XSMT Thứ 7

Xổ Số Miền Trung ngày 14-05-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
56
68
71
Giải bảy
591
017
007
Giải sáu
7479
4247
1944
4956
9468
4750
0463
4318
0859
Giải năm
6898
0889
0737
Giải bốn
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
Giải ba
11094
40212
81519
25080
41814
32902
Giải nhì
00877
95880
35228
Giải nhất
40654
89111
12346
Giải Đặc Biệt
512793
042146
837920
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
087 ,6 ,1 ,3 ,2
17 ,27 ,9 ,18 ,4
23 ,48 ,0
36 ,77 ,3 ,9
47 ,466
56 ,6 ,46 ,09
68 ,83 ,4
79 ,0 ,71
89 ,0 ,0 ,2 ,7 ,0 ,0
91 ,8 ,5 ,1 ,4 ,34

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
71
Giải bảy
007
Giải sáu
0463
4318
0859
Giải năm
0737
Giải bốn
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
Giải ba
41814
32902
Giải nhì
35228
Giải nhất
12346
Giải Đặc biệt
837920
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6 ,1 ,3 ,2
1
8 ,4
2
8 ,0
3
7 ,3 ,9
4
6
5
9
6
3 ,4
7
1
8
9
4
ĐầuĐuôi
2
0
7 ,0
1
0
2
6 ,3 ,0
3
6 ,9 ,1
4
5
0 ,4
6
0 ,3
7
1 ,2
8
5 ,3
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSQNG
Giải tám
68
Giải bảy
017
Giải sáu
4956
9468
4750
Giải năm
0889
Giải bốn
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
Giải ba
81519
25080
Giải nhì
95880
Giải nhất
89111
Giải Đặc biệt
042146
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
7 ,9 ,1
2
3
6 ,7
4
6
5
6 ,0
6
8 ,8
7
8
9 ,0 ,0 ,2 ,7 ,0 ,0
9
ĐầuĐuôi
5 ,8 ,8 ,8 ,8
0
1
1
8
2
3
4
5
5 ,3 ,4
6
1 ,8 ,3
7
6 ,6 ,0
8
8 ,1
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 14-05-2022

Ngày: 14/05/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
56
Giải bảy
591
Giải sáu
7479
4247
1944
Giải năm
6898
Giải bốn
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
Giải ba
11094
40212
Giải nhì
00877
Giải nhất
40654
Giải Đặc biệt
512793
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,2
2
3 ,4
3
4
7 ,4
5
6 ,6 ,4
6
7
9 ,0 ,7
8
9
1 ,8 ,5 ,1 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
7
0
9 ,9
1
1
2
2 ,9
3
4 ,2 ,9 ,5
4
9
5
5 ,5
6
4 ,1 ,7
7
9
8
7
9

Xổ Số Miền Trung ngày 07-05-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
08
52
61
Giải bảy
218
702
523
Giải sáu
6697
1208
3719
0360
2259
0773
8222
9031
5499
Giải năm
2858
8583
7856
Giải bốn
66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127
30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621
50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942
Giải ba
19168
52301
97362
53505
74977
87579
Giải nhì
54632
83639
07140
Giải nhất
26173
08191
06658
Giải Đặc Biệt
027769
109725
359027
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
08 ,8 ,12 ,4 ,56
18 ,9 ,85
28 ,74 ,1 ,53 ,2 ,7
321 ,5 ,91
42 ,0
58 ,52 ,96 ,1 ,8
69 ,8 ,90 ,21 ,8
733 ,16 ,7 ,9
80 ,03 ,96
9719

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
61
Giải bảy
523
Giải sáu
8222
9031
5499
Giải năm
7856
Giải bốn
50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942
Giải ba
74977
87579
Giải nhì
07140
Giải nhất
06658
Giải Đặc biệt
359027
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
5
2
3 ,2 ,7
3
1
4
2 ,0
5
6 ,1 ,8
6
1 ,8
7
6 ,7 ,9
8
6
9
9
ĐầuĐuôi
4
0
6 ,3 ,5
1
2 ,4
2
2
3
4
1
5
5 ,7 ,0 ,8
6
7 ,2
7
6 ,5
8
9 ,7
9

Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: XSQNG
Giải tám
52
Giải bảy
702
Giải sáu
0360
2259
0773
Giải năm
8583
Giải bốn
30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621
Giải ba
97362
53505
Giải nhì
83639
Giải nhất
08191
Giải Đặc biệt
109725
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4 ,5
1
2
4 ,1 ,5
3
1 ,5 ,9
4
5
2 ,9
6
0 ,2
7
3 ,1
8
3 ,9
9
1
ĐầuĐuôi
6
0
3 ,7 ,2 ,9
1
5 ,0 ,6
2
7 ,8
3
2 ,0
4
3 ,0 ,2
5
6
7
8
5 ,8 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 07-05-2022

Ngày: 07/05/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
08
Giải bảy
218
Giải sáu
6697
1208
3719
Giải năm
2858
Giải bốn
66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127
Giải ba
19168
52301
Giải nhì
54632
Giải nhất
26173
Giải Đặc biệt
027769
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,8 ,1
1
8 ,9 ,8
2
8 ,7
3
2
4
5
8 ,5
6
9 ,8 ,9
7
3
8
0 ,0
9
7
ĐầuĐuôi
8 ,8
0
0
1
3
2
7
3
4
5
5
6
9 ,2
7
0 ,1 ,0 ,5 ,1 ,2 ,6
8
1 ,6 ,6
9

Xổ Số Miền Trung ngày 30-04-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
04
73
64
Giải bảy
714
671
708
Giải sáu
0557
8443
5278
5929
4236
9223
2916
4563
0372
Giải năm
2599
0238
8161
Giải bốn
81382
07562
00059
29077
59133
40638
14288
32559
74219
28593
77312
34299
34853
56450
03667
99303
46746
18800
82581
93462
28839
Giải ba
38606
91778
24304
83804
55743
67713
Giải nhì
61867
31054
55628
Giải nhất
26096
40819
84918
Giải Đặc Biệt
775659
599053
025388
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
04 ,64 ,48 ,3 ,0
149 ,2 ,96 ,3 ,8
29 ,38
33 ,86 ,89
436 ,3
57 ,9 ,99 ,3 ,0 ,4 ,3
62 ,74 ,3 ,1 ,7 ,2
78 ,7 ,83 ,12
82 ,81 ,8
99 ,63 ,9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 30-04-2022

Ngày: 30/04/2022
Mã: XSDNO
Giải tám
64
Giải bảy
708
Giải sáu
2916
4563
0372
Giải năm
8161
Giải bốn
03667
99303
46746
18800
82581
93462
28839
Giải ba
55743
67713
Giải nhì
55628
Giải nhất
84918
Giải Đặc biệt
025388
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3 ,0
1
6 ,3 ,8
2
8
3
9
4
6 ,3
5
6
4 ,3 ,1 ,7 ,2
7
2
8
1 ,8
9
ĐầuĐuôi
0
0
6 ,8
1
7 ,6
2
6 ,0 ,4 ,1
3
6
4
5
1 ,4
6
6
7
0 ,2 ,1 ,8
8
3
9