/07/2022
Mã: XSGL
Giải tám
80
Giải bảy
103
Giải sáu
6022
8833
8705
Giải năm
1712
Giải bốn
28509
64616
43508
35498
98132
39312
46537
Giải ba
27869
77191
Giải nhì
37548
Giải nhất
15114
Giải Đặc biệt
387926
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5 ,9 ,8
1
2 ,6 ,2 ,4
2
2 ,6
3
3 ,2 ,7
4
8
5
6
9
7
8
0
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
8
0
9
1
2 ,1 ,3 ,1
2
0 ,3
3
1
4
0
5
1 ,2
6
3
7
0 ,9 ,4
8
0 ,6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 30-06-2000

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
32
86
Giải bảy
543
539
Giải sáu
1333
6392
5148
5368
4020
6380
Giải năm
2638
0924
Giải bốn
48445
88626
03351
99903
47870
73986
44469
62451
34462
03324
44385
97497
59036
02877
Giải ba
33365
04022
91400
91324
Giải nhì
24877
80305
Giải nhất
85281
70948
Giải Đặc Biệt
81892
98658
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
030 ,5
1
26 ,20 ,4 ,4 ,4
32 ,3 ,89 ,6
43 ,8 ,58
511 ,8
69 ,58 ,2
70 ,77
86 ,16 ,0 ,5
92 ,27