XSMT Thứ 7

Xổ Số Miền Trung ngày 30-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
35
92
19
Giải bảy
367
109
329
Giải sáu
7286
0573
8601
5514
6937
9600
4847
6485
9483
Giải năm
7328
9331
1923
Giải bốn
39994
15707
44293
22205
50253
88295
38682
51247
76451
19375
89341
81042
73234
48873
71999
78607
38551
29531
23826
24220
29809
Giải ba
27946
84462
79324
47919
36714
20396
Giải nhì
77442
66939
23103
Giải nhất
48004
79758
79887
Giải Đặc Biệt
153980
555577
539676
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
01 ,7 ,5 ,4 9 ,0 7 ,9 ,3
14 ,9 9 ,4
28 4 9 ,3 ,6 ,0
35 7 ,1 ,4 ,9 1
46 ,2 7 ,1 ,2 7
53 1 ,8 1
67 ,2
73 5 ,3 ,7 6
86 ,2 ,0 5 ,3 ,7
94 ,3 ,5 2 9 ,6

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
19
Giải bảy
329
Giải sáu
4847
6485
9483
Giải năm
1923
Giải bốn
71999
78607
38551
29531
23826
24220
29809
Giải ba
36714
20396
Giải nhì
23103
Giải nhất
79887
Giải Đặc biệt
539676
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,9 ,3
1
9 ,4
2
9 ,3 ,6 ,0
3
1
4
7
5
1
6
7
6
8
5 ,3 ,7
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
2
0
5 ,3
1
2
8 ,2 ,0
3
1
4
8
5
2 ,9 ,7
6
4 ,0 ,8
7
8
1 ,2 ,9 ,0
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
92
Giải bảy
109
Giải sáu
5514
6937
9600
Giải năm
9331
Giải bốn
51247
76451
19375
89341
81042
73234
48873
Giải ba
79324
47919
Giải nhì
66939
Giải nhất
79758
Giải Đặc biệt
555577
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,0
1
4 ,9
2
4
3
7 ,1 ,4 ,9
4
7 ,1 ,2
5
1 ,8
6
7
5 ,3 ,7
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
0
3 ,5 ,4
1
9 ,4
2
7
3
1 ,3 ,2
4
7
5
6
3 ,4 ,7
7
5
8
0 ,1 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 30-05-2020

Ngày: 30/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
35
Giải bảy
367
Giải sáu
7286
0573
8601
Giải năm
7328
Giải bốn
39994
15707
44293
22205
50253
88295
38682
Giải ba
27946
84462
Giải nhì
77442
Giải nhất
48004
Giải Đặc biệt
153980
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,7 ,5 ,4
1
2
8
3
5
4
6 ,2
5
3
6
7 ,2
7
3
8
6 ,2 ,0
9
4 ,3 ,5
ĐầuĐuôi
8
0
0
1
8 ,6 ,4
2
7 ,9 ,5
3
9 ,0
4
3 ,0 ,9
5
8 ,4
6
6 ,0
7
2
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 23-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
10
17
14
Giải bảy
476
200
794
Giải sáu
2819
3560
6314
3757
9523
6006
8615
4996
4185
Giải năm
2045
1943
7389
Giải bốn
84796
44928
29360
48773
21981
40074
53136
78817
88179
12228
28597
06571
99542
29076
14061
47514
64853
77915
22102
23407
21597
Giải ba
50577
29953
31666
86819
96919
61857
Giải nhì
74924
37378
60415
Giải nhất
30856
78262
59979
Giải Đặc Biệt
073189
949361
963846
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
00 ,6 2 ,7
10 ,9 ,4 7 ,7 ,9 4 ,5 ,4 ,5 ,9 ,5
28 ,4 3 ,8
36
45 3 ,2 6
53 ,6 7 3 ,7
60 ,0 6 ,2 ,1 1
76 ,3 ,4 ,7 9 ,1 ,6 ,8 9
81 ,9 5 ,9
96 7 4 ,6 ,7

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
14
Giải bảy
794
Giải sáu
8615
4996
4185
Giải năm
7389
Giải bốn
14061
47514
64853
77915
22102
23407
21597
Giải ba
96919
61857
Giải nhì
60415
Giải nhất
59979
Giải Đặc biệt
963846
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,7
1
4 ,5 ,4 ,5 ,9 ,5
2
3
4
6
5
3 ,7
6
1
7
9
8
5 ,9
9
4 ,6 ,7
ĐầuĐuôi
0
6
1
0
2
5
3
1 ,9 ,1
4
1 ,8 ,1 ,1
5
9 ,4
6
0 ,9 ,5
7
8
8 ,1 ,7
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSQNG
Giải tám
17
Giải bảy
200
Giải sáu
3757
9523
6006
Giải năm
1943
Giải bốn
78817
88179
12228
28597
06571
99542
29076
Giải ba
31666
86819
Giải nhì
37378
Giải nhất
78262
Giải Đặc biệt
949361
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6
1
7 ,7 ,9
2
3 ,8
3
4
3 ,2
5
7
6
6 ,2 ,1
7
9 ,1 ,6 ,8
8
9
7
ĐầuĐuôi
0
0
7 ,6
1
4 ,6
2
2 ,4
3
4
5
0 ,7 ,6
6
1 ,5 ,1 ,9
7
2 ,7
8
7 ,1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
10
Giải bảy
476
Giải sáu
2819
3560
6314
Giải năm
2045
Giải bốn
84796
44928
29360
48773
21981
40074
53136
Giải ba
50577
29953
Giải nhì
74924
Giải nhất
30856
Giải Đặc biệt
073189
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
0 ,9 ,4
2
8 ,4
3
6
4
5
5
3 ,6
6
0 ,0
7
6 ,3 ,4 ,7
8
1 ,9
9
6
ĐầuĐuôi
1 ,6 ,6
0
8
1
2
7 ,5
3
1 ,7 ,2
4
4
5
7 ,9 ,3 ,5
6
7
7
2
8
1 ,8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 16-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
98
07
70
Giải bảy
376
346
096
Giải sáu
8858
7159
7574
7919
1991
3060
8100
3114
4003
Giải năm
8666
9291
9724
Giải bốn
07877
10339
31000
67372
57856
32650
51453
16230
86491
04704
08269
26194
67458
87595
65548
02187
60140
91187
66385
31839
37090
Giải ba
17897
89762
32103
51804
82634
47876
Giải nhì
58435
15444
08693
Giải nhất
03703
28305
46476
Giải Đặc Biệt
929214
173600
886948
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
00 ,3 7 ,4 ,3 ,4 ,5 ,0 0 ,3
14 9 4
24
39 ,5 0 9 ,4
46 ,4 8 ,0 ,8
58 ,9 ,6 ,0 ,3 8
66 ,2 0 ,9
76 ,4 ,7 ,2 0 ,6 ,6
87 ,7 ,5
98 ,7 1 ,1 ,1 ,4 ,5 6 ,0 ,3

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
70
Giải bảy
096
Giải sáu
8100
3114
4003
Giải năm
9724
Giải bốn
65548
02187
60140
91187
66385
31839
37090
Giải ba
82634
47876
Giải nhì
08693
Giải nhất
46476
Giải Đặc biệt
886948
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,3
1
4
2
4
3
9 ,4
4
8 ,0 ,8
5
6
7
0 ,6 ,6
8
7 ,7 ,5
9
6 ,0 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,0 ,4 ,9
0
1
2
0 ,9
3
1 ,2 ,3
4
8
5
9 ,7 ,7
6
8 ,8
7
4 ,4
8
3
9