Home Xổ số miền Trung

Xổ số miền Trung

Xổ Số Miền Trung ngày 30-09-2022

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
26
65
Giải bảy
534
048
Giải sáu
2374
4026
3727
1589
9950
3631
Giải năm
2448
4336
Giải bốn
90141
23758
51537
66865
69766
64920
11517
45369
97108
87085
50701
29766
11692
42675
Giải ba
16441
06188
23199
44773
Giải nhì
50483
78952
Giải nhất
81050
37623
Giải Đặc Biệt
141113
816156
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
08 ,1
17 ,3
26 ,6 ,7 ,03
34 ,71 ,6
48 ,1 ,18
58 ,00 ,2 ,6
65 ,65 ,9 ,6
745 ,3
88 ,39 ,5
92 ,9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Mã: XSNT
Giải tám
65
Giải bảy
048
Giải sáu
1589
9950
3631
Giải năm
4336
Giải bốn
45369
97108
87085
50701
29766
11692
42675
Giải ba
23199
44773
Giải nhì
78952
Giải nhất
37623
Giải Đặc biệt
816156
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,1
1
2
3
3
1 ,6
4
8
5
0 ,2 ,6
6
5 ,9 ,6
7
5 ,3
8
9 ,5
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
5
0
3 ,0
1
9 ,5
2
7 ,2
3
4
6 ,8 ,7
5
3 ,6 ,5
6
7
4 ,0
8
8 ,6 ,9
9

Xổ Số GIA LAI ngày 30-09-2022

Ngày: 30/09/2022
Mã: XSGL
Giải tám
26
Giải bảy
534
Giải sáu
2374
4026
3727
Giải năm
2448
Giải bốn
90141
23758
51537
66865
69766
64920
11517
Giải ba
16441
06188
Giải nhì
50483
Giải nhất
81050
Giải Đặc biệt
141113
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,3
2
6 ,6 ,7 ,0
3
4 ,7
4
8 ,1 ,1
5
8 ,0
6
5 ,6
7
4
8
8 ,3
9
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
4 ,4
1
2
8 ,1
3
3 ,7
4
6
5
2 ,2 ,6
6
2 ,3 ,1
7
4 ,5 ,8
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 29-09-2022

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
00
91
93
Giải bảy
938
229
264
Giải sáu
6848
0138
4636
2687
9104
4577
9763
2252
0237
Giải năm
8302
8158
6770
Giải bốn
23385
02018
08428
40435
64100
05992
30881
51461
42997
77321
15134
86484
25978
74582
04543
89481
27583
10426
58732
01091
39750
Giải ba
70147
61044
05131
77562
23554
05877
Giải nhì
12791
00772
82332
Giải nhất
53124
49273
04390
Giải Đặc Biệt
544167
777677
745635
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
00 ,2 ,04
18
28 ,49 ,16
38 ,8 ,6 ,54 ,17 ,2 ,2 ,5
48 ,7 ,43
582 ,0 ,4
671 ,24 ,3
77 ,8 ,2 ,3 ,70 ,7
85 ,17 ,4 ,21 ,3
92 ,11 ,73 ,1 ,0

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 29-09-2022

Ngày: 29/09/2022
Mã: XSQB
Giải tám
93
Giải bảy
264
Giải sáu
9763
2252
0237
Giải năm
6770
Giải bốn
04543
89481
27583
10426
58732
01091
39750
Giải ba
23554
05877
Giải nhì
82332
Giải nhất
04390
Giải Đặc biệt
745635
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
6
3
7 ,2 ,2 ,5
4
3
5
2 ,0 ,4
6
4 ,3
7
0 ,7
8
1 ,3
9
3 ,1 ,0
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,9
0
8 ,9
1
5 ,3 ,3
2
9 ,6 ,4 ,8
3
6 ,5
4
3
5
2
6
3 ,7
7
8
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 29-09-2022

Ngày: 29/09/2022
Mã: XSQT
Giải tám
91
Giải bảy
229
Giải sáu
2687
9104
4577
Giải năm
8158
Giải bốn
51461
42997
77321
15134
86484
25978
74582
Giải ba
05131
77562
Giải nhì
00772
Giải nhất
49273
Giải Đặc biệt
777677
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
2
9 ,1
3
4 ,1
4
5
8
6
1 ,2
7
7 ,8 ,2 ,3 ,7
8
7 ,4 ,2
9
1 ,7
ĐầuĐuôi
0
9 ,6 ,2 ,3
1
8 ,6 ,7
2
7
3
0 ,3 ,8
4
5
6
8 ,7 ,9 ,7
7
5 ,7
8
2
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 29-09-2022

Ngày: 29/09/2022
Mã: XSBDI
Giải tám
00
Giải bảy
938
Giải sáu
6848
0138
4636
Giải năm
8302
Giải bốn
23385
02018
08428
40435
64100
05992
30881
Giải ba
70147
61044
Giải nhì
12791
Giải nhất
53124
Giải Đặc biệt
544167
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2 ,0
1
8
2
8 ,4
3
8 ,8 ,6 ,5
4
8 ,7 ,4
5
6
7
7
8
5 ,1
9
2 ,1
ĐầuĐuôi
0 ,0
0
8 ,9
1
0 ,9
2
3
4 ,2
4
8 ,3
5
3
6
4 ,6
7
3 ,4 ,3 ,1 ,2
8
9

Xổ Số Miền Trung ngày 28-09-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
11
04
Giải bảy
961
474
Giải sáu
5701
1724
9672
1506
2365
5686
Giải năm
5279
4808
Giải bốn
70888
26477
82988
46857
23757
79711
40233
80050
44294
31850
28454
51518
37002
18722
Giải ba
24045
83197
95990
34588
Giải nhì
49629
09558
Giải nhất
55484
66111
Giải Đặc Biệt
860429
834582
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
014 ,6 ,8 ,2
11 ,18 ,1
24 ,9 ,92
33
45
57 ,70 ,0 ,4 ,8
615
72 ,9 ,74
88 ,8 ,46 ,8 ,2
974 ,0

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 28-09-2022

Ngày: 28/09/2022
Mã: XSKH
Giải tám
04
Giải bảy
474
Giải sáu
1506
2365
5686
Giải năm
4808
Giải bốn
80050
44294
31850
28454
51518
37002
18722
Giải ba
95990
34588
Giải nhì
09558
Giải nhất
66111
Giải Đặc biệt
834582
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6 ,8 ,2
1
8 ,1
2
2
3
4
5
0 ,0 ,4 ,8
6
5
7
4
8
6 ,8 ,2
9
4 ,0
ĐầuĐuôi
5 ,5 ,9
0
1
1
0 ,2 ,8
2
3
0 ,7 ,9 ,5
4
6
5
0 ,8
6
7
0 ,1 ,8 ,5
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 28-09-2022

Ngày: 28/09/2022
Mã: XSDNG
Giải tám
11
Giải bảy
961
Giải sáu
5701
1724
9672
Giải năm
5279
Giải bốn
70888
26477
82988
46857
23757
79711
40233
Giải ba
24045
83197
Giải nhì
49629
Giải nhất
55484
Giải Đặc biệt
860429
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
1 ,1
2
4 ,9 ,9
3
3
4
5
5
7 ,7
6
1
7
2 ,9 ,7
8
8 ,8 ,4
9
7
ĐầuĐuôi
0
1 ,6 ,0 ,1
1
7
2
3
3
2 ,8
4
4
5
6
7 ,5 ,5 ,9
7
8 ,8
8
7 ,2 ,2
9